Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for die (7 entries) (6.0803 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -die-, *die*. Possible hiragana form: ぢえ

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Die \Die\, n.; pl. in 1 and (usually) in 2, {Dice} (d[imac]s); in 4 & 5, {Dies} (d[imac]z). [OE. dee, die, F. d['e], fr. L. datus given, thrown, p. p. of dare to give, throw. See {Date} a point of time.] 1. A small cube, marked on its faces with spots from one to six, and used in playing games by being shaken in a box and thrown from it. See {Dice}. [1913 Webster] 2. Any small cubical or square body. [1913 Webster] Words . . . pasted upon little flat tablets or dies. --Watts. [1913 Webster] 3. That which is, or might be, determined, by a throw of the die; hazard; chance. [1913 Webster] Such is the die of war. --Spenser. [1913 Webster] 4. (Arch.) That part of a pedestal included between base and cornice; the dado. [1913 Webster] 5. (Mach.) (a) A metal or plate (often one of a pair) so cut or shaped as to give a certain desired form to, or impress any desired device on, an object or surface, by pressure or by a blow; used in forging metals, coining, striking up sheet metal, etc. (b) A perforated block, commonly of hardened steel used in connection with a punch, for punching holes, as through plates, or blanks from plates, or for forming cups or capsules, as from sheet metal, by drawing. (c) A hollow internally threaded screw-cutting tool, made in one piece or composed of several parts, for forming screw threads on bolts, etc.; one of the separate parts which make up such a tool. [1913 Webster] {Cutting die} (Mech.), a thin, deep steel frame, sharpened to a cutting edge, for cutting out articles from leather, cloth, paper, etc. {The die is cast}, the hazard must be run; the step is taken, and it is too late to draw back; the last chance is taken. Diecian From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Die \Die\, v. i. [imp. & p. p. {Died}; p. pr. & vb. n. {Dying}.] [OE. deyen, dien, of Scand. origin; cf. Icel. deyja; akin to Dan. d["o]e, Sw. d["o], Goth. diwan (cf. Goth. afd?jan to harass), OFries. d?ia to kill, OS. doian to die, OHG. touwen, OSlav. daviti to choke, Lith. dovyti to torment. Cf. {Dead}, {Death}.] 1. To pass from an animate to a lifeless state; to cease to live; to suffer a total and irreparable loss of action of the vital functions; to become dead; to expire; to perish; -- said of animals and vegetables; often with of, by, with, from, and rarely for, before the cause or occasion of death; as, to die of disease or hardships; to die by fire or the sword; to die with horror at the thought. [1913 Webster] To die by the roadside of grief and hunger. --Macaulay. [1913 Webster] She will die from want of care. --Tennyson. [1913 Webster] 2. To suffer death; to lose life. [1913 Webster] In due time Christ died for the ungodly. --Rom. v. 6. [1913 Webster] 3. To perish in any manner; to cease; to become lost or extinct; to be extinguished. [1913 Webster] Letting the secret die within his own breast. --Spectator. [1913 Webster] Great deeds can not die. --Tennyson. [1913 Webster] 4. To sink; to faint; to pine; to languish, with weakness, discouragement, love, etc. [1913 Webster] His heart died within, and he became as a stone. --1 Sam. xxv. 37. [1913 Webster] The young men acknowledged, in love letters, that they died for Rebecca. --Tatler. [1913 Webster] 5. To become indifferent; to cease to be subject; as, to die to pleasure or to sin. [1913 Webster] 6. To recede and grow fainter; to become imperceptible; to vanish; -- often with out or away. [1913 Webster] Blemishes may die away and disappear amidst the brightness. --Spectator. [1913 Webster] 7. (Arch.) To disappear gradually in another surface, as where moldings are lost in a sloped or curved face. [1913 Webster] 8. To become vapid, flat, or spiritless, as liquor. [1913 Webster] {To die in the last ditch}, to fight till death; to die rather than surrender. [1913 Webster] "There is one certain way," replied the Prince [William of Orange] " by which I can be sure never to see my country's ruin, -- I will die in the last ditch." --Hume (Hist. of Eng. ). {To die out}, to cease gradually; as, the prejudice has died out. Syn: To expire; decease; perish; depart; vanish. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: dice \dice\ (d[imac]s), n.; pl. of {Die}. Small cubes used in gaming or in determining by chance; also, the game played with dice. See {Die}, n. [1913 Webster] {dice coal}, a kind of coal easily splitting into cubical fragments. --Brande & C. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: die n 1: a small cube with 1 to 6 spots on the six faces; used in gambling to generate random numbers [syn: {die}, {dice}] 2: a device used for shaping metal 3: a cutting tool that is fitted into a diestock and used for cutting male (external) screw threads on screws or bolts or pipes or rods v 1: pass from physical life and lose all bodily attributes and functions necessary to sustain life; "She died from cancer"; "The children perished in the fire"; "The patient went peacefully"; "The old guy kicked the bucket at the age of 102" [syn: {die}, {decease}, {perish}, {go}, {exit}, {pass away}, {expire}, {pass}, {kick the bucket}, {cash in one's chips}, {buy the farm}, {conk}, {give-up the ghost}, {drop dead}, {pop off}, {choke}, {croak}, {snuff it}] [ant: {be born}] 2: suffer or face the pain of death; "Martyrs may die every day for their faith" 3: be brought to or as if to the point of death by an intense emotion such as embarrassment, amusement, or shame; "I was dying with embarrassment when my little lie was discovered"; "We almost died laughing during the show" 4: stop operating or functioning; "The engine finally went"; "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The engine failed on the way to town"; "her eyesight went after the accident" [syn: {fail}, {go bad}, {give way}, {die}, {give out}, {conk out}, {go}, {break}, {break down}] 5: feel indifferent towards; "She died to worldly things and eventually entered a monastery" 6: languish as with love or desire; "She dying for a cigarette"; "I was dying to leave" 7: cut or shape with a die; "Die out leather for belts" [syn: {die}, {die out}] 8: to be on base at the end of an inning, of a player 9: lose sparkle or bouquet; "wine and beer can pall" [syn: {die}, {pall}, {become flat}] 10: disappear or come to an end; "Their anger died"; "My secret will die with me!" 11: suffer spiritual death; be damned (in the religious sense); "Whosoever..believes in me shall never die" From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: die v. Syn. {crash}. Unlike {crash}, which is used primarily of hardware, this verb is used of both hardware and software. See also {go flatline}, {casters-up mode}. From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: die [diː] the; which; who From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: die [di] that; who those that; that one that ... over there; that one over there

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0803 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).