Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for dog (4 entries) (6.2296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dog-, *dog*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sundog \Sun"dog`\, n. (Meteorol.) 1. A luminous spot occasionally seen a few degrees from the sun, supposed to be formed by the intersection of two or more halos, or in a manner similar to that of halos. [1913 Webster] 2. A fragmentary rainbow; a small rainbow near the horizon; -- called also {dog} and {weathergaw}. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dog \Dog\ (d[add]g or d[o^]g), n. [AS. docga; akin to D. dog mastiff, Dan. dogge, Sw. dogg.] 1. (Zool.) A quadruped of the genus {Canis}, esp. the domestic dog ({Canis familiaris}). Note: The dog is distinguished above all others of the inferior animals for intelligence, docility, and attachment to man. There are numerous carefully bred varieties, as the {akita}, {beagle}, {bloodhound}, {bulldog}, {coachdog}, {collie}, {Danish dog}, {foxhound}, {greyhound}, {mastiff}, {pointer}, {poodle}, {St. Bernard}, {setter}, {spaniel}, {spitz}, {terrier}, {German shepherd}, {pit bull}, {Chihuahua}, etc. There are also many mixed breeds, and partially domesticated varieties, as well as wild dogs, like the dingo and dhole. (See these names in the Vocabulary.) [1913 Webster +PJC] 2. A mean, worthless fellow; a wretch. [1913 Webster] What is thy servant, which is but a dog, that he should do this great thing? -- 2 Kings viii. 13 (Rev. Ver. ) [1913 Webster] 3. A fellow; -- used humorously or contemptuously; as, a sly dog; a lazy dog. [Colloq.] [1913 Webster] 4. (Astron.) One of the two constellations, Canis Major and Canis Minor, or the Greater Dog and the Lesser Dog. Canis Major contains the Dog Star (Sirius). [1913 Webster] 5. An iron for holding wood in a fireplace; a firedog; an andiron. [1913 Webster] 6. (Mech.) (a) A grappling iron, with a claw or claws, for fastening into wood or other heavy articles, for the purpose of raising or moving them. (b) An iron with fangs fastening a log in a saw pit, or on the carriage of a sawmill. (c) A piece in machinery acting as a catch or clutch; especially, the carrier of a lathe, also, an adjustable stop to change motion, as in a machine tool. [1913 Webster] 7. an ugly or crude person, especially an ugly woman. [slang] [PJC] 8. a {hot dog}. [slang] [PJC] Note: Dog is used adjectively or in composition, commonly in the sense of relating to, or characteristic of, a dog. It is also used to denote a male; as, dog fox or g-fox, a male fox; dog otter or dog-otter, dog wolf, etc.; -- also to denote a thing of cheap or mean quality; as, dog Latin. [1913 Webster] {A dead dog}, a thing of no use or value. --1 Sam. xxiv. 14. {A dog in the manger}, an ugly-natured person who prevents others from enjoying what would be an advantage to them but is none to him. {Dog ape} (Zool.), a male ape. {Dog cabbage}, or {Dog's cabbage} (Bot.), a succulent herb, native to the Mediterranean region ({Thelygonum Cynocrambe}). {Dog cheap}, very cheap. See under {Cheap}. {Dog ear} (Arch.), an acroterium. [Colloq.] {Dog flea} (Zool.), a species of flea ({Pulex canis}) which infests dogs and cats, and is often troublesome to man. In America it is the common flea. See {Flea}, and {Aphaniptera}. {Dog grass} (Bot.), a grass ({Triticum caninum}) of the same genus as wheat. {Dog Latin}, barbarous Latin; as, the dog Latin of pharmacy. {Dog lichen} (Bot.), a kind of lichen ({Peltigera canina}) growing on earth, rocks, and tree trunks, -- a lobed expansion, dingy green above and whitish with fuscous veins beneath. {Dog louse} (Zool.), a louse that infests the dog, esp. {H[ae]matopinus piliferus}; another species is {Trichodectes latus}. {Dog power}, a machine operated by the weight of a dog traveling in a drum, or on an endless track, as for churning. {Dog salmon} (Zool.), a salmon of northwest America and northern Asia; -- the {gorbuscha}; -- called also {holia}, and {hone}. {Dog shark}. (Zool.) See {Dogfish}. {Dog's meat}, meat fit only for dogs; refuse; offal. {Dog Star}. See in the Vocabulary. {Dog wheat} (Bot.), Dog grass. {Dog whelk} (Zool.), any species of univalve shells of the family {Nassid[ae]}, esp. the {Nassa reticulata} of England. {To give to the dogs}, or {To throw to the dogs}, to throw away as useless. "Throw physic to the dogs; I'll none of it." --Shak. {To go to the dogs}, to go to ruin; to be ruined. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dog \Dog\, v. t. [imp. & p. p. {Dogged}; p. pr. & vb. n. {Dogging}.] To hunt or track like a hound; to follow insidiously or indefatigably; to chase with a dog or dogs; to worry, as if by dogs; to hound with importunity. [1913 Webster] I have been pursued, dogged, and waylaid. -- Pope. [1913 Webster] Your sins will dog you, pursue you. --Burroughs. [1913 Webster] Eager ill-bred petitioners, who do not so properly supplicate as hunt the person whom they address to, dogging him from place to place, till they even extort an answer to their rude requests. -- South. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: dog n 1: a member of the genus Canis (probably descended from the common wolf) that has been domesticated by man since prehistoric times; occurs in many breeds; "the dog barked all night" [syn: {dog}, {domestic dog}, {Canis familiaris}] 2: a dull unattractive unpleasant girl or woman; "she got a reputation as a frump"; "she's a real dog" [syn: {frump}, {dog}] 3: informal term for a man; "you lucky dog" 4: someone who is morally reprehensible; "you dirty dog" [syn: {cad}, {bounder}, {blackguard}, {dog}, {hound}, {heel}] 5: a smooth-textured sausage of minced beef or pork usually smoked; often served on a bread roll [syn: {frank}, {frankfurter}, {hotdog}, {hot dog}, {dog}, {wiener}, {wienerwurst}, {weenie}] 6: a hinged catch that fits into a notch of a ratchet to move a wheel forward or prevent it from moving backward [syn: {pawl}, {detent}, {click}, {dog}] 7: metal supports for logs in a fireplace; "the andirons were too hot to touch" [syn: {andiron}, {firedog}, {dog}, {dog- iron}] v 1: go after with the intent to catch; "The policeman chased the mugger down the alley"; "the dog chased the rabbit" [syn: {chase}, {chase after}, {trail}, {tail}, {tag}, {give chase}, {dog}, {go after}, {track}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 6.2296 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).