Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for dove (3 entries) (6.2061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dove-, *dove*. Possible hiragana form: どう゛ぇ

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dive \Dive\, v. i. [imp. & p. p. {Dived}, colloq. {Dove}, a relic of the AS. strong forms de['a]f, dofen; p. pr. & vb. n. {Diving}.] [OE. diven, duven, AS. d?fan to sink, v. t., fr. d?fan, v. i.; akin to Icel. d?fa, G. taufen, E. dip, deep, and perh. to dove, n. Cf. {Dip}.] 1. To plunge into water head foremost; to thrust the body under, or deeply into, water or other fluid. [1913 Webster] It is not that pearls fetch a high price because men have dived for them. --Whately. [1913 Webster] Note: The colloquial form dove is common in the United States as an imperfect tense form. [1913 Webster] All [the walruses] dove down with a tremendous splash. --Dr. Hayes. [1913 Webster] When closely pressed it [the loon] dove . . . and left the young bird sitting in the water. --J. Burroughs. [1913 Webster] 2. Fig.: To plunge or to go deeply into any subject, question, business, etc.; to penetrate; to explore. --South. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dove \Dove\ (d[u^]v), n. [OE. dove, duve, douve, AS. d[=u]fe; akin to OS. d[=u]ba, D. duif, OHG. t[=u]ba, G. taube, Icel. d[=u]fa, Sw. dufva, Dan. due, Goth. d[=u]b[=o]; perh. from the root of E. dive.] 1. (Zool.) A pigeon of the genus {Columba} and various related genera. The species are numerous. [1913 Webster] Note: The domestic dove, including the varieties called {fantails}, {tumblers}, {carrier pigeons}, etc., was derived from the {rock pigeon} ({Columba livia}) of Europe and Asia; the {turtledove} of Europe, celebrated for its sweet, plaintive note, is {Columba turtur} or {Turtur vulgaris}; the {ringdove}, the largest of European species, is {Columba palumbus}; the {Carolina dove}, or {Mourning dove}, is {Zenaidura macroura}; the {sea dove} is the little auk ({Mergulus alle} or {Alle alle}). See {Turtledove}, {Ground dove}, and {Rock pigeon}. The dove is a symbol of peace, innocence, gentleness, and affection; also, in art and in the Scriptures, the typical symbol of the Holy Ghost. [1913 Webster] 2. A word of endearment for one regarded as pure and gentle. [1913 Webster] O my dove, . . . let me hear thy voice. --Cant. ii. 14. [1913 Webster] 3. a person advocating peace, compromise or conciliation rather than war or conflict. Opposite of {hawk}. [PJC] {Dove tick} (Zool.), a mite ({Argas reflexus}) which infests doves and other birds. {Soiled dove}, a prostitute. [Slang] Dovecot From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: dove n 1: any of numerous small pigeons 2: someone who prefers negotiations to armed conflict in the conduct of foreign relations [syn: {dove}, {peacenik}] [ant: {hawk}, {war hawk}] 3: a constellation in the southern hemisphere near Puppis and Caelum [syn: {Columba}, {Dove}] 4: flesh of a pigeon suitable for roasting or braising; flesh of a dove (young squab) may be broiled [syn: {squab}, {dove}] 5: an emblem of peace

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  dove 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
dove
 • นกพิราบ[Lex2]
 • คนโง่[Lex2]
 • (ดัฟว) n. นกพิราบ v. อดีตกาลของdive [Hope]
 • (n) นกพิราบ,นกเขา,สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ [Nontri]
 • /D AH1 V/ [CMU]
 • /D OW1 V/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
  [dive]
 • การดำน้ำ[Lex2]
 • การปักหัวเครื่องบินลง[Lex2]
 • การพุ่งลงน้ำ[Lex2]
 • ดำน้ำ: ดำ [Lex2]
 • บาร์หรือไนต์คลับ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • พุ่งหลาวลงน้ำ: กระโดดลงน้ำ (เอาหัวลงก่อน), พุ่งหัวลงน้ำ [Lex2]
 • (ไดฟว) {dived,diving,dives} vi. ดำน้ำ,กระโดดลงน้ำ,พุ่งเอาหัวลง,เข้าเกี่ยวข้องด้วยอย่างเต็มที่. vt. ทำให้กระโดดลงน้ำ,ทำให้ลดต่ำลงอย่างกะทันหัน n. การดำน้ำ,การกระโดดลงน้ำ,การพุ่งเอาหัวลง,การตกลงอย่างรวดเร็ว ###S. dump,joint,pad,hol [Hope]
 • (n) การดำน้ำ,การกระโจนลงน้ำ,การพุ่งลงน้ำ,การกระโดดน้ำ [Nontri]
 • (vi) ดำน้ำ,กระโจนลงน้ำ,กระโดดลงน้ำ,พุ่งลงน้ำ,ล้วง [Nontri]
 • /D AY1 V/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Dover, Doge, Dome, Dose

Similar FRENCH words suggested by aspell:
d'ove, doive, douve, ove, doge, dole, dolé, dope, dopé, dore, doré, dose, dosé, dote, doté, dôme, love, lové, nove, nové, d'oves, doue, doué, d'ive, D'avé, d'ode, d'oie, d'ope, l'ove

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2061 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).