Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for design (4 entries) (6.2028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -design-, *design*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Design \De*sign"\ (?; 277), v. t. [imp. & p. p. {Designed}; p. pr. & vb. n. {Designing}.] [F. d['e]signer to designate, cf. F. dessiner to draw, dessin drawing, dessein a plan or scheme; all, ultimately, from L. designare to designate; de- + signare to mark, mark out, signum mark, sign. See {Sign}, and cf. {Design}, n., {Designate}.] 1. To draw preliminary outline or main features of; to sketch for a pattern or model; to delineate; to trace out; to draw. --Dryden. [1913 Webster] 2. To mark out and exhibit; to designate; to indicate; to show; to point out; to appoint. [1913 Webster] We shall see Justice design the victor's chivalry. --Shak. [1913 Webster] Meet me to-morrow where the master And this fraternity shall design. --Beau. & Fl. [1913 Webster] 3. To create or produce, as a work of art; to form a plan or scheme of; to form in idea; to invent; to project; to lay out in the mind; as, a man designs an essay, a poem, a statue, or a cathedral. [1913 Webster] 4. To intend or purpose; -- usually with for before the remote object, but sometimes with to. [1913 Webster] Ask of politicians the end for which laws were originally designed. --Burke. [1913 Webster] He was designed to the study of the law. --Dryden. Syn: To sketch; plan; purpose; intend; propose; project; mean. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Design \De*sign"\, v. i. To form a design or designs; to plan. [1913 Webster] {Design for}, to intend to go to. [Obs.] "From this city she designed for Collin [Cologne]." --Evelyn. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Design \De*sign"\, n. [Cf. dessein, dessin.] 1. A preliminary sketch; an outline or pattern of the main features of something to be executed, as of a picture, a building, or a decoration; a delineation; a plan. [1913 Webster] 2. A plan or scheme formed in the mind of something to be done; preliminary conception; idea intended to be expressed in a visible form or carried into action; intention; purpose; -- often used in a bad sense for evil intention or purpose; scheme; plot. [1913 Webster] The vast design and purpos? of the King. --Tennyson. [1913 Webster] The leaders of that assembly who withstood the designs of a besotted woman. --Hallam. [1913 Webster] A . . . settled design upon another man's life. --Locke. [1913 Webster] How little he could guess the secret designs of the court! --Macaulay. [1913 Webster] 3. Specifically, intention or purpose as revealed or inferred from the adaptation of means to an end; as, the argument from design. [1913 Webster] 4. The realization of an inventive or decorative plan; esp., a work of decorative art considered as a new creation; conception or plan shown in completed work; as, this carved panel is a fine design, or of a fine design. [1913 Webster] 5. (Mus.) The invention and conduct of the subject; the disposition of every part, and the general order of the whole. [1913 Webster] {Arts of design}, those into which the designing of artistic forms and figures enters as a principal part, as architecture, painting, engraving, sculpture. {School of design}, one in which are taught the invention and delineation of artistic or decorative figures, patterns, and the like. Syn: Intention; purpose; scheme; project; plan; idea. Usage: {Design}, {Intention}, {Purpose}. Design has reference to something definitely aimed at. Intention points to the feelings or desires with which a thing is sought. Purpose has reference to a settled choice or determination for its attainment. "I had no design to injure you," means it was no part of my aim or object. "I had no intention to injure you," means, I had no wish or desire of that kind. "My purpose was directly the reverse," makes the case still stronger. [1913 Webster] Is he a prudent man . . . that lays designs only for a day, without any prospect to the remaining part of his life? --Tillotson. [1913 Webster] I wish others the same intention, and greater successes. --Sir W. Temple. [1913 Webster] It is the purpose that makes strong the vow. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: design n 1: the act of working out the form of something (as by making a sketch or outline or plan); "he contributed to the design of a new instrument" [syn: {design}, {designing}] 2: an arrangement scheme; "the awkward design of the keyboard made operation difficult"; "it was an excellent design for living"; "a plan for seating guests" [syn: {design}, {plan}] 3: something intended as a guide for making something else; "a blueprint for a house"; "a pattern for a skirt" [syn: {blueprint}, {design}, {pattern}] 4: a decorative or artistic work; "the coach had a design on the doors" [syn: {design}, {pattern}, {figure}] 5: an anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions; "his intent was to provide a new translation"; "good intentions are not enough"; "it was created with the conscious aim of answering immediate needs"; "he made no secret of his designs" [syn: {purpose}, {intent}, {intention}, {aim}, {design}] 6: a preliminary sketch indicating the plan for something; "the design of a building" 7: the creation of something in the mind [syn: {invention}, {innovation}, {excogitation}, {conception}, {design}] v 1: make or work out a plan for; devise; "They contrived to murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an attack" [syn: {plan}, {project}, {contrive}, {design}] 2: plan something for a specific role or purpose or effect; "This room is not designed for work" 3: create the design for; create or execute in an artistic or highly skilled manner; "Chanel designed the famous suit" 4: make a design of; plan out in systematic, often graphic form; "design a better mousetrap"; "plan the new wing of the museum" [syn: {design}, {plan}] 5: create designs; "Dupont designs for the house of Chanel" 6: conceive or fashion in the mind; invent; "She designed a good excuse for not attending classes that day" 7: intend or have as a purpose; "She designed to go far in the world of business"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  design 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
design
 • การประดิษฐ์: การสร้างสรรค์, การออกแบบ [Lex2]
 • โครงการ: แผนการ [Lex2]
 • จุดประสงค์: ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, เป้าหมาย [Lex2]
 • แบบ: พิมพ์เขียว, แบบบ้าน, ภาพร่าง [Lex2]
 • ลาย: ลวดลาย, งานศิลป์ [Lex2]
 • ออกแบบ: วางแผน, กำหนด, ประดิษฐ์ [Lex2]
 • (ดิไซนฺ\') v. ออกแบบ,วางแผน,มุ่งหมาย,คิด,กำหนด,ประสงค์. ###SW. designed adj. n. แบบ, [Hope]
 • (n) การออกแบบ,แผนการ,โครงการ,แบบแผน,ความตั้งใจ,จุดประสงค์ [Nontri]
 • (vt) ออกแบบ,คิด,กำหนด,เตรียมแผนการ,มุ่งหมาย,เจตนา [Nontri]
 • /D AH0 Z AY1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Design, Designs

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2028 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).