Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for der (164 entries) (0.2427 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -der-, *der*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
dervish[เดอวิช] (n ) สมาชิกกลุ่มอิสลาม

English-Thai: Longdo Dictionary
deregulation(n) การผ่อนคลายกฎระเบียบ (ทางการค้า)เช่น Deregulation has improved access and quality and cut waste and prices across several industries.

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

dermatologist (n) ตจแพทย์
dermatology (n) ตจวิทยา
dermatophyte (n) เชื้อราที่เป็นปรสิตบนผิวหนังทำให้เกิดโรคผิวหนังบางชนิดเช่น กลาก
dermatophytosis (n) โรคผิวหนังชนิดหนึ่งแสดงโดยอาการอักเสบของผิวหนังและกล้ามเนื้ออ่อนแรง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
derby[N] การแข่งขันกีฬาของทีมที่มาจากเมืองหรือเขตเดียวกัน
derby[N] หมวกสีดำขอบแข็งและม้วนขึ้น, Syn. bowler
derail[VI] ตกราง, See also: ออกนอกราง, Syn. fall off
derail[VT] ตกราง, See also: ออกนอกราง, Syn. fall off
derail[VT] ทำให้สิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้, See also: ทำให้หยุดชะงัก
derail[VI] หยุดชะงัก, See also: ไม่เป็นไปตามคาด
deride[VT] หัวเราะเยาะ, See also: ดูถูก, เยาะเย้ย, Syn. jeer, mock, ridicule
derive[VI] กลายมาจาก (ทางภาษาศาสตร์), See also: กำเนิดจาก, กลายมา, กำเนิดจาก, Syn. arise, descend, originate, stem
derive[VT] กลายมาจาก (ทางภาษาศาสตร์), See also: กำเนิดจาก, กลายมา, กำเนิดจาก, Syn. arise, descend, originate, stem
derive[VT] ได้รับจาก, See also: มาจาก, Syn. acquire, obtain, procure

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
Der Blaue Reiterกลุ่มเบลาเออไรเทอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deranged drainage patternแบบรูปทางน้ำสับสน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
derelictทรัพย์ที่ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dereliction๑. ที่งอกชายฝั่งทะเล (เพราะน้ำลดถอยหรือเปลี่ยนทางเดิน)๒. การทอดทิ้งทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
derivation sequenceลำดับการแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
derivation tree(รูป)ต้นไม้การแปลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
derivative actionการกระทำแบบอนุพันธ์ มีความหมายเหมือนกับ derivative control [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
derivative actionการฟ้องคดีโดยผู้ถือหุ้นแทนบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
derivative controlการควบคุมแบบอนุพันธ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
derivative possessionการครอบครองโดยรับสิทธิจากผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า der **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
der"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."
der"By the way, where is he?" "Under the wagon,"
der"Why don't you wish a little harder?" asked the little white rabbit.
der"What time is it?" he wondered.
derWe will begin by considering the concept of "quota".
der"Your work has been causing a lot of complaints from customers; I'm ordering you to leave immediately." "Oh, up yours! I didn't want to work here in the first place."
der"I am not going into the forest after bear cubs," said the elder brother.
der"Road under Repair."
der"I understand how you feel, Hiroshi," says Mike.
derI said to myself, "I wonder what she means."

