Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for deale (48 entries) (0.6479 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deale-, *deale*.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
dealerผู้ค้า, ผู้ประกอบการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า deale **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
dealeThe dealer gave an old Nissan to me for 200,000 yen.
dealeThat car dealer gave me a bum steer when he told me this used Toyota was in good condition.
dealeJunk bond dealers left the market riding on a pillow of air.
dealeThe dealer wants selling.
dealeWe have come to an arrangement with the dealer about the price.
dealeThe dealer took advantage of her ignorance and bought the picture very cheap.
dealeHe held off paying for the television set until the dealer fixed it.
dealeHe is a real wheeler-dealer.
dealeHe is a fish dealer.
dealeThe art dealer guaranteed the picture genuine.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dealer(ดี'เลอะ) n. ผู้ติดต่อ,พ่อค้า,นักธุรกิจ,คนแจกไพ่
dealership(ดี'ละชิพ) n. อำนาจในการขาย,ตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
dealer(n) พ่อค้า,ผู้จำหน่าย,นักธุรกิจ,ผู้ติดต่อ,เจ้ามือ,ผู้แจกไพ่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้จัดจำหน่าย[N] distributor, See also: dealer, seller, Syn. ผู้แทนจำหน่าย, Example: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ระบุให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดจำหน่ายยาเวียกราแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: ตัวแทนขายสินค้า
ผู้จำหน่าย[N] distributor, See also: dealer, seller, Syn. ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนจำหน่าย, Example: ข้อมูลนี้ได้มาจากการสอบถามผู้จำหน่ายหนึ่งพันรายทั่วประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เอาของหรือสินค้าขายแลกเงินตราจากผู้ซื้อ
ผู้ทำการค้า[N] trader, See also: dealer, merchant, seller, Syn. ผู้ซื้อขาย, Example: หลังจากที่เขาเปลี่ยนมาเป็นผู้ทำการค้าอย่างเต็มตัว ก็ดูจะมีฐานะมั่นคงขึ้น, Count unit: คน, Thai definition: บุคลที่หาของหรือสินค้ามาขายแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นอาชีพ
คนขายของ[N] vendor, See also: dealer, hawker, merchant, pedlar, trader, salesman, Syn. พ่อค้า, แม่ค้า, คนขาย, ผู้ขาย, Example: คนขายของที่ตลาดเขากางมุ้งนอนที่แผงกันอย่างนี้เลยหรือ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ขายของให้กับผู้ซื้อ
ร้านตัวแทน[N] dealer, Count unit: ร้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีลเลอร์[n.] (dinloē) EN: dealer   
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agent ; dealer ; distributor   FR: agent [m] ; distributeur [m]
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agency ; dealership ; distributorship ; franchise   FR: agence [f]
เจ้ามือ[n.] (jaomeū) EN: host ; banker (in gambling games) ; dealer (in card games)   FR: croupier [m]
พ่อค้าขายส่ง[n.] (phøkhā khāisong) EN: wholesale dealer ; wholesaler   FR: grossiste [m]
พ่อค้าเหมา[n.] (phøkhā mao) EN: wholesale dealer ; wholesaler   FR: grossiste [m]
ผู้จำหน่าย[n. exp.] (phūjamnāi) EN: distributor ; dealer ; seller   FR: distributeur [m]
ผู้ค้า[n.] (phūkhā) EN: wholesaler ; dealer ; trader ; merchant   
ผู้ประกอบการค้า[n. exp.] (phūprakøpkān khā) EN: trader ; merchant ; dealer   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEALE D IY1 L
DEALEY D IY1 L IY0
DEALER D IY1 L ER0
DEALERS D IY1 L ER0 Z
DEALER'S D IY1 L ER0 Z
DEALERS' D IY1 L ER0 Z
DEALERLINE D IY1 L ER0 L AY2 N
DEALERSHIP D IY1 L ER0 SH IH2 P
DEALERSHIPS D IY1 L ER0 SH IH2 P S
DEALERSHIP'S D IY1 L ER0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dealer (n) (d ii1 l @ r)
dealers (n) (d ii1 l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交易员[jiao1 yi4 yuan2, 交易員] dealer; trader [Add to Longdo]
交易者[jiao1 yi4 zhe3, 交易者] dealer [Add to Longdo]
自营商[zi4 ying2 shang1, 自營商] dealer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
販売店[はんばいてん, hanbaiten] dealer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fachhandel {m} für ...dealer specialising in ... [Add to Longdo]
Händler {m} | Händler {pl}dealer | dealers [Add to Longdo]
Verkaufsvertretung {f}dealership [Add to Longdo]
dealen; mit Drogen handelnto deal (in drugs) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.6479 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).