Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for dish (3 entries) (5.8235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dish-, *dish*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dish \Dish\ (d[i^]sh), n. [AS. disc, L. discus dish, disc, quoit, fr. Gr. di`skos quoit, fr. dikei^n to throw. Cf. {Dais}, {Desk}, {Disc}, {Discus}.] 1. A vessel, as a platter, a plate, a bowl, used for serving up food at the table. [1913 Webster] She brought forth butter in a lordly dish. --Judg. v. 25. [1913 Webster] 2. The food served in a dish; hence, any particular kind of food, especially prepared food; as, a cold dish; a warm dish; a delicious dish. "A dish fit for the gods." --Shak. Home-home dishes that drive one from home. --Hood. [1913 Webster] 3. The state of being concave, or like a dish, or the degree of such concavity; as, the dish of a wheel. [1913 Webster] 4. A hollow place, as in a field. --Ogilvie. [1913 Webster] 5. (Mining) (a) A trough about 28 inches long, 4 deep, and 6 wide, in which ore is measured. (b) That portion of the produce of a mine which is paid to the land owner or proprietor. [1913 Webster] 6. anything with a discoid and concave shape, like that of a dish. [PJC] 7. an electronic device with a concave reflecting surface which focuses reflected radio waves to or from a point, used as a receiving or transmitting antenna; also called {dish antenna}. The dish is often shaped as a paraboloid so as to achieve a high sensitivity and enable reception of weak signals when used as a receiving antenna, or to focus transmitted signals into a narrow beam when used as a transmitting antenna. Syn: dish aerial, dish antenna, saucer. [PJC] 8. a very attractive woman or young lady, especaially one sexually attractive; -- sometimes considered offensive and sexist; as, the departmental secretary is quite a dish. [slang] Syn: smasher, stunner, knockout, beauty, sweetheart, peach, lulu, looker, mantrap, dish. [WordNet 1.5 + PJC] 9. a favorite activity, or an activity at which one excels. [slang] Syn: cup of tea, bag. [WordNet 1.5 + PJC] 10. the quantity that a dish will hold, or a dish filled with some material. Syn: dishful. [WordNet 1.5 + PJC] {satellite dish} a dish antenna used to receive signals from or to transmit signals to a satellite which transmits or receives radio signals. In most common usage, it refers to small dish antennas used to receive television programs broadcast from geostationary satellites. [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dish \Dish\, v. t. [imp. & p. p. {Dished}; p. pr. & vb. n. {Dishing}.] 1. To put in a dish, ready for the table. [1913 Webster] 2. To make concave, or depress in the middle, like a dish; as, to dish a wheel by inclining the spokes. [1913 Webster] 3. To frustrate; to beat; to ruin. [Low] [1913 Webster] 4. to talk about (a person) in a disparaging manner; to gossip about (a person); as, the secretaries spent their break time dishing the newest employee. [slang] [PJC] {To dish out}. 1. To serve out of a dish; to distribute in portions at table. 2. (Arch.) To hollow out, as a gutter in stone or wood. 2. to dispense freely; -- also used figuratively; as, to dish out punishment; to dish out abuse or insult. {To dish up}, to take (food) from the oven, pots, etc., and put in dishes to be served at table. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: dish n 1: a piece of dishware normally used as a container for holding or serving food; "we gave them a set of dishes for a wedding present" 2: a particular item of prepared food; "she prepared a special dish for dinner" 3: the quantity that a dish will hold; "they served me a dish of rice" [syn: {dish}, {dishful}] 4: a very attractive or seductive looking woman [syn: {smasher}, {stunner}, {knockout}, {beauty}, {ravisher}, {sweetheart}, {peach}, {lulu}, {looker}, {mantrap}, {dish}] 5: directional antenna consisting of a parabolic reflector for microwave or radio frequency radiation [syn: {dish}, {dish aerial}, {dish antenna}, {saucer}] 6: an activity that you like or at which you are superior; "chemistry is not my cup of tea"; "his bag now is learning to play golf"; "marriage was scarcely his dish" [syn: {cup of tea}, {bag}, {dish}] v 1: provide (usually but not necessarily food); "We serve meals for the homeless"; "She dished out the soup at 8 P.M."; "The entertainers served up a lively show" [syn: {serve}, {serve up}, {dish out}, {dish up}, {dish}] 2: make concave; shape like a dish

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  dish 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
dish
 • จาน: ชาม [Lex2]
 • อาหาร[Lex2]
 • (ดิช) {dished,dishing,dishes} n. จาน,จานกับข้าว,อาหาร1จาน,อาหาร,หญิงสวย. vt. ใส่จาน,ทำคล้ายรูปจาน,คุยกันเล่น ###S. vessel,container [Hope]
 • (n) จาน,อาหาร [Nontri]
 • (vt) ตักใส่จาน [Nontri]
 • /D IH1 SH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
dich, Fisch, DIHK, Dias, dies, DOS, Dia, Sh, Deich, Tisch, Wisch, dicht, diese, Bush, Ding, Diät, Dose, Düse, doch, döse, döst, sich, sieh, DIN, DNS, DSL, Eis, ISO, ISP, bis, des, die, dir, div, ich, iss, ist, Edith, Biss, Dach, Dieb, Dill, Dirk, Diva, Lisa, Lisp, List, Mist, Pisa, Riss, Vieh, Visa, biss, bist, dass, dick, dimm, dito, dreh, lieh, mich, miss, riss, wich, zieh, ihn, isst, dösen, Diwan, Docht, Draht, Sicht, sieht, ISBN, ISDN, Dichte, Edison, Dienst, Disney, Disput, Distel, bisher, Eisen, Gicht, Licht, Liszt, licht, nicht, Döschen, Dissens, pushen, Kissen, Wissen, hissen, missen, pissen, wissen, Dichten

Similar FRENCH words suggested by aspell:
dis, dise, dia, dits, dises, disse, dit, div, dix, dît, tisa, tise, tisé, dieu, miss, d'ifs, d'issu, d'if, d'il, d'ici

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.8235 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).