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deracinate(ดิแรส'ซิเนท) vt. ถอนราก,ทำให้หมดสิ้น,แยกออกจากถิ่นเดิมหรือสิ่งแวดล้อมเดิม, See also: deracination n.
deraign(ดิเรน') vt. โต้เถียง
derail(ดีเรล') vt. ทำให้ตกราง vi. วิ่งออกนอกราง., See also: derailment n. ดูderail
derange(ดิเรนจฺ') vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สติฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า, Syn. disorder
derangement(ดิเรนจฺ'เมินทฺ) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ความบ้า
derate(ดีเรท') vt. ลดอัตราภาษี,ยกเลิกการเก็บภาษี,ยกเลิก, See also: deration n. ดูderate
deray(ดิเร') n. ความรื่นเริงสนุกสนานที่ยุ่งเหยิง
derelict(เดอ'ระลิคทฺ) adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง,ซึ่งละทิ้งหน้าที่. n. ทรัพย์สิ่งของที่ถูกทอดทิ้ง,เรือที่ถูกทิ้งลอยลำอยู่,บุคคลที่ถูกสังคมทอดทิ้ง,คนจรจัด,คนที่ทิ้งหน้าที่, See also: dereliction n., Syn. left ###A. dutiful คำศัพท์ย่อย:
deride(ดิไรดฺ') {derided,deriding,derides} vt. หัวเราะเยาะ,ดูถูก,เย้ยหยัน, See also: derider n. deridingly adv.
derigueur(ดะรีเกอ') fr. จำเป็นอย่างยิ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
derail(vt) ทำให้ตกราง
derange(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ก่อกวน,ทำให้ฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า
derangement(n) ความยุ่งเหยิง,ความบ้า,ความวิกลจริต,ความฟั่นเฟือน
deride(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,ดูถูก
derision(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก
derisive(adj) เป็นที่เย้ยหยัน,เป็นที่ดูถูก,เป็นขี้ปาก
derivation(n) การได้รับมา,การสร้างคำ,แหล่งที่มา,ความเป็นมา,รากศัพท์
derivative(adj) ซึ่งได้รับมา,ซึ่งแตกออกมา,ซึ่งแตกกิ่งก้านสาขามา
derivative(n) คำแผลง,คำที่แตกมา,สิ่งที่ได้มา
derive(vt) ได้รับ,สืบมา,ได้มา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกราง[V] derail, See also: go off the rails, Example: ในปีหนึ่งๆ ยังมีอุบัติเหตุรถไฟตกรางอยู่บ่อยๆ แต่มักไม่ร้ายแรง, Thai definition: รถไฟแล่นพลาดออกจากราง
โรคผิวหนัง[N] skin disease, See also: dermatitis, Example: ธาตุสังกะสีใช้รักษาโรคผิวหนังบางอย่าง และอาจใช้รักษาสิวได้
เข็ม[N] Wrestling Half-Beak, See also: Dermogenus pusillus, Syn. ปลาเข็ม, ปลากระทุงเหว, Example: พี่ชี้ให้ดูปลาเข็มที่ว่ายอยู่เป็นฝูงบนผิวน้ำ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิด Dermogenys pusillus ในวงศ์ Hemiramphidae ปากล่างยื่นยาวแหลม ลำตัวกลมเรียวยาวคล้ายเข็ม ขอบหางกลม ยาวไม่เกิน 8 เซนติเมตร ออกลูกเป็นตัว พบว่ายตามผิวน้ำในแหล่งน้ำนิ่งทั่วไป
ลูกคำ[N] derivative, See also: sub-vocabulary, Syn. ศัพท์ตาม, ศัพท์ย่อย, Thai definition: เรียกคำ 2 คำเมื่อเอามาประสมกันแล้วมีความหมายต่างไปจากคำเดิมว่า ลูกคำของคำตั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบมองดู[v. exp.] (aēp møngdū) FR: regarder à la dérobée
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukrom) EN: alphabetical order ; alphabetic index   FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
อเล็กซานเดอร์ เฟลมิง[n. prop.] (Aleksāndoē Flēming) EN: Alexander Fleming   FR: Alexander Fleming
อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์[n. prop.] (Alēksāndoē Krēhaēm Bēl) EN: Alexander Graham Bell   FR: Alexander Graham Bell
อเล็กซานเดอร์มหาราช[n. prop.] (Alēksāndoē Maharāt) EN: Alexander the Great   FR: Alexandre le Grand
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   

CMU English Pronouncing Dictionary
DER D ER1
DERN D ER1 N
DERR D EH1 R
DERK D ER1 K
DERY D EH1 R IY0
DERKS D ER1 K S
DERIK D EH1 R IH0 K
DEROO D EH1 R UW0
DEREK D EH1 R IH0 K
DEREN D IH1 R AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
derv (n) (d @@1 v)
Derby (n) (d aa1 b ii)
Derek (n) (d e1 r i k)
derby (n) (d @@1 b ii)
derby (n) (d aa1 b ii)
derail (v) (d i1 r ei1 l)
derate (v) (d ii2 r ei1 t)
deride (v) (d i1 r ai1 d)
derive (v) (d i1 r ai1 v)
Dereham (n) (d i@1 r @ m)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出る[でる, deru] Thai: ปรากฎตัว English: to appear
出る[でる, deru] Thai: ออกมา English: to come forth
出る[でる, deru] Thai: ออกไป English: to leave

