Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for div (127 entries) (0.2067 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -div-, *div*.
English-Thai: Longdo Dictionary
divestiture(n) การถอนทุนบริษัท, การขายบริษัท, S. divesture, divestment, A. investment, R. spin off

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

divarication (n) การแตกสาขา
See also: S. ramification, forking, R. ramification, forking
diversion (n) ความบันเทิง
diverticulosis (n) โรคถุงผนังสำไส้อักเสบ
See also: S. -, A. -, R. diverticulum
divestment (n ) การเลิกกิจการ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
div[SL] คนโง่
dive[N] การดำน้ำ
dive[N] การปักหัวเครื่องบินลง
dive[N] การพุ่งลงน้ำ, Syn. lunge, plunge, nosedive
dive[VI] ดำน้ำ, See also: ดำ, Syn. sink, dip, immerse, Ant. surface, emerge
dive[N] บาร์หรือไนต์คลับ (คำไม่เป็นทางการ)
dive[VI] พุ่งหลาวลงน้ำ, See also: กระโดดลงน้ำ (เอาหัวลงก่อน), พุ่งหัวลงน้ำ, Syn. plunge, charge, crash, jab
diver[N] นักดำน้ำ, See also: ประดาน้ำ
divvy[SL] คนโง่
divers[ADJ] หลากหลาย (คำทางการ), See also: หลายชนิด, มากกว่าหนึ่ง, Syn. several, certain, many, various, Ant. unvaried

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
divanม้านวมยาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
divaricateถ่างมาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
divaricationการฉีกแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
divaricator; diductor; diductor muscleกล้ามเนื้อเปิดฝา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
divergenceการเบนออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
divergence๑. การลู่ออก๒. ไดเวอร์เจนซ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
divergentถ่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
divergentลู่ออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
divergent evolutionวิวัฒนาการเบนออก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
divergent nozzle; convergent nozzle; venturi nozzleหัวตัดเวนจูริ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า div **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
div"Now and then I think of divorcing him." "You must be kidding!"
divWe divided ten dollars among the five of us.
divHow often do you go scuba diving in a year?
divThat country is where individuality counts.
divHe is a man of striking individuality.
divWhen you rely on the team too much, it may reduce your individual competitive instincts.
divCompared with those in America, Japanese marriages rarely end in divorce.
divTo err is human, to forgive divine.
divEvery situation requires individual analysis.
divThe British Parliament is divided into the House of Commons and the House of Lords.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diva(ดี'วะ) n. นักร้องหญิงตัวชูโรงของคณะ,นางละครเสียงเอก -pl. divas,dive), Syn. prima donna
divagate(ดี'วะเกท) vt. ท่องเที่ยวทั่วไป,เถลไถล,หลงทาง,พูดนอกเรื่อง., See also: divagation n.
divan(ดิแวน') n. เก้าอี้นวม
dive(ไดฟว) {dived,diving,dives} vi. ดำน้ำ,กระโดดลงน้ำ,พุ่งเอาหัวลง,เข้าเกี่ยวข้องด้วยอย่างเต็มที่. vt. ทำให้กระโดดลงน้ำ,ทำให้ลดต่ำลงอย่างกะทันหัน n. การดำน้ำ,การกระโดดลงน้ำ,การพุ่งเอาหัวลง,การตกลงอย่างรวดเร็ว, Syn. dump,joint,pad,hol
diver(ได'เวอะ) n. ประดาน้ำ,ผู้กระโดดลงน้ำ
diverge(ไดเวิร์จ') vi. แยกออก,บานออก,แตกแยก,แผ่ออก,แตกต่างกัน,แยกทาง, Syn. deviate,differ ###A. converge
