Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for devil (5 entries) (6.0373 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devil-, *devil*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Twilly \Twil"ly\, n. [Cf. {Willy}.] A machine for cleansing or loosening wool by the action of a revolving cylinder covered with long iron spikes or teeth; a willy or willying machine; -- called also {twilly devil}, and {devil}. See {Devil}, n., 6, and {Willy}. --Tomlinson. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Willow \Wil"low\, n. [OE. wilowe, wilwe, AS. wilig, welig; akin to OD. wilge, D. wilg, LG. wilge. Cf. {Willy}.] [1913 Webster] 1. (Bot.) Any tree or shrub of the genus {Salix}, including many species, most of which are characterized often used as an emblem of sorrow, desolation, or desertion. "A wreath of willow to show my forsaken plight." --Sir W. Scott. Hence, a lover forsaken by, or having lost, the person beloved, is said to wear the willow. [1913 Webster] And I must wear the willow garland For him that's dead or false to me. --Campbell. [1913 Webster] 2. (Textile Manuf.) A machine in which cotton or wool is opened and cleansed by the action of long spikes projecting from a drum which revolves within a box studded with similar spikes; -- probably so called from having been originally a cylindrical cage made of willow rods, though some derive the term from winnow, as denoting the winnowing, or cleansing, action of the machine. Called also {willy}, {twilly}, {twilly devil}, and {devil}. [1913 Webster] {Almond willow}, {Pussy willow}, {Weeping willow}. (Bot.) See under {Almond}, {Pussy}, and {Weeping}. {Willow biter} (Zool.) the blue tit. [Prov. Eng.] {Willow fly} (Zool.), a greenish European stone fly ({Chloroperla viridis}); -- called also {yellow Sally}. {Willow gall} (Zool.), a conical, scaly gall produced on willows by the larva of a small dipterous fly ({Cecidomyia strobiloides}). {Willow grouse} (Zool.), the white ptarmigan. See {ptarmigan}. {Willow lark} (Zool.), the sedge warbler. [Prov. Eng.] {Willow ptarmigan} (Zool.) (a) The European reed bunting, or black-headed bunting. See under {Reed}. (b) A sparrow ({Passer salicicolus}) native of Asia, Africa, and Southern Europe. {Willow tea}, the prepared leaves of a species of willow largely grown in the neighborhood of Shanghai, extensively used by the poorer classes of Chinese as a substitute for tea. --McElrath. {Willow thrush} (Zool.), a variety of the veery, or Wilson's thrush. See {Veery}. {Willow warbler} (Zool.), a very small European warbler ({Phylloscopus trochilus}); -- called also {bee bird}, {haybird}, {golden wren}, {pettychaps}, {sweet William}, {Tom Thumb}, and {willow wren}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: devil \dev"il\, v. t. [imp. & p. p. {Deviled}or {Devilled}; p. pr. & vb. n. {Deviling}or {Devilling}.] 1. To make like a devil; to invest with the character of a devil. [1913 Webster] 2. To grill with Cayenne pepper; to season highly in cooking, as with pepper. [1913 Webster] A deviled leg of turkey. --W. Irving. Devil-diver From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Devil \Dev"il\, n. [AS. de['o]fol, de['o]ful; akin to G. ?eufel, Goth. diaba['u]lus; all fr. L. diabolus the devil, Gr. ? the devil, the slanderer, fr. ? to slander, calumniate, orig., to throw across; ? across + ? to throw, let fall, fall; cf. Skr. gal to fall. Cf. {Diabolic}.] 