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
导函数[dao3 han2 shu4, 導函數] derived function; derivative f' of a function f [Add to Longdo]
导数[dao3 shu4, 導數] derivative [Add to Longdo]
德里达[De2 li3 da2, 德裡達] Derrida (philosopher) [Add to Longdo]
愚弄[yu2 nong4, 愚弄] derision; mock; ridicule [Add to Longdo]
推导[tui1 dao3, 推導] derivation; to deduce [Add to Longdo]
明镜[Ming2 jing4, 明鏡] Der Spiegel [Add to Longdo]
次生[ci4 sheng1, 次生] derivative; secondary; sub- [Add to Longdo]
派生词[pai4 sheng1 ci2, 派生詞] derivative word [Add to Longdo]
皮炎[pi2 yan2, 皮炎] dermatitis [Add to Longdo]
皮肤病[pi2 fu1 bing4, 皮膚病] dermatosis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
でれっと[, deretto] (adv,n,vs) (col) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy [Add to Longdo]
でれでれ[, deredere] (adv,n,vs) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy; fawning; mooning [Add to Longdo]
デラーク[, dera-ku] (n) {comp} delurk [Add to Longdo]
デライブド[, deraibudo] (n) derived; (P) [Add to Longdo]
デラウェア[, derauea] (n) Delaware [Add to Longdo]
デラシネ[, derashine] (n) uprooted person (fre [Add to Longdo]
デラックス[, derakkusu] (adj-na,n) deluxe; (P) [Add to Longdo]
デリースルタン朝[デリースルタンちょう, deri-surutan chou] (n) Delhi Sultanate (1206-1527 CE) [Add to Longdo]
デリート[, deri-to] (n) delete; (P) [Add to Longdo]
デリー王朝[デリーおうちょう, deri-ouchou] (n) (See デリースルタン朝) Delhi Dynasties; the Mamluk, Khilji, Tughlaq, Sayyid, and Lodi dynasties of India [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] deregulation, relaxation of regulation(s) [Add to Longdo]
構造型[こうぞうがた, kouzougata] derived type, structured type [Add to Longdo]
出る[でる, deru] to exit [Add to Longdo]
導出[どうしゅつ, doushutsu] derivation [Add to Longdo]
派生文献[はせいぶんけん, haseibunken] derivative document [Add to Longdo]
導く[みちびく, michibiku] derive [Add to Longdo]
方程式を導く[ほうていしきをみちびく, houteishikiwomichibiku] derive a formula [Add to Longdo]
デラーク[でらーく, dera-ku] delurk [Add to Longdo]
デリゲートサーバー[でりげーとさーばー, derige-tosa-ba-] delegate server [Add to Longdo]
デル[でる, deru] DELL [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
der(Artikel) คำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูปประธาน
der(Artikel) คำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจงที่อยู่ในรูป Dativ (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) เช่น an der Tür ตรงประตู (Tür เป็นเพศหญิง)
der Besserwisser(n slang) |der, pl. Besserwisser| คนที่ช่างรู้ไปหมดซะทุกเรื่อง อะไรก็ทำว่ารู้ดีไปกว่าคนอื่นเขาหมด
der Fall sein(phrase) ในกรณีนี้ เช่นนี้ (ใช้อ้างถึงสิ่งที่เพิ่งเอ่ยถึง) เช่น Hoffentlich besucht er mich in diesem Sommer. Wenn das der Fall ist, fahren wir in die Schweiz zusammen. หวังว่าเขาจะมาเยี่ยมฉันหน้าร้อนนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะขับรถไปเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์
Der hat nicht alle Tassen im Schrank.(phrase slang) เขาเป็นคนไม่ค่อยเต็มเต็ง, หรือไม่ค่อยเต็มบาท
der junge Mann(n) |pl. die jungen Männer| ชายหนุ่มช่วงอายุประมาณ 16-25 ปี
Der Ofen brennt!เป็นประโยคใช้ร้องบอกว่า ของที่อยู่ในเตาอบกำลังไหม้, See also: Related: brennen
der Plausch(n) การคุยสนทนา (ไม่เป็นทางการ เป็นภาษาพูด),การซุบซิบ , See also: S. das Gespräch
deren(Rel.pron.) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
deren(Rel.pron.) เป็นสรรพนามสำหรับนามพหูพจห์เพศใดๆ รูป Genetiv (แสดงความเป็นเจ้าของ), See also: S. derer (ภาษาพูด),

German-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

der Bundesminister, - (n ) รัฐมนตรี ถ้าเป็นผู้หญิง ใช้ว่า die Bundesministerin, -nen
der Meteorogin (n) นักอุตุนิยมวิทยาหญิง
See also: S. Meteorologist, R. Meteoroge
der Nachhaltigkeitspreis, -e (n ) รางวัลเพื่อความยั่งยืน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abkömmling {m}; Derivat {n} [chem.]derivative [Add to Longdo]
Ableitung {f}; Herleitung {f} | Ableitungen {pl}derivation | derivations [Add to Longdo]
Ableitung {f} [math.] | Ableitungen {pl} | totale Ableitung {f} | partielle Ableitung {f} | Ableitung der Funktion f; f'; "f Strich" | Zeitableitung einer Funktionderivative | derivatives | total derivative | partial derivative | f'; "f-prime"; derivative of function f | time derivative of a function [Add to Longdo]
Ableitung {f}derive [Add to Longdo]
Abzweigkreis {m}derived circuit [Add to Longdo]
Ausgestoßene {m,f}; Ausgestoßenerderelict [Add to Longdo]
Beeinträchtigung {f} | Beeinträchtigungen {pl}derogation | derogations [Add to Longdo]
der böse Blickthe evil eye [Add to Longdo]
der Blues {m} [mus.]the blues [Add to Longdo]
Derating-Kurven {pl}derating curves [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
derrière(prep) ข้างหลัง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Derrière l'hôtel se trouve un petit jardin. ข้างหลังโรงแรมมีสวนเล็กๆ หนึ่งสวน
derrière(prep) ข้างหลัง ด้านหลัง เช่น derrière le miroir

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ライン川[らいんがわ, raingawa] der_Rhein [Add to Longdo]
一番[いちばん, ichiban] der_erste, am_meisten [Add to Longdo]
[かみ, kami] der_obere_Teil [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] der_untere_Teil [Add to Longdo]
二次[にじ, niji] der_zweite, Sekundaer- [Add to Longdo]
二番目[にばんめ, nibanme] der_zweite, Nr.2 [Add to Longdo]
五体[ごたい, gotai] der_ganze_Koerper [Add to Longdo]
亡夫[ぼうふ, boufu] der_verstorbene_Mann [Add to Longdo]
亡父[ぼうふ, boufu] der_verstorbene_Vater [Add to Longdo]
人体[じんたい, jintai] der_menschliche_Koerper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: DER Distinguished Encoding Rules From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: der that; who there From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: glad 1. (-der, -dest) memnun, sevinçli 2. güzel, parlak 3. gülen, ferah. glad eye (argo) göz etme, gözle işaret etme. glad hand (argo) el sıkma, hoş geldiniz deme. glad rags (argo) bayramlık (giysi), en süslü elbise. gIadly memnuniyetle. gladness memnunluk. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: (mad.) 1. (der, dest) deli, divane 2. çılgın, çıldırmış 3. (A.B.D.), (k. dili) çok kızmış, kudurmuş 4. kuduz 5. delice 6. dengesini kaybetmiş, kendinden geçmiş. (mad.) about (k. dili) fazla istekli, can atan. (mad.) as a hatter, (mad.) as a March hare zırdeli. (mad.) money (argo) bir kızın birlikte gezmeye gittiği erkek arkadaşlıyle münakaşa etmesi halinde, eve dönebilmek için yanında bulundurduğu ufak para. hopping (mad.) (A.B.D.), (k. dili) çok kızmış, köpürmüşl like (mad.) deli gibi, çılgınca madly delice. madness delilik. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: red 1. (der, dest) kırmızı, kızıl, al 2. komünist olan 3. kırmızı renk, kırmızı boya 4. kırmızı giyimli kimse 5. kırmızı renkli şey 6. (gen.) (bh) anarşist 7. komunist. red admiral kırmızı renkli güzel bir kelebek. Red Army Sovyetler Birliği ordusu. red bandfish flandrabalığı, (zool.) Cepola rubescens. red blindness kırmızı renk körlüğü. red cedar bir cins kırmızı ardıç. red cent ABD peni 8. az para. Red China (k. dili) Kızıl Çin. red corpuscle alyuvar. Red Crescent Kızılay. red cross İngiliz bayrağındaki kırmızı haç 9. (bh) Kızılhaç. red deer kırmızı bir geyik, (zool.) Cervus elaphus. red drum deniz güzeli 10. (zool.) Sciaenops ocellata. Red En(sig.)n Kanada bayrağı. red fir odunu kırmızı bir cins çam, (bot.) Abies magnifica. red fire kırmızı ışık vererek yanan madde. red flag kızıl bayrak 11. isyan bayrağı 12. tehlike işareti. red gum bir çeşit dişeti iltihabı. red hat Katolik kardinal şapkası. red heat tav. red herring ilgiyi tehlikeli bir konudan başka yöne çekmek için öne sürülen mevzu. red lead sülüğen. redletter day büyük yortu günü 13. bir insanın hayatındaki en mühim gün. red light (trafikte) kırmızı ışık. redlight district fahişeler mahallesi. red man kızılderili. red osier sürgünleri sepet yapımında kullanılan bir söğüt, (bot.) Salix purpurea red pepper kırmızı biber. Red Sea Kızıldeniz. red shift (astr.) uzaklaşan bir cisim tayfının hrmızıya dönüşmesi. red tape kırtasiyecilik. in the red zarar etmiş, zimmet tarafında kırmızı rakamları olan. not worth a red cent beş para etmez, değersiz 14. hiç meteliği yok. see red son derece öfkelenmek, gözlerini kan bürümek, adam öIdürecek kadar kızmak. redness kırmızılık. From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: der [deːr] the; which; who

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2427 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).