Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for day (4 entries) (6.0059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -day-, *day*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sidereal \Si*de"re*al\, a. [L. sidereus, from sidus, sideris, a constellation, a star. Cf. {Sideral}, {Consider}, {Desire}.] 1. Relating to the stars; starry; astral; as, sidereal astronomy. [1913 Webster] 2. (Astron.) Measuring by the apparent motion of the stars; designated, marked out, or accompanied, by a return to the same position in respect to the stars; as, the sidereal revolution of a planet; a sidereal day. [1913 Webster] {Sidereal clock}, {day}, {month}, {year}. See under {Clock}, {Day}, etc. {Sideral time}, time as reckoned by sideral days, or, taking the sidereal day as the unit, the time elapsed since a transit of the vernal equinox, reckoned in parts of a sidereal day. This is, strictly, apparent sidereal time, mean sidereal time being reckoned from the transit, not of the true, but of the mean, equinoctial point. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Day \Day\ (d[=a]), n. [OE. day, dai, dei, AS. d[ae]g; akin to OS., D., Dan., & Sw. dag, G. tag, Icel. dagr, Goth. dags; cf. Skr. dah (for dhagh ?) to burn. [root]69. Cf. {Dawn}.] 1. The time of light, or interval between one night and the next; the time between sunrise and sunset, or from dawn to darkness; hence, the light; sunshine; -- also called {daytime}. [1913 Webster +PJC] 2. The period of the earth's revolution on its axis. -- ordinarily divided into twenty-four hours. It is measured by the interval between two successive transits of a celestial body over the same meridian, and takes a specific name from that of the body. Thus, if this is the sun, the day (the interval between two successive transits of the sun's center over the same meridian) is called a {solar day}; if it is a star, a {sidereal day}; if it is the moon, a {lunar day}. See {Civil day}, {Sidereal day}, below. [1913 Webster] 3. Those hours, or the daily recurring period, allotted by usage or law for work. [1913 Webster] 4. A specified time or period; time, considered with reference to the existence or prominence of a person or thing; age; time. [1913 Webster] A man who was great among the Hellenes of his day. --Jowett (Thucyd. ) [1913 Webster] If my debtors do not keep their day, . . . I must with patience all the terms attend. --Dryden. [1913 Webster] 5. (Preceded by the) Some day in particular, as some day of contest, some anniversary, etc. [1913 Webster] The field of Agincourt, Fought on the day of Crispin Crispianus. --Shak. [1913 Webster] His name struck fear, his conduct won the day. --Roscommon. [1913 Webster] Note: Day is much used in self-explaining compounds; as, daybreak, daylight, workday, etc. [1913 Webster] {Anniversary day}. See {Anniversary}, n. {Astronomical day}, a period equal to the mean solar day, but beginning at noon instead of at midnight, its twenty-four hours being numbered from 1 to 24; also, the sidereal day, as that most used by astronomers. {Born days}. See under {Born}. {Canicular days}. See {Dog day}. {Civil day}, the mean solar day, used in the ordinary reckoning of time, and among most modern nations beginning at mean midnight; its hours are usually numbered in two series, each from 1 to 12. This is the period recognized by courts as constituting a day. The Babylonians and Hindoos began their day at sunrise, the Athenians and Jews at sunset, the ancient Egyptians and Romans at midnight. {Day blindness}. (Med.) See {Nyctalopia}. {Day by day}, or {Day after day}, daily; every day; continually; without intermission of a day. See under {By}. "Day by day we magnify thee." --Book of Common Prayer. {Days in bank} (Eng. Law), certain stated days for the return of writs and the appearance of parties; -- so called because originally peculiar to the Court of Common Bench, or Bench (bank) as it was formerly termed. --Burrill. {Day in court}, a day for the appearance of parties in a suit. {Days of devotion} (R. C. Ch.), certain festivals on which devotion leads the faithful to attend mass. --Shipley. {Days of grace}. See {Grace}. {Days of obligation} (R. C. Ch.), festival days when it is obligatory on the faithful to attend Mass. --Shipley. {Day owl}, (Zool.), an owl that flies by day. See {Hawk owl}. {Day rule} (Eng. Law), an order of court (now abolished) allowing a prisoner, under certain circumstances