1. The Evil One; Satan, represented as the tempter and spiritual of mankind. [1913 Webster] [Jesus] being forty days tempted of the devil. --Luke iv. 2. [1913 Webster] That old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world. --Rev. xii. 9. [1913 Webster] 2. An evil spirit; a demon. [1913 Webster] A dumb man possessed with a devil. --Matt. ix. 32. [1913 Webster] 3. A very wicked person; hence, any great evil. "That devil Glendower." "The devil drunkenness." --Shak. [1913 Webster] Have not I chosen you twelve, and one of you is a devil? --John vi. 70. [1913 Webster] 4. An expletive of surprise, vexation, or emphasis, or, ironically, of negation. [Low] [1913 Webster] The devil a puritan that he is, . . . but a timepleaser. --Shak. [1913 Webster] The things, we know, are neither rich nor rare, But wonder how the devil they got there. --Pope. [1913 Webster] 5. (Cookery) A dish, as a bone with the meat, broiled and excessively peppered; a grill with Cayenne pepper. [1913 Webster] Men and women busy in baking, broiling, roasting oysters, and preparing devils on the gridiron. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 6. (Manuf.) A machine for tearing or cutting rags, cotton, etc. [1913 Webster] {Blue devils}. See under {Blue}. {Cartesian devil}. See under {Cartesian}. {Devil bird} (Zool.), one of two or more South African drongo shrikes ({Edolius retifer}, and {Edolius remifer}), believed by the natives to be connected with sorcery. {Devil may care}, reckless, defiant of authority; -- used adjectively. --Longfellow. {Devil's apron} (Bot.), the large kelp ({Laminaria saccharina}, and {Laminaria longicruris}) of the Atlantic ocean, having a blackish, leathery expansion, shaped somewhat like an apron. {Devil's coachhorse}. (Zool.) (a) The black rove beetle ({Ocypus olens}). [Eng.] (b) A large, predacious, hemipterous insect ({Prionotus cristatus}); the wheel bug. [U.S.] {Devil's darning-needle}. (Zool.) See under {Darn}, v. t. {Devil's fingers}, {Devil's hand} (Zool.), the common British starfish ({Asterias rubens}); -- also applied to a sponge with stout branches. [Prov. Eng., Irish & Scot.] {Devil's riding-horse} (Zool.), the American mantis ({Mantis Carolina}). {The Devil's tattoo}, a drumming with the fingers or feet. "Jack played the Devil's tattoo on the door with his boot heels." --F. Hardman (Blackw. Mag.). {Devil worship}, worship of the power of evil; -- still practiced by barbarians who believe that the good and evil forces of nature are of equal power. {Printer's devil}, the youngest apprentice in a printing office, who runs on errands, does dirty work (as washing the ink rollers and sweeping), etc. "Without fearing the printer's devil or the sheriff's officer." --Macaulay. {Tasmanian devil} (Zool.), a very savage carnivorous marsupial of Tasmania ({Dasyurus ursinus} syn. {Diabolus ursinus}). {To play devil with}, to molest extremely; to ruin. [Low] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: Devil n 1: (Judeo-Christian and Islamic religions) chief spirit of evil and adversary of God; tempter of mankind; master of Hell [syn: {Satan}, {Old Nick}, {Devil}, {Lucifer}, {Beelzebub}, {the Tempter}, {Prince of Darkness}] 2: an evil supernatural being [syn: {devil}, {fiend}, {demon}, {daemon}, {daimon}] 3: a word used in exclamations of confusion; "what the devil"; "the deuce with it"; "the dickens you say" [syn: {devil}, {deuce}, {dickens}] 4: a rowdy or mischievous person (usually a young man); "he chased the young hellions out of his yard" [syn: {hellion}, {heller}, {devil}] 5: a cruel wicked and inhuman person [syn: {monster}, {fiend}, {devil}, {demon}, {ogre}] v 1: cause annoyance in; disturb, especially by minor irritations; "Mosquitoes buzzing in my ear really bothers me"; "It irritates me that she never closes the door after she leaves" [syn: {annoy}, {rag}, {get to}, {bother}, {get at}, {irritate}, {rile}, {nark}, {nettle}, {gravel}, {vex}, {chafe}, {devil}] 2: coat or stuff with a spicy paste; "devilled eggs"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0373 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).