Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for do (8 entries) (2.5769 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -do-, *do*. Possible hiragana form:

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: doh \doh\ (d[=o]), n. the syllable naming the first (tonic) note of any major diatonic scale in solmization, usually written {do}. Syn: do, ut. [WordNet 1.5] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: do \do.\, n. An abbreviation of {Ditto}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Do \Do\ (d[=o]), n. (Mus.) A syllable attached to the first tone of the major diatonic scale for the purpose of solmization, or solfeggio. It is the first of the seven syllables used by the Italians as manes of musical tones, and replaced, for the sake of euphony, the syllable Ut, applied to the note C. In England and America the same syllables are used by many as a scale pattern, while the tones in respect to absolute pitch are named from the first seven letters of the alphabet. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: do \do\ (d[=oo]), v. t. or auxiliary. [imp. {did} (d[i^]d); p. p. {done} (d[u^]n); p. pr. & vb. n. {Doing} (d[=oo]"[i^]ng). This verb, when transitive, is formed in the indicative, present tense, thus: I do, thou doest (d[=oo]"[e^]st) or dost (d[u^]st), he does (d[u^]z), doeth (d[=oo]"[e^]th), or doth (d[u^]th); when auxiliary, the second person is, thou dost. As an independent verb, dost is obsolete or rare, except in poetry. "What dost thou in this world?" --Milton. The form doeth is a verb unlimited, doth, formerly so used, now being the auxiliary form. The second pers, sing., imperfect tense, is didst (d[i^]dst), formerly didest (d[i^]d"[e^]st).] [AS. d[=o]n; akin to D. doen, OS. duan, OHG. tuon, G. thun, Lith. deti, OSlav. d[=e]ti, OIr. d['e]nim I do, Gr. tiqe`nai to put, Skr. dh[=a], and to E. suffix -dom, and prob. to L. facere to do, E. fact, and perh. to L. -dere in some compounds, as addere to add, credere to trust. [root]65. Cf. {Deed}, {Deem}, {Doom}, {Fact}, {Creed}, {Theme}.] 1. To place; to put. [Obs.] --Tale of a Usurer (about 1330). [1913 Webster] 2. To cause; to make; -- with an infinitive. [Obs.] [1913 Webster] My lord Abbot of Westminster did do shewe to me late certain evidences. --W. Caxton. [1913 Webster] I shall . . . your cloister do make. --Piers Plowman. [1913 Webster] A fatal plague which many did to die. --Spenser. [1913 Webster] We do you to wit [i. e., We make you to know] of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. --2 Cor. viii. 1. Note: We have lost the idiom shown by the citations (do used like the French faire or laisser), in which the verb in the infinitive apparently, but not really, has a passive signification, i. e., cause . . . to be made. [1913 Webster] 3. To bring about; to produce, as an effect or result; to effect; to achieve. [1913 Webster] The neglecting it may do much danger. --Shak. [1913 Webster] He waved indifferently 'twixt doing them neither good not harm. --Shak. [1913 Webster] 4. To perform, as an action; to execute; to transact to carry out in action; as, to do a good or a bad act; do our duty; to do what I can. [1913 Webster] Six days shalt thou labor and do all thy work. --Ex. xx. 9. [1913 Webster] We did not do these things. --Ld. Lytton. [1913 Webster] You can not do wrong without suffering wrong. --Emerson. Hence: To do homage, honor, favor, justice, etc., to render homage, honor, etc. [1913 Webster] 5. To bring to an end by action; to perform completely; to finish; to accomplish; -- a sense conveyed by the construction, which is that of the past participle done. "Ere summer half be done." "I have done weeping." --Shak. [1913 Webster] 6. To make ready for an object, purpose, or use, as food by cooking; to cook completely or sufficiently; as, the meat is done on one side only. [1913 Webster] 7. To put or bring into a form, state, or condition, especially in the phrases, to do death, to put to death; to slay; to do away (often do away with), to put away; to remove; to do on, to put on; to don; to do off, to take off, as dress; to doff; to do into, to put into the form of; to translate or transform into, as a text. [1913 Webster] Done to death by slanderous tongues. -- Shak. [1913 Webster] The ground of the difficulty is done away. -- Paley. [1913 