divergence(ไดเวอ'เจินซฺ) n. ความแตกต่าง,การแยกออก,การเบนออก,การห่างประเด็น,ความหลากหลาย,ความผันแปร, Syn. digression
divergency(ไดเวอ'เจินซี) n. ดูdivergence
divergent(ไดเวอ'เจินทฺ) adj. แตกต่างกัน,ผันแปร,ซึ่งเบนออก,ซึ่งห่างประเด็น,หลากหลาย
divers(ได'เวิร์ซ') adj. หลากหลาย,มากมาย. -pron. มากมายหลายอย่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
divan(n) ราชสำนัก,ห้องรับแขกใหญ่,ห้องประชุม,เก้าอี้นวม
dive(n) การดำน้ำ,การกระโจนลงน้ำ,การพุ่งลงน้ำ,การกระโดดน้ำ
dive(vi) ดำน้ำ,กระโจนลงน้ำ,กระโดดลงน้ำ,พุ่งลงน้ำ,ล้วง
diver(n) นักประดาน้ำ,นักดำน้ำ
diverge(vi) ถ่างออก,บานออก,ลู่ออก,แยกออก,แตกต่าง,แตกแยก,ผิดแผก
divergence(n) การแยกออก,ความผิดแผก,การลู่ออก,ความหลากหลาย,ความแตกต่าง
divergent(adj) ซึ่งผายออก,ซึ่งบานออก,ซึ่งลู่ออก,ผิดแผก,แตกต่าง
divers(adj) มากมาย,เยอะแยะ,หลากหลาย
diverse(adj) ต่างๆนานา,หลากหลาย,แตกต่างกัน,มากมาย
diversify(vt) ทำหลายๆอย่าง,ทำให้แตกต่างกัน,ทำให้หลากหลาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหลากหลาย[N] variety, See also: diversity, miscellany, Example: ความหลากหลายของพืชพันธ์ที่นำมาปลูกทำให้ดินเกิดสภาพสมดุลขึ้นมาได้, Thai definition: มีหลายอย่างต่างๆ กัน
หย่าขาด[V] divorce, See also: dissolve a marriage, annul, Syn. หย่า, หย่าร้าง, Example: ศาลพิพากษาให้หย่าขาดได้ตามคำฟ้องของผู้เป็นภรรยา, Thai definition: เลิกเป็นผัวเมียกัน
แตกกลุ่ม[V] be broken off from a group, See also: divided or split into factions, Syn. แตกเหล่าแตกก๊ก, แตกความสามัคคี, Example: ผู้ชุมนุมแตกกลุ่มกันเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน, Thai definition: ไม่สามัคคีกัน
เครื่องประดาน้ำ[N] diving apparatus, See also: aqualung, scuba, Syn. อุปกรณ์ประดาน้ำ, เครื่องดำน้ำ
กั้นแบ่ง[V] share, See also: divide among, Syn. กั้น, แบ่ง, แยก, Ant. รวม, Example: บ้านของเขากับบ้านหลังดังกล่าวมีเพียงรั้วเตี้ยๆ กั้นแบ่งเท่านั้นเอง, Thai definition: แยกออกมาให้เป็นสัดส่วนของใครของมัน
แยกประเภท[V] separate, See also: divide into, put apart, Syn. จำแนกประเภท, แบ่งประเภท, แบ่งชนิด
แยกส่วน[V] separate, See also: divide into, put apart, Syn. แยก, แบ่งแยก, แบ่งย่อย, แยกย่อย
จำแนกประเภท[V] classify, See also: divide, group, sort, categorize, Syn. แยกประเภท, แบ่งประเภท, จำแนก, จัดประเภท, แยกชนิด, แบ่งพวก, Ant. รวมประเภท, Example: เราจำแนกประเภทฐานข้อมูล โดยคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก, Thai definition: แบ่งแยกออกเป็นชนิด หมู่ หรือเหล่า
พระมหากรุณาธิคุณ[N] royal grace, See also: divine grace, Syn. บุญคุณ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแก่บรรดาไพร่ฟ้าประชาราษฎร์, Notes: (ราชา)
แบ่งกลุ่ม[V] divide, See also: divide into groups, Ant. รวมกลุ่ม, Example: วิทยากรให้ผู้อบรมแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่มเพื่อระดมความคิดกัน, Thai definition: แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันจะก่อให้เกิดความแตกแยก[adj.] (an ja køhaikoēt khwām taēkyaēk) EN: divisive   
อนุกรมไดเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom daiwoējēn) EN: divergent series   
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งครึ่ง [v. exp.] (baeng khreung) EN: divide in two   FR: partager en deux
แบ่งกลุ่ม[v. exp.] (baeng klum) EN: divide ; divide into groups   FR: grouper
แบ่งมรดก[v. exp.] (baeng møradok) EN: divide an estate   
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks   FR: répartir le travail
แบ่งเงินปันผล[v. exp.] (baeng ngoenpanphon) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend   
