Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for doll (80 entries) (0.3661 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doll-, *doll*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doll[N] ตุ๊กตา, Syn. toy, model
doll[N] หญิงสาว, See also: สาวน้อย, คนน่ารัก, Syn. dolly, Ant. witch, hag
dolly[N] ตุ๊กตา (ภาษาเด็ก)
dollar[N] ดอลลาร์ (หน่วยเงินตรา), See also: สกุลเงินดอลลาร์, Syn. coin, legal tenden, currency
doll up[PHRV] แต่งตัวสวยหรู, See also: แต่งตัวสวยงาม, Syn. dress up
dolly in[PHRV] เลื่อนกล้อง (ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์)บนล้อไปทางฉากที่กำหนดไว้, Syn. dolly out
dolly out[PHRV] เลื่อนกล้อง (ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์)บนล้อออกจากฉากที่กำหนดไว้, Syn. dolly in
dollyshop[N] โรงขายและรับซื้อของเล็กๆน้อยๆ
dollarfish[N] ปลาจะละเม็ด
dolly bird[SL] ผู้หญิงที่น่าดึงดูด, See also: ผู้หญิงที่น่ามอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
dollyที่รองค้อนเคาะ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า doll **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
doll"Thirty dollars is a lot for that small room," he thought.
dollSuppose you had a thousand dollars, what would you do with it?
dollOne thousand dollars will cover all the expenses for the party.
dollA thousand dollars is a large sum.
dollOne hundred cents make one dollar.
dollWith a hundred dollars I could manage.
dollOne hundred dollars is just chicken feed.
dollCould you give me change out of a hundred-dollar bill?
dollTen dimes are equal to one dollar.
dollCan you lower the price to ten dollars?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doll(ดอล) n. ตุ๊กตา,หญิงที่สวยงามมาก,ชายงาม,คนที่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.vt.,vi. แต่งตัวจนสวยพริ้ง. -Phr. (doll up แต่งตัวหรูหรา), See also: dollish adj. ดูdoll dollishly adv. ดูdoll, Syn. toy
dollar(ดอล'ละ) n. ดอลลาร์
dollop(ดอล'ลัพ) n. ก้อน,ส่วน,จำนวน
dolly(ดอล'ลี) n. ตุ๊กตา,รถเตี้ยล้อเล็กสำหรับขนของ,รถไฟบนรางแคบ vt. เคลื่อนไปมาด้วยรถเตี้ย. vi. เคลื่อนกล้องถ่ายภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ด้วยรถเตี้ย, Syn. doll

English-Thai: Nontri Dictionary
doll(n) ตุ๊กตา,หญิงงาม,ชายงาม
dollar(n) เงินดอลลาร์,เหรียญ,ธนบัตร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุ๊กตา[N] doll, See also: toy, Syn. ตุ๊กตุ่น, ตุ๊กตุ่นตุ๊กตา, Example: เด็กมักจะสนุกกับการเล่นกับสัญลักษณ์ เช่น การเล่นสมมติ เล่นตุ๊กตา เล่นขายของ, Count unit: ตัว, Thai definition: ของเล่นของเด็กซึ่งทำเป็นรูปคนหรือสัตว์ เป็นต้น มักมีขนาดเล็กกว่าตัวจริง
ตุ๊กตุ่น[N] doll, See also: kind of animal-shaped toys, Syn. ตุ๊กตุ่นตุ๊กตา, Example: เขาปั้นตุ๊กตุ่นรูปควายให้หลานเล่น, Count unit: ตัว, Thai definition: ของเล่นสำหรับเด็ก ทำเป็นรูปสัตว์หรือสัตว์ประหลาดต่างๆ ขนาดเล็กกว่าตัวจริง
ดอลลาร์[CLAS] dollar, Example: การสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ต้องใช้เงินทุนไม่ต่ำกว่า 500,000 ดอลลาร์, Thai definition: ชื่อหน่วยเงินตราที่ใช้เรียกในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอลลี่[n. prop.] (Døllī) EN: Dolly   FR: Dolly
ดอลลาร์[n.] (dønlā) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.)   FR: dollar [m] ; dollar américain [m]
