Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for dip (14 entries) (6.151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dip-, *dip*.

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Magnetic \Mag*net"ic\, Magnetical \Mag*net"ic*al\, a. [L. magneticus: cf. F. magn['e]tique.] 1. Pertaining to the magnet; possessing the properties of the magnet, or corresponding properties; as, a magnetic bar of iron; a magnetic needle. [1913 Webster] 2. Of or pertaining to, or characterized by, the earth's magnetism; as, the magnetic north; the magnetic meridian. [1913 Webster] 3. Capable of becoming a magnet; susceptible to magnetism; as, the magnetic metals. [1913 Webster] 4. Endowed with extraordinary personal power to excite the feelings and to win the affections; attractive; inducing attachment. [1913 Webster] She that had all magnetic force alone. --Donne. [1913 Webster] 5. Having, susceptible to, or induced by, animal magnetism, so called; hypnotic; as, a magnetic sleep. See {Magnetism}. [Archaic] [1913 Webster +PJC] {Magnetic amplitude}, {attraction}, {dip}, {induction}, etc. See under {Amplitude}, {Attraction}, etc. {Magnetic battery}, a combination of bar or horseshoe magnets with the like poles adjacent, so as to act together with great power. {Magnetic compensator}, a contrivance connected with a ship's compass for compensating or neutralizing the effect of the iron of the ship upon the needle. {Magnetic curves}, curves indicating lines of magnetic force, as in the arrangement of iron filings between the poles of a powerful magnet. {Magnetic elements}. (a) (Chem. Physics) Those elements, as iron, nickel, cobalt, chromium, manganese, etc., which are capable or becoming magnetic. (b) (Physics) In respect to terrestrial magnetism, the declination, inclination, and intensity. (c) See under {Element}. {Magnetic fluid}, the hypothetical fluid whose existence was formerly assumed in the explanations of the phenomena of magnetism; -- no longer considered a meaningful concept. {Magnetic iron}, or {Magnetic iron ore}. (Min.) Same as {Magnetite}. {Magnetic needle}, a slender bar of steel, magnetized and suspended at its center on a sharp-pointed pivot, or by a delicate fiber, so that it may take freely the direction of the magnetic meridian. It constitutes the essential part of a compass, such as the mariner's and the surveyor's. {Magnetic poles}, the two points in the opposite polar regions of the earth at which the direction of the dipping needle is vertical. {Magnetic pyrites}. See {Pyrrhotite}. {Magnetic storm} (Terrestrial Physics), a disturbance of the earth's magnetic force characterized by great and sudden changes. {magnetic tape} (Electronics), a ribbon of plastic material to which is affixed a thin layer of powder of a material which can be magnetized, such as ferrite. Such tapes are used in various electronic devices to record fluctuating voltages, which can be used to represent sounds, images, or binary data. Devices such as audio casette recorders, videocasette recorders, and computer data storage devices use magnetic tape as an inexpensive medium to store data. Different magnetically susceptible materials are used in such tapes. {Magnetic telegraph}, a telegraph acting by means of a magnet. See {Telegraph}. [1913 Webster + PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dip \Dip\, v. t. [imp. & p. p. {Dipped}or {Dipt} (?); p. pr. & vb. n. {Dipping}.] [OE. dippen, duppen, AS. dyppan; akin to Dan. dyppe, Sw. doppa, and to AS. d?pan to baptize, OS. d?pian, D. doopen, G. taufen, Sw. d["o]pa, Goth. daupjan, Lith. dubus deep, hollow, OSlav. dupl? hollow, and to E. dive. Cf. {Deep}, {Dive}.] 