Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for deal (4 entries) (4.0722 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deal-, *deal*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Deal \Deal\ (d[=e]l), n. [OE. del, deel, part, AS. d[=ae]l; akin to OS. d[=e]l, D. & Dan. deel, G. theil, teil, Icel. deild, Sw. del, Goth. dails. [root]65. Cf. 3d {Dole}.] 1. A part or portion; a share; hence, an indefinite quantity, degree, or extent, degree, or extent; as, a deal of time and trouble; a deal of cold. [1913 Webster] Three tenth deals [parts of an ephah] of flour. --Num. xv. 9. [1913 Webster] As an object of science it [the Celtic genius] may count for a good deal . . . as a spiritual power. --M. Arnold. [1913 Webster] She was resolved to be a good deal more circumspect. --W. Black. [1913 Webster] Note: It was formerly limited by some, every, never a, a thousand, etc.; as, some deal; but these are now obsolete or vulgar. In general, we now qualify the word with great or good, and often use it adverbially, by being understood; as, a great deal of time and pains; a great (or good) deal better or worse; that is, better by a great deal, or by a great part or difference. [1913 Webster] 2. The process of dealing cards to the players; also, the portion disturbed. [1913 Webster] The deal, the shuffle, and the cut. --Swift. [1913 Webster] 3. Distribution; apportionment. [Colloq.] [1913 Webster] 4. An arrangement to attain a desired result by a combination of interested parties; -- applied to stock speculations and political bargains. [Slang] [1913 Webster] 5. [Prob. from D. deel a plank, threshing floor. See {Thill}.] The division of a piece of timber made by sawing; a board or plank; particularly, a board or plank of fir or pine above seven inches in width, and exceeding six feet in length. If narrower than this, it is called a batten; if shorter, a deal end. [1913 Webster] Note: Whole deal is a general term for planking one and one half inches thick. [1913 Webster] 6. Wood of the pine or fir; as, a floor of deal. [1913 Webster] {Deal tree}, a fir tree. --Dr. Prior. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Deal \Deal\, v. t. [imp. & p. p. {Dealt} (d[e^]lt); p. pr. & vb. n. {Dealing}.] [OE. delen, AS. d[=ae]lan, fr. d[=ae]l share; akin to OS. d[=e]lian, D. deelen, G. theilen, teilen, Icel. deila, Sw. dela, Dan. dele, Goth. dailjan. See {Deal}, n.] 1. To divide; to separate in portions; hence, to give in portions; to distribute; to bestow successively; -- sometimes with out. [1913 Webster] Is it not to deal thy bread to the hungry? --Is. lviii. 7. [1913 Webster] And Rome deals out her blessings and her gold. --Tickell. [1913 Webster] The nightly mallet deals resounding blows. --Gay. [1913 Webster] Hissing through the skies, the feathery deaths were dealt. --Dryden. [1913 Webster] 2. Specifically: To distribute, as cards, to the players at the commencement of a game; as, to deal the cards; to deal one a jack. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Deal \Deal\, v. i. 1. To make distribution; to share out in portions, as cards to the players. [1913 Webster] 2. To do a distributing or retailing business, as distinguished from that of a manufacturer or producer; to traffic; to trade; to do business; as, he deals in flour. [1913 Webster] They buy and sell, they deal and traffic. --South. [1913 Webster] This is to drive to wholesale trade, when all other petty merchants deal but for parcels. --Dr. H. More. [1913 Webster] 3. To act as an intermediary in business or any affairs; to manage; to make arrangements; -- followed by between or with. [1913 Webster] Sometimes he that deals between man and man, raiseth his own credit with both, by pretending greater interest than he hath in either. --Bacon. [1913 Webster] 4. To conduct one's self; to behave or act in any affair or towards any one; to treat. [1913 Webster] If he will deal clearly and impartially, . . . he will acknowledge all this to be true. --Tillotson. [1913 Webster] 5. To contend (with); to treat (with), by way of opposition, check, or correction; as, he has turbulent passions to deal with. [1913 Webster] {To deal by}, to treat, either well or ill; as, to deal well by servants. "Such an one deals not fairly by his own mind." --Locke. {To deal in}. (a) To have to do with; to be engaged in; to practice; as, they deal in political matters. (b) To buy and sell; to furnish, as a retailer or wholesaler; as, they deal in fish. {To deal with}. (a) To treat in any manner; to use, whether well or ill; to have to do with; specifically, to trade with. "Dealing with witches." --Shak. (b) To reprove solemnly; to expostulate with. [1913 Webster] The deacons of his church, who, to use their own phrase, "dealt with him" on the sin of rejecting the aid which Providence so manifestly held out. --Hawthorne. [1913 Webster] Return . . . and I will deal well with thee. --Gen. xxxii. 9. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: deal n 1: a particular instance of buying or selling; "it was a package deal"; "I had no further trade with him"; "he's a master of the business deal" [syn: {deal}, {trade}, {business deal}] 2: an agreement between parties (usually arrived at after discussion) fixing obligations of each; "he made a bargain with the devil"; "he rose to prominence through a series of shady deals" [syn: {bargain}, {deal}] 3: (often followed by `of') a large number or amount or extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money"; "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the winners in our huge passel of photos"; "it must have cost plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn: {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal}, {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint}, {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty}, {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate}, {stack}, {tidy sum}, {wad}] 4: a plank of softwood (fir or pine board) 5: wood that is easy to saw (from conifers such as pine or fir) [syn: {softwood}, {deal}] 6: the cards held in a card game by a given player at any given time; "I didn't hold a good hand all evening"; "he kept trying to see my hand" [syn: {hand}, {deal}] 7: the type of treatment received (especially as the result of an agreement); "he got a good deal on his car" 8: the act of distributing playing cards; "the deal was passed around the table clockwise" 9: the act of apportioning or distributing something; "the captain was entrusted with the deal of provisions" v 1: act on verbally or in some form of artistic expression; "This book deals with incest"; "The course covered all of Western Civilization"; "The new book treats the history of China" [syn: {cover}, {treat}, {handle}, {plow}, {deal}, {address}] 2: take into consideration for exemplifying purposes; "Take the case of China"; "Consider the following case" [syn: {consider}, {take}, {deal}, {look at}] 3: take action with respect to (someone or something); "How are we going to deal with this problem?"; "The teacher knew how to deal with these lazy students" 4: come to terms with; "We got by on just a gallon of gas"; "They made do on half a loaf of bread every day" [syn: {cope}, {get by}, {make out}, {make do}, {contend}, {grapple}, {deal}, {manage}] 5: administer or bestow, as in small portions; "administer critical remarks to everyone present"; "dole out some money"; "shell out pocket money for the children"; "deal a blow to someone"; "the machine dispenses soft drinks" [syn: {distribute}, {administer}, {mete out}, {deal}, {parcel out}, {lot}, {dispense}, {shell out}, {deal out}, {dish out}, {allot}, {dole out}] 6: do business; offer for sale as for one's livelihood; "She deals in gold"; "The brothers sell shoes" [syn: {deal}, {sell}, {trade}] 7: be in charge of, act on, or dispose of; "I can deal with this crew of workers"; "This blender can't handle nuts"; "She managed her parents' affairs after they got too old" [syn: {manage}, {deal}, {care}, {handle}] 8: behave in a certain way towards others; "He deals fairly with his employees" 9: distribute cards to the players in a game; "Who's dealing?" 10: direct the course of; manage or control; "You cannot conduct business like this" [syn: {conduct}, {carry on}, {deal}] 11: give out as one's portion or share [syn: {share}, {divvy up}, {portion out}, {apportion}, {deal}] 12: give (a specific card) to a player; "He dealt me the Queen of Spades" 13: sell; "deal hashish"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  deal 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
deal
 • การแจกจ่าย: การจัดสรร, การแบ่งปัน [Lex2]
 • การแจกไพ่: ถึงกำหนดต้องรับหรือวางไพ่ [Lex2]
 • การซื้อขาย: การตกลงซื้อขาย, ข้อตกลง, การตกลง, การตกลงราคา, การทำความตกลง, ข้อสัญญา, สัญญา, การติดต่อธุรก [Lex2]
 • จัดการ: เตรียมการ, ดำเนินงาน, จัดเตรียม, ประสานงาน [Lex2]
 • แจกไพ่[Lex2]
 • ชุดของไพ่ซึ่งอยู่ในมือ: ไพ่ในมือ [Lex2]
 • ติดต่อธุรกิจ: ค้าขาย, ตกลงซื้อขาย, ทำความตกลง, ทำการติดต่อ [Lex2]
 • ปฏิบัติตัว: ทำ, ทำตาม, กระทำ, ปฏิบัติ, ประพฤติ [Lex2]
 • ปริมาณมาก: จำนวนมาก [Lex2]
 • แผ่นกระดานทำด้วยต้นไม้จำพวกสน (มีขนาดของต่างๆ กัน)[Lex2]
 • (ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย [Hope]
 • (n) การซื้อขาย,การตกลง,การติดต่อ,การจัดการ,ส่วนใหญ่ [Nontri]
 • (vi,vt) เกี่ยวข้อง,ติดต่อด้วย,จำหน่าย,แจก,แบ่งปัน,ปฏิบัติ,ค้าขาย,จัดการ [Nontri]
 • /D IY1 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Deal, Deals, deale, dealt, Ideal, ideal, Dell, dual, real

Similar FRENCH words suggested by aspell:
de al, de-al, delà, féal, idéal, dual, réal, d'égal, d'étal, d'eau

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 4.0722 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).