แบ่งออกเป็น [v. exp.] (baeng øk pen) FR: se diviser en
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   FR: répartir ; partager

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVA D IY1 V AH0
DIVI D IY1 V IY0
DIVE D AY1 V
DIVAD D IH1 V AE0 D
DIVER D AY1 V ER0
DIVEN D AY1 V AH0 N
DIVES D AY1 V Z
DIVIS D IY1 V IH2 S
DIVED D AY1 V D
DIVVY D IH1 V IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diva (n) (d ii1 v @)
dive (v) (d ai1 v)
Dives (n) (d ai1 v ii z)
divan (n) (d i1 v a1 n)
dived (v) (d ai1 v d)
diver (n) (d ai1 v @ r)
dives (v) (d ai1 v z)
divot (n) (d i1 v @ t)
divvy (n) (d i1 v ii)
divans (n) (d i1 v a1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
九州[Jiu3 zhou1, 九州] division of China during earliest dynasties; fig. ancient China; Kyūshū, southernmost of Japan's four major islands [Add to Longdo]
他用[ta1 yong4, 他用] diversion [Add to Longdo]
使转向[shi3 zhuan3 xiang4, 使轉向] divert [Add to Longdo]
分工[fen1 gong1, 分工] divide the work; division of labor [Add to Longdo]
分界线[fen1 jie4 xian4, 分界線] dividing line [Add to Longdo]
分给[fen1 gei3, 分給] divide [Add to Longdo]
分而治之[fen1 er2 zhi4 zhi1, 分而治之] divide and rule (strategy); divide and conquer [Add to Longdo]
卜筮[bu3 shi4, 卜筮] divination [Add to Longdo]
卜课[bu3 ke4, 卜課] divination; fortune telling [Add to Longdo]
[gua4, 卦] divinatory trigram; one of the eight divinatory trigrams of the Book of Changes 易經|易经 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
除算[じょざん, jozan] division (vs) [Add to Longdo]
除算演算子[じょざんえんざんし, jozan'enzanshi] division operator [Add to Longdo]
除数[じょすう, josuu] divisor [Add to Longdo]
除法[じょほう, johou] division [Add to Longdo]
多様化[たようか, tayouka] diversification [Add to Longdo]
被除数[ひじょすう, hijosuu] dividend [Add to Longdo]
[ぶ, bu] division [Add to Longdo]
部の見出し[ぶのみだし, bunomidashi] division header [Add to Longdo]
分割[ぶんかつ, bunkatsu] division (vs), segmenting, partition, splitting [Add to Longdo]
発散[はっさん, hassan] divergence (vs) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Divertikulitis(n) |die| อาการโป่งพองของถุงน้ำบริเวณผนังลำไส้ใหญ่ เช่น Etwa 20 Prozent aller Betroffenen mit Divertikulose entwickeln im Laufe des Lebens eine Entzündung der Divertikel (Divertikulitis), welche sich durch Beschwerden wie länger anhaltende, hauptsächlich im linken Unterbauch angesiedelte Bauchschmerzen, Verstopfung oder auch Durchfälle bemerkbar macht.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablenkungsmanöver {n}diversionary tactic [Add to Longdo]
Abteilung {f}; Division {f}division [Add to Longdo]
Abteilungstitel {m} (einer Unterabteilung eines in mehreren Teilen erscheinenden Buches)divisional title [Add to Longdo]
Abwechslung {f}; Vielfalt {f}; Veränderung {f}diversification [Add to Longdo]
Abweichung {f} | Abweichungen {pl}divergence | divergences [Add to Longdo]
Abzweigung {f}divergency [Add to Longdo]
Arbeitsteilung {f} | Arbeitsteilungen {pl}division of labour | divisions of labour [Add to Longdo]
Artenvielfalt {f} [biol.]diversity of species [Add to Longdo]
Aufteilung {f}; Aufgliederung {f}division [Add to Longdo]
Beraubung {f}divestment [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
師団[しだん, shidan] Division [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2067 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).