1. To plunge or immerse; especially, to put for a moment into a liquid; to insert into a fluid and withdraw again. [1913 Webster] The priest shall dip his finger in the blood. --Lev. iv. 6. [1913 Webster] [Wat'ry fowl] now dip their pinions in the briny deep. --Pope. [1913 Webster] While the prime swallow dips his wing. --Tennyson. [1913 Webster] 2. To immerse for baptism; to baptize by immersion. --Book of Common Prayer. Fuller. [1913 Webster] 3. To wet, as if by immersing; to moisten. [Poetic] [1913 Webster] A cold shuddering dew Dips me all o'er. --Milton. [1913 Webster] 4. To plunge or engage thoroughly in any affair. [1913 Webster] He was . . . dipt in the rebellion of the Commons. --Dryden. [1913 Webster] 5. To take out, by dipping a dipper, ladle, or other receptacle, into a fluid and removing a part; -- often with out; as, to dip water from a boiler; to dip out water. [1913 Webster] 6. To engage as a pledge; to mortgage. [Obs.] [1913 Webster] Live on the use and never dip thy lands. --Dryden. [1913 Webster] {Dipped candle}, a candle made by repeatedly dipping a wick in melted tallow. {To dip snuff}, to take snuff by rubbing it on the gums and teeth. [Southern U. S.] {To dip the colors} (Naut.), to lower the colors and return them to place; -- a form of naval salute. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dip \Dip\, v. i. 1. To immerse one's self; to become plunged in a liquid; to sink. [1913 Webster] The sun's rim dips; the stars rush out. --Coleridge. [1913 Webster] 2. To perform the action of plunging some receptacle, as a dipper, ladle. etc.; into a liquid or a soft substance and removing a part. [1913 Webster] Whoever dips too deep will find death in the pot. --L'Estrange. [1913 Webster] 3. To pierce; to penetrate; -- followed by in or into. [1913 Webster] When I dipt into the future. --Tennyson. [1913 Webster] 4. To enter slightly or cursorily; to engage one's self desultorily or by the way; to partake limitedly; -- followed by in or into. "Dipped into a multitude of books." --Macaulay. [1913 Webster] 5. To incline downward from the plane of the horizon; as, strata of rock dip. [1913 Webster] 6. To dip snuff. [Southern U.S.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dip \Dip\, n. 1. The action of dipping or plunging for a moment into a liquid. "The dip of oars in unison." --Glover. [1913 Webster] 2. Inclination downward; direction below a horizontal line; slope; pitch. [1913 Webster] 3. a hollow or depression in a surface, especially in the ground. [PJC] 4. A liquid, as a sauce or gravy, served at table with a ladle or spoon. [Local, U.S.] --Bartlett. [1913 Webster] 5. A dipped candle. [Colloq.] --Marryat. [1913 Webster] 6. A gymnastic exercise on the parallel bars in which the performer, resting on his hands, lets his arms bend and his body sink until his chin is level with the bars, and then raises himself by straightening his arms. [Webster 1913 Suppl.] 7. In the turpentine industry, the viscid exudation, which is dipped out from incisions in the trees; as, virgin dip (the runnings of the first year), yellow dip (the runnings of subsequent years). [Webster 1913 Suppl.] 8. (A["e]ronautics) A sudden drop followed by a climb, usually to avoid obstacles or as the result of getting into an airhole. [Webster 1913 Suppl.] 9. a liquid, in which objects are soaked by dipping; e.g., a parasiticide or insecticide solution into which animals are dipped (see {sheep-dip}). [PJC] 10. a sauce into which foods are dipped to enhance the flavor; e. g., an {onion dip} made from sour cream and dried onions, into which potato chips are dipped. [PJC] 11. a {pickpocket}. [slang] [PJC] {Dip of the horizon} (Astron.), the angular depression of the seen or visible horizon below the true or natural horizon; the angle at the eye of an observer between a horizontal line and a tangent drawn from the eye to the surface of the ocean. {Dip of the needle}, or {Magnetic dip}, the angle formed, in a vertical plane, by a freely suspended magnetic needle, or the line of magnetic force, with a horizontal line; -- called also {inclination}. {Dip of a stratum} (Geol.), its greatest angle of inclination to the horizon, or that of a line perpendicular to its direction or strike; -- called also the {pitch}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: dip