ดอลลาร์ฮ่องกง[n. exp.] (dønlā Hǿng Kong) EN: Hong Kong dollar ; HK$   FR: dollar de Hong Kong [m]
ดอลลาร์ออสเตรเลีย[n. exp.] (dønlā Østrelīa) EN: Australian dollar   FR: dollar australien [m]
ดอลลาร์สหรัฐ[n. exp.] (dønlā Saharat) EN: American dollar   FR: dollar américain [m]
ค่าเงินดอลลาร์[n. exp.] (khā ngoen dønlā) EN: dollar rate   FR: cours du dollar [m]
ค่าเงินยูโร[n. exp.] (khā ngoen yūrō) EN: cours du dollar [m]   FR: cours de l'euro [m]
แลกเงินดอลลาร์เป็นเงินบาท[v. exp.] (laēk ngoen dønlā pen ngoen bāt) EN: change dollars for Thai baht   FR: changer des dollars en bahts
เล่นตุ๊กตา[v. exp.] (len tukkatā) EN: play with dolls   FR: jouer à la poupée
เงินดอลลาร์[n. exp.] (ngoen dønlā) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.)   FR: dollar [m] ; dollar américain [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOLL D AA1 L
DOLLY D AA1 L IY0
DOLLS D AA1 L Z
DOLLE D AA1 L
DOLLOP D AA1 L AH0 P
DOLLIE D AA1 L IY0
DOLLEY D AA1 L IY0
DOLLED D AA1 L D
DOLLAR D AA1 L ER0
DOLL'S D AA1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doll (v) (d o1 l)
Dolly (n) (d o1 l ii)
dolls (v) (d o1 l z)
dolly (n) (d o1 l ii)
dollar (n) (d o1 l @ r)
dolled (v) (d o1 l d)
dollop (n) (d o1 l @ p)
dollars (n) (d o1 l @ z)
dollies (n) (d o1 l i z)
dolling (v) (d o1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公仔[gong1 zi3, 公仔] doll; cuddly toy [Add to Longdo]
多利[Duo1 li4, 多利] Dolly the sheep [Add to Longdo]
洋娃娃[yang2 wa2 wa2, 洋娃娃] doll [Add to Longdo]
玩偶[wan2 ou3, 玩偶] doll [Add to Longdo]
玩偶之家[Wan2 ou3 zhi1 jia1, 玩偶之家] Doll's House (1879), drama by Ibsen 易卜生 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドル記号[ドルきごう, doru kigou] dollar sign ($) [Add to Longdo]
ダラー[だらー, dara-] dollar (symbol) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Dollar(n) |der, pl. Dollars| เงินดอลล่าร์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dollar {m} | Dollars {pl}dollar | dollars [Add to Longdo]
Dollar {m}buck [slang] [Add to Longdo]
Dollar-Zeichen {n}dollar sign ($) [Add to Longdo]
Dollbord {n} | Dollborde {pl}wheal | wheals [Add to Longdo]
Klumpen {m}dollop [Add to Longdo]
Puppe {f} | Puppen {pl}doll; dolly | dolls; dollies [Add to Longdo]
Puppenwagen {m}doll's pram [Br.] [Add to Longdo]
Zierpuppe {f}doll [Add to Longdo]
schlagenddollying [Add to Longdo]
schlägtdollies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: doll \doll\ (d[o^]l), n. [A contraction of Dorothy; or less prob. an abbreviation of idol; or cf. OD. dol a whipping top, D. dollen to rave, and E. dull.] 1. a small, usually flexible figure representing a human being, especially a toy baby for a little girl; a child's puppet. [1913 Webster] 2. an attractive woman or girl. [slang] [PJC] Come along and be my party doll. --(The first words of the song) From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: doll n 1: a small replica of a person; used as a toy [syn: {doll}, {dolly}] 2: informal terms for a (young) woman [syn: {dame}, {doll}, {wench}, {skirt}, {chick}, {bird}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3661 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).