Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for dim (4 entries) (6.1812 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dim-, *dim*. Possible hiragana form: ぢん

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dim \Dim\, a. [Compar. {Dimmer}; superl. {Dimmest}.] [AS. dim; akin to OFries. dim, Icel. dimmr: cf. MHG. timmer, timber; of uncertain origin.] 1. Not bright or distinct; wanting luminousness or clearness; obscure in luster or sound; dusky; darkish; obscure; indistinct; overcast; tarnished. [1913 Webster] The dim magnificence of poetry. --Whewell. [1913 Webster] How is the gold become dim! --Lam. iv. 1. [1913 Webster] I never saw The heavens so dim by day. --Shak. [1913 Webster] Three sleepless nights I passed in sounding on, Through words and things, a dim and perilous way. --Wordsworth. [1913 Webster] 2. Of obscure vision; not seeing clearly; hence, dull of apprehension; of weak perception; obtuse. [1913 Webster] Mine eye also is dim by reason of sorrow. --Job xvii. 7. [1913 Webster] The understanding is dim. --Rogers. [1913 Webster] Note: Obvious compounds: dim-eyed; dim-sighted, etc. Syn: Obscure; dusky; dark; mysterious; imperfect; dull; sullied; tarnished. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dim \Dim\, v. t. [imp. & p. p. {Dimmed}; p. pr. & vb. n. {Dimming}.] 1. To render dim, obscure, or dark; to make less bright or distinct; to take away the luster of; to darken; to dull; to obscure; to eclipse. [1913 Webster] A king among his courtiers, who dims all his attendants. --Dryden. [1913 Webster] Now set the sun, and twilight dimmed the ways. --Cowper. [1913 Webster] 2. To deprive of distinct vision; to hinder from seeing clearly, either by dazzling or clouding the eyes; to darken the senses or understanding of. [1913 Webster] Her starry eyes were dimmed with streaming tears. --C. Pitt. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dim \Dim\, v. i. To grow dim. --J. C. Shairp. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: dim adj 1: lacking in light; not bright or harsh; "a dim light beside the bed"; "subdued lights and soft music" [syn: {dim}, {subdued}] 2: lacking clarity or distinctness; "a dim figure in the distance"; "only a faint recollection"; "shadowy figures in the gloom"; "saw a vague outline of a building through the fog"; "a few wispy memories of childhood" [syn: {dim}, {faint}, {shadowy}, {vague}, {wispy}] 3: made dim or less bright; "the dimmed houselights brought a hush of anticipation"; "dimmed headlights"; "we like dimmed lights when we have dinner" [syn: {dimmed}, {dim}] [ant: {bright}, {undimmed}] 4: offering little or no hope; "the future looked black"; "prospects were bleak"; "Life in the Aran Islands has always been bleak and difficult"- J.M.Synge; "took a dim view of things" [syn: {black}, {bleak}, {dim}] 5: slow to learn or understand; lacking intellectual acuity; "so dense he never understands anything I say to him"; "never met anyone quite so dim"; "although dull at classical learning, at mathematics he was uncommonly quick"- Thackeray; "dumb officials make some really dumb decisions"; "he was either normally stupid or being deliberately obtuse"; "worked with the slow students" [syn: {dense}, {dim}, {dull}, {dumb}, {obtuse}, {slow}] v 1: switch (a car's headlights) from a higher to a lower beam [syn: {dim}, {dip}] 2: become dim or lusterless; "the lights dimmed and the curtain rose" 3: make dim or lusterless; "Time had dimmed the silver" 4: make dim by comparison or conceal [syn: {blind}, {dim}] 5: become vague or indistinct; "The distinction between the two theories blurred" [syn: {blur}, {dim}, {slur}] [ant: {focalise}, {focalize}, {focus}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  dim 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
dim
 • โง่ (คำไม่เป็นทางการ): เบาปัญญา, ไร้สมอง [Lex2]
 • ทำให้สลัว: ทำให้มัว, ทำให้เลือนลาง [Lex2]
 • มัว: สลัว, ไม่สว่าง, ไม่แจ่มชัด, ครึ้ม, ทึบ [Lex2]
 • สลัว: มัว, หรี่ลง [Lex2]
 • หมดหวัง: ไม่มีความหวัง, ท้อแท้ [Lex2]
 • (ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) . ###SW. dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่ [Hope]
 • (adj) ทึบ,หมอง,มัว,สลัว,ไม่สว่าง,ไม่แจ่มใส,คลุมเครือ,มืดมัว [Nontri]
 • (vt) ทำให้หมอง,ทำให้ทึบ,ทำให้มัว,ทำให้สลัว,ทำให้เลือนลาง [Nontri]
 • /D IH1 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
dimm, DIN, Dom, dm, im, Dia, Jim, Tim, Wim, dem, die, dir, div, dimmen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
dîme, daim, dom, dm, dis, dia, dit, div, dix, dît, dam, d'if, d'il

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1812 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).