n 1: a depression in an otherwise level surface; "there was a dip in the road" 2: (physics) the angle that a magnetic needle makes with the plane of the horizon [syn: {dip}, {angle of dip}, {magnetic dip}, {magnetic inclination}, {inclination}] 3: a thief who steals from the pockets or purses of others in public places [syn: {pickpocket}, {cutpurse}, {dip}] 4: tasty mixture or liquid into which bite-sized foods are dipped 5: a brief immersion 6: a sudden sharp decrease in some quantity; "a drop of 57 points on the Dow Jones index"; "there was a drop in pressure in the pulmonary artery"; "a dip in prices"; "when that became known the price of their stock went into free fall" [syn: {drop}, {dip}, {fall}, {free fall}] 7: a candle that is made by repeated dipping in a pool of wax or tallow 8: a brief swim in water [syn: {dip}, {plunge}] 9: a gymnastic exercise on the parallel bars in which the body is lowered and raised by bending and straightening the arms v 1: immerse briefly into a liquid so as to wet, coat, or saturate; "dip the garment into the cleaning solution"; "dip the brush into the paint" [syn: {dunk}, {dip}, {souse}, {plunge}, {douse}] 2: dip into a liquid while eating; "She dunked the piece of bread in the sauce" [syn: {dunk}, {dip}] 3: go down momentarily; "Prices dipped" 4: stain an object by immersing it in a liquid 5: take a small amount from; "I had to dip into my savings to buy him this present" 6: switch (a car's headlights) from a higher to a lower beam [syn: {dim}, {dip}] 7: lower briefly; "She dipped her knee" 8: appear to move downward; "The sun dipped below the horizon"; "The setting sun sank below the tree line" [syn: {dip}, {sink}] 9: slope downwards; "Our property dips towards the river" 10: dip into a liquid; "He dipped into the pool" [syn: {dip}, {douse}, {duck}] 11: place (candle wicks) into hot, liquid wax 12: immerse in a disinfectant solution; "dip the sheep" 13: plunge (one's hand or a receptacle) into a container; "He dipped into his pocket" 14: scoop up by plunging one's hand or a ladle below the surface; "dip water out of a container" From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: DIP Dial-up Internet Protocol (Linux) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: DIP Dual In-line Package (IC, DRAM) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: base 1. kaide, temel, esas, taban, dip 2. (bot.) sap dibi 3. (zool.) bir uzvun gövdeye bitiştiği noktaya en yakın kısmı 4. (spor) depart 5. (ask.) üs 6. (kim.) alkali, (baz) baseball beysbol. baseboard süpürgelik, döşemenin kenar tahtalan. baseburner yakıtı otomatik olarak dolan soba. base hospital askeri hastane (gezici olmayan) base line öIçmek için esas tutulan çizgi veya miktar 7. (spor) saha kenarı. base of a column (mim.) pabuç (sütun)base of operations hareket üssü. off base (A.B.D.), (argo) yanlış yolda. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: bottom 1. dip, alt 2. esas, kaynak, temel 3. vadi 4. (den.) karina, tekne, gemi 5. dayanma gücü 6. iskemlenin oturulacak yeri 7. (k.dili.) kıç, popo. Bottoms up! (k.dili.) içkilerinizi bir yudumda bitirin !. at bottom aslında, esasında. get at the bottom of bir şeyin esasına inmek, aslını anlamak. bottom dollar son kuruş bottom land ovalık arazi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: breech 1. kıç, dip, arka 2. top kuyruğu. breech block topun kuyruk kapağı, kama gövdesi. breechcloth edep yerlerini örtmek için kalça etrafıyla bacak arasına sanlan örtü. breechloader kuyruktan dolma top veya tüfek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: floor 1. taş veya tahta döşeme, yer, zemin 2. dip 3. kat 4. yasama meclisi salonunun üyelere ayrılmış kısmı 5. mecliste söz söyleme hakkı 6. taban ücret, asgari ücret veya fiyat 7. taş veya tahta döşemek, kaplamak: vurup yere yıkmak 8. (k.dili) şaşırtmak, ağzını kapatmak 9. (k.dili) yenmek. floorcloth döşemelik muşamba 10. tahta bezi. floor lamp ayaklı abajur. floor plan (mim.) kat planı. floor show varyete, atraksiyon, eğlence programı. floorwalker (A.B.D) büyük mağazalarda işi idare eden ve müşterilere yardımcı olmak üzere dolaşan adam. ground floor zemin kat. in on the ground floor başlangıçta işe giren. have the floor mecliste söz söyleme hakkı olmak, kürsüye çıkmak. take the floor mecliste söz almak. completely floored tamamen saşırmış. floorer döşemeci. flooring döşemelik. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: foot 1. (çoğ.) feet) ayak, kadem 2. ayak kısmı 3. en alçak kısım 4. alt, (dağ) etek, dip 5. temel esas 6. son 7. (şiir) vezin tef'ilesi 8. yaya asker, piyade 9. dikiş makinasında bezi düz tutan parça, ayak 10. yekun, tutar. foot lathe ayak tornası. foot of a mast (den) direk ıskaçası. foot of a sail (den) yelkenin altabaşosu. foot passenger yaya yolcu, yaya giden kimse. foot rot (bot.) portakal ağacının gövdesine ârız olan bir hastalık herhangi bir filizin dibinde husule gelen bir hastalık. foot rule bir ayak boyunda cetvel. foot soldier piyade neferi. (I.) wouldn't touch that with a tenfoot pole. Elimi bile sürmem. at one's feet ayağının dibinde 11. tesiri altında. cubic foot kübik kadem, 28, 317 cm3. off one's feet yatar vaziyette 12. iradesi dışında. have feet of clay dışardan görünmeyen önemli bir kusuru olmak. keep one's feet düşmemek, sarsılmamak. one foot in the grave bir ayağı çukurda. on foot yaya olarak, yürüyerek. on one's feet ayakta. put one's foot down kararlı olmak, ayak diremek. put one's best foot forward iyi bir tesir bırakmak 13. elinden geleni yapmak. put one's foot into it, put one's foot in one's mouth pot kırmak, gaf yapmak. set foot in girmek, ayak basmak. sit at one's feet bir kimsenin hayranı olmak, müridi olmak. square foot kadem kare, 0, 0929 m2. stand on one's own feet bağımsız olmak, kimseye muhtaç olmadan yaşamak. swift of foot ayağına tez. under foot ayak altında. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: ground 1. yeryüzü 2. yer, zemin 3. toprak 4. meydan, saha, arsa 5. mesafe, yer 6. denizin dibi, dip 7. mebde, prensip 8. kabartma iş yapılacak düz satıh 9. maden levha üstüne sürülen ve işlenmeyecek kısımları muhafaza eden yapışkan terkip 10. (elek.) toprak. ground ball (beysbol.) yere sürtünerek giden top. ground bass (müz.) en kalın sesle tekrarlanan melodi. ground cover toprağa yakın yetişen kalın bitki örtüsü. ground crew hava meydanı tayfası. ground floor zemin katı. ground hog Amerikada bir çeşit dağ sıçanı. ground hog day 2 şubat. ground ice suyun dibinde meydana gelen buz. ground ivy yer sarmaşığı. ground line resimde alt çizgi, ön çizgi. ground pine kurdayağı, (bot.) Lycopodium 11. kurtluca, meşecik, (bot.) Ajuga chamaepitys. qround plan bir binanın zemin planı. around plate toprak levhası. ground rent arsa kirası. ground speed (hav.) yer sürati. ground swell soluğan. ground water yeraltı suyu. ground wire (elek.) toprak teli. ground zero bombanın patladığı yer. above ground yeryüzünde 12. meydanda. break ground tarla sürmek 13. yeni bina için yere ilk kazmayı vurmak, temel atmak 14. işe başlamak. cover ground yol almak 15. konuya değinmek. cut the ground out from under one's feet (colloq.) ayağını kaydırmak, delillerini çürütmek. down to the ground her hususta, tamamen. from the ground up temelinden, tamamen. gain ground ilerlemek 16. iyileşmek 17. mesafe katetmek. get in on the ground floor (A.B.D.), (k.dili.) temelden katılmak, bir işe yeni başlandığında katılmak. give ground ricat etmek, çekilmek. hold one's ground, stand one's ground durumunu devam ettirmek, ayak diremek. into the ground gereğinden fazla, dayanılmayacak kadar. Iose ground gerilemek, fenalaşmak rağbetten düşmek. off the ground harekette. on good grounds iyi sebeplere dayanan. on one's home ground kendi bilgi alanında. on the grounds of sebebiyle, -e dayanarak. rising ground yokuş, bayır. From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Dip [dip] (n) , s.(m ) dip [Am.]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.151 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).