Webster] Suspicions regarding his loyalty were entirely done away. --Thackeray. [1913 Webster] To do on our own harness, that we may not; but we must do on the armor of God. -- Latimer. [1913 Webster] Then Jason rose and did on him a fair Blue woolen tunic. -- W. Morris (Jason). [1913 Webster] Though the former legal pollution be now done off, yet there is a spiritual contagion in idolatry as much to be shunned. --Milton. [1913 Webster] It ["Pilgrim's Progress"] has been done into verse: it has been done into modern English. -- Macaulay. [1913 Webster] 8. To cheat; to gull; to overreach. [Colloq.] [1913 Webster] He was not be done, at his time of life, by frivolous offers of a compromise that might have secured him seventy-five per cent. -- De Quincey. [1913 Webster] 9. To see or inspect; to explore; as, to do all the points of interest. [Colloq.] [1913 Webster] 10. (Stock Exchange) To cash or to advance money for, as a bill or note. [1913 Webster] 11. To perform work upon, about, for, or at, by way of caring for, looking after, preparing, cleaning, keeping in order, or the like. The sergeants seem to do themselves pretty well. --Harper's Mag. [Webster 1913 Suppl.] 12. To deal with for good and all; to finish up; to undo; to ruin; to do for. [Colloq. or Slang] Sometimes they lie in wait in these dark streets, and fracture his skull, . . . or break his arm, or cut the sinew of his wrist; and that they call doing him. --Charles Reade. [Webster 1913 Suppl.] Note: (a) Do and did are much employed as auxiliaries, the verb to which they are joined being an infinitive. As an auxiliary the verb do has no participle. "I do set my bow in the cloud." --Gen. ix. 13. [Now archaic or rare except for emphatic assertion.] [1913 Webster] Rarely . . . did the wrongs of individuals to the knowledge of the public. -- Macaulay. (b) They are often used in emphatic construction. "You don't say so, Mr. Jobson. -- but I do say so." --Sir W. Scott. "I did love him, but scorn him now." --Latham. (c) In negative and interrogative constructions, do and did are in common use. I do not wish to see them; what do you think? Did C[ae]sar cross the Tiber? He did not. "Do you love me?" --Shak. (d) Do, as an auxiliary, is supposed to have been first used before imperatives. It expresses entreaty or earnest request; as, do help me. In the imperative mood, but not in the indicative, it may be used with the verb to be; as, do be quiet. Do, did, and done often stand as a general substitute or representative verb, and thus save the repetition of the principal verb. "To live and die is all we have to do." --Denham. In the case of do and did as auxiliaries, the sense may be completed by the infinitive (without to) of the verb represented. "When beauty lived and died as flowers do now." --Shak. "I . . . chose my wife as she did her wedding gown." --Goldsmith. [1913 Webster] My brightest hopes giving dark fears a being. As the light does the shadow. -- Longfellow. In unemphatic affirmative sentences do is, for the most part, archaic or poetical; as, "This just reproach their virtue does excite." --Dryden. [1913 Webster] {To do one's best}, {To do one's diligence} (and the like), to exert one's self; to put forth one's best or most or most diligent efforts. "We will . . . do our best to gain their assent." --Jowett (Thucyd.). {To do one's business}, to ruin one. [Colloq.] --Wycherley. {To do one shame}, to cause one shame. [Obs.] {To do over}. (a) To make over; to perform a second time. (b) To cover; to spread; to smear. "Boats . . . sewed together and done over with a kind of slimy stuff like rosin." --De Foe. {To do to death}, to put to death. (See 7.) [Obs.] {To do up}. (a) To put up; to raise. [Obs.] --Chaucer. (b) To pack together and envelop; to pack up. (c) To accomplish thoroughly. [Colloq.] (d) To starch and iron. "A rich gown of velvet, and a ruff done up with the famous yellow starch." --Hawthorne. {To do way}, to put away; to lay aside. [Obs.] --Chaucer. {To do with}, to dispose of; to make use of; to employ; -- usually preceded by what. "Men are many times brought to that extremity, that were it not for God they would not know what to do with themselves." --Tillotson. {To have to do with}, to have concern, business or intercourse with; to deal with. When preceded by what, the notion is usually implied that the affair does not concern the person denoted by the subject of have. "Philology has to do with language in its fullest sense." --Earle. "What have I to do with you, ye sons of Zeruiah?" --2 Sam. xvi. 10. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Do \Do\, v. i. 1. To act or behave in any manner; to conduct one's self. [1913 Webster] They fear not the Lord, neither do they after . . . the law and commandment. -- 2 Kings xvii. 34. [1913 Webster] 2. To fare; to be, as regards health; as, they asked him how he did; how do you do to-day? [1913 Webster] 3. [Perh. a different word. OE. dugen, dowen, to avail, be of use, AS. dugan. See {Doughty}.] To succeed; to avail; to answer the purpose; to serve; as, if no better plan can be found, he will make this do. [1913 Webster] You would do well to prefer a bill against all kings and parliaments since the Conquest; and if that won't do; challenge the crown. -- Collier. [1913 Webster] {To do by}. See under {By}. {To do for}. (a) To answer for; to serve as; to suit. (b) To put an end to; to ruin; to baffle completely; as, a goblet is done for when it is broken. [Colloq.] [1913 Webster] Some folks are happy and easy in mind when their victim is stabbed and done for. --Thackeray. {To do withal}, to help or prevent it. [Obs.] "I could not do withal." --Shak. {To do without}, to get along without; to dispense with. {To have done}, to have made an end or conclusion; to have finished; to be quit; to desist. {To have done with}, to have completed; to be through with; to have no further concern with. {Well to do}, in easy circumstances. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Do \Do\, n. 1. Deed; act; fear. [Obs.] --Sir W. Scott. [1913 Webster] 2. Ado; bustle; stir; to do. [R.] [1913 Webster] A great deal of do, and a great deal of trouble. -- Selden. [1913 Webster] 3. A cheat; a swindle. [Slang, Eng.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: do n 1: an uproarious party [syn: {bash}, {do}, {brawl}] 2: the syllable naming the first (tonic) note of any major scale in solmization [syn: {do}, {doh}, {ut}] 3: doctor's degree in osteopathy [syn: {Doctor of Osteopathy}, {DO}] v 1: engage in; "make love, not war"; "make an effort"; "do research"; "do nothing"; "make revolution" [syn: {make}, {do}] 2: carry out or perform an action; "John did the painting, the weeding, and he cleaned out the gutters"; "the skater executed a triple pirouette"; "she did a little dance" [syn: {perform}, {execute}, {do}] 3: get (something) done; "I did my job" [syn: {do}, {perform}] 4: proceed or get along; "How is she doing in her new job?"; "How are you making out in graduate school?"; "He's come a long way" [syn: {do}, {fare}, {make out}, {come}, {get along}] 5: give rise to; cause to happen or occur, not always intentionally; "cause a commotion"; "make a stir"; "cause an accident" [syn: {cause}, {do}, {make}] 6: carry out or practice; as of jobs and professions; "practice law" [syn: {practice}, {practise}, {exercise}, {do}] 7: be sufficient; be adequate, either in quality or quantity; "A few words would answer"; "This car suits my purpose well"; "Will $100 do?"; "A 'B' grade doesn't suffice to get me into medical school"; "Nothing else will serve" [syn: {suffice}, {do}, {answer}, {serve}] 8: create or design, often in a certain way; "Do my room in blue"; "I did this piece in wood to express my love for the forest" [syn: {do}, {make}] [ant: {undo}, {unmake}] 9: behave in a certain manner; show a certain behavior; conduct or comport oneself; "You should act like an adult"; "Don't behave like a fool"; "What makes her do this way?"; "The dog acts ferocious, but he is really afraid of people" [syn: {act}, {behave}, {do}] 10: spend time in prison or in a labor camp; "He did six years for embezzlement" [syn: {serve}, {do}] 11: carry on or function; "We could do with a little more help around here" [syn: {do}, {manage}] 12: arrange attractively; "dress my hair for the wedding" [syn: {dress}, {arrange}, {set}, {do}, {coif}, {coiffe}, {coiffure}] 13: travel or traverse (a distance); "This car does 150 miles per hour"; "We did 6 miles on our hike every day" From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: DO Distributed Objects (NeXT)

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 2.5769 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).