Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for deep (4 entries) (4.906 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deep-, *deep*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Deep \Deep\, adv. To a great depth; with depth; far down; profoundly; deeply. [1913 Webster] Deep-versed in books, and shallow in himself. --Milton. [1913 Webster] Drink deep, or taste not the Pierian spring. --Pope. [1913 Webster] Note: Deep, in its usual adverbial senses, is often prefixed to an adjective; as, deep-chested, deep-cut, deep-seated, deep-toned, deep-voiced, "deep-uddered kine." [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Deep \Deep\ (d[=e]p), a. [Compar. {Deeper} (d[=e]p"[~e]r); superl. {Deepest} (d[=e]p"[e^]st).] [OE. dep, deop, AS. de['o]p; akin to D. diep, G. tief, Icel. dj[=u]pr, Sw. diup, Dan. dyb, Goth. diups; fr. the root of E. dip, dive. See {Dip}, {Dive}.] 1. Extending far below the surface; of great perpendicular dimension (measured from the surface downward, and distinguished from high, which is measured upward); far to the bottom; having a certain depth; as, a deep sea. [1913 Webster] The water where the brook is deep. --Shak. [1913 Webster] 2. Extending far back from the front or outer part; of great horizontal dimension (measured backward from the front or nearer part, mouth, etc.); as, a deep cave or recess or wound; a gallery ten seats deep; a company of soldiers six files deep. [1913 Webster] Shadowing squadrons deep. --Milton. [1913 Webster] Safely in harbor Is the king's ship in the deep nook. --Shak. [1913 Webster] 3. Low in situation; lying far below the general surface; as, a deep valley. [1913 Webster] 4. Hard to penetrate or comprehend; profound; -- opposed to {shallow} or {superficial}; intricate; mysterious; not obvious; obscure; as, a deep subject or plot. [1913 Webster] Speculations high or deep. --Milton. [1913 Webster] A question deep almost as the mystery of life. --De Quincey. [1913 Webster] O Lord, . . . thy thoughts are very deep. --Ps. xcii. 5. [1913 Webster] 5. Of penetrating or far-reaching intellect; not superficial; thoroughly skilled; sagacious; cunning. [1913 Webster] Deep clerks she dumbs. --Shak. [1913 Webster] 6. Profound; thorough; complete; unmixed; intense; heavy; heartfelt; as, deep distress; deep melancholy; deep horror. "Deep despair." --Milton. "Deep silence." --Milton. "Deep sleep." --Gen. ii. 21. "Deeper darkness." --Hoole. "Their deep poverty." --2 Cor. viii. 2. [1913 Webster] An attitude of deep respect. --Motley. [1913 Webster] 7. Strongly colored; dark; intense; not light or thin; as, deep blue or crimson. [1913 Webster] 8. Of low tone; full-toned; not high or sharp; grave; heavy. "The deep thunder." --Byron. [1913 Webster] The bass of heaven's deep organ. --Milton. [1913 Webster] 9. Muddy; boggy; sandy; -- said of roads. --Chaucer. [1913 Webster] The ways in that vale were very deep. --Clarendon. [1913 Webster] {A deep line of operations} (Military), a long line. {Deep mourning} (Costume), mourning complete and strongly marked, the garments being not only all black, but also composed of lusterless materials and of such fashion as is identified with mourning garments. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Deep \Deep\, n. 1. That which is deep, especially deep water, as the sea or ocean; an abyss; a great depth. [1913 Webster] Courage from the deeps of knowledge springs. --Cowley. [1913 Webster] The hollow deep of hell resounded. --Milton. [1913 Webster] Blue Neptune storms, the bellowing deeps resound. --Pope. [1913 Webster] 2. That which is profound, not easily fathomed, or incomprehensible; a moral or spiritual depth or abyss. [1913 Webster] Thy judgments are a great deep. --Ps. xxxvi. 6. [1913 Webster] {Deep of night}, the most quiet or profound part of night; dead of night. [1913 Webster] The deep of night is crept upon our talk. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: deep adv 1: to a great depth;far down; "dived deeply"; "dug deep" [syn: {deeply}, {deep}] 2: to an advanced time; "deep into the night"; "talked late into the evening" [syn: {deep}, {late}] 3: to a great distance; "penetrated deep into enemy territory"; "went deep into the woods" adj 1: relatively deep or strong; affecting one deeply; "a deep breath"; "a deep sigh"; "deep concentration"; "deep emotion"; "a deep trance"; "in a deep sleep" [ant: {shallow}] 2: marked by depth of thinking; "deep thoughts"; "a deep allegory" 3: having great spatial extension or penetration downward or inward from an outer surface or backward or laterally or outward from a center; sometimes used in combination; "a deep well"; "a deep dive"; "deep water"; "a deep casserole"; "a deep gash"; "deep massage"; "deep pressure receptors in muscles"; "deep shelves"; "a deep closet"; "surrounded by a deep yard"; "hit the ball to deep center field"; "in deep space"; "waist-deep" [ant: {shallow}] 4: very distant in time or space; "deep in the past"; "deep in enemy territory"; "deep in the woods"; "a deep space probe" 5: extreme; "in deep trouble"; "deep happiness" 6: having or denoting a low vocal or instrumental range; "a deep voice"; "a bass voice is lower than a baritone voice"; "a bass clarinet" [syn: {bass}, {deep}] 7: strong; intense; "deep purple"; "a rich red" [syn: {deep}, {rich}] 8: relatively thick from top to bottom; "deep carpets"; "deep snow" 9: extending relatively far inward; "a deep border" 10: (of darkness) very intense; "thick night"; "thick darkness"; "a face in deep shadow"; "deep night" [syn: {thick}, {deep}] 11: large in quantity or size; "deep cuts in the budget" 12: with head or back bent low; "a deep bow" 13: of an obscure nature; "the new insurance policy is written without cryptic or mysterious terms"; "a deep dark secret"; "the inscrutable workings of Providence"; "in its mysterious past it encompasses all the dim origins of life"- Rachel Carson; "rituals totally mystifying to visitors from other lands" [syn: {cryptic}, {cryptical}, {deep}, {inscrutable}, {mysterious}, {mystifying}] 14: difficult to penetrate; incomprehensible to one of ordinary understanding or knowledge; "the professor's lectures were so abstruse that students tended to avoid them"; "a deep metaphysical theory"; "some recondite problem in historiography" [syn: {abstruse}, {deep}, {recondite}] 15: exhibiting great cunning usually with secrecy; "deep political machinations"; "a deep plot" n 1: the central and most intense or profound part; "in the deep of night"; "in the deep of winter" 2: a long steep-sided depression in the ocean floor [syn: {trench}, {deep}, {oceanic abyss}] 3: literary term for an ocean; "denizens of the deep"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  deep 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
deep
 • เข้ม (เช่น สี, แสง): คล้ำ, จัด [Lex2]
 • ซึ่งมีใจจดจ่อ: หมกมุ่น, คร่ำเคร่ง [Lex2]
 • ดึกมาก[Lex2]
 • ต่ำ (เสียง): ทุ้ม [Lex2]
 • มาก: อย่างยิ่ง [Lex2]
 • ลึก (เช่น ตู้ลึก): มิติการวัดจากด้านหน้าไปด้านหลัง [Lex2]
 • ลึก (เช่น บ่อลึก): ไกลเข้าไปด้านใน [Lex2]
 • ลึก (เช่น บ่อลึก): ลึกจากผิวหน้า, ลึกจากด้านนอก [Lex2]
 • ลึกซึ้ง (เช่น ความคิด, ความรู้): ล้ำลึก (ฉลาด) [Lex2]
 • ลึกมาก[Lex2]
 • ลึกลับ (เช่น บุคคล): ซ่อนความรู้สึก [Lex2]
 • ลึกๆ (เช่น หายใจ, ถอนหายใจ): เต็มที่ [Lex2]
 • สนิท (หลับ): ลึก (หลับ) [Lex2]
 • ส่วนลึก: ระยะลึก [Lex2]
 • หนา[Lex2]
 • อย่างห่างไกล: อย่างลึกมาก (ป่า) [Lex2]
 • (ดีพ) adj.,adv. ลึก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง,มาก,เหลือเกิน,ห่างไกล,อยู่ตามเส้นขอบ,มีใจจดจ่อ,ใจจริง n. ส่วนลึกของทะเล แม่น้ำ,ความกว้างใหญ่ไพศาล ส่วนที่เข้มข้นน้อยที่สุด [Hope]
 • (adj) ลึก,ลึกซึ้ง,เข้ม,สุดซึ้ง,ห่างไกล [Nontri]
 • /D IY1 P/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Depp, Jeep, Fee, See, der, Eden, Eder, de, edel, Degen, Depps, Jeeps, denen, deren, derer, Demo, Feen, Seen, Sees, Sepp, derb, dreh, drei, Idee, DKP, DTP, Tee, dem, den, des, die, Ideen, Beet, DECT, DHCP, DNVP, Deal, Deck, Dell, Deut, Dieb, Heer, Meer, Nepp, Teer, Tees, deck, dein, denk, denn, dies, leer, Depot, Epen, Defekt, Rezept, defekt, dezent, Despot, Devon, Drehen, devot, dienen, drehen, Decken, Dehnen, Denken, dealen, decken, dehnen, denken, dessen, deuten, Debüt, Dekan, Demut, Duett, Eupen, deppern, Diepgen, Dienst, piepen, Leeren, leeren, teeren

Similar FRENCH words suggested by aspell:
dép, jeep, débet, jeeps, tee, tees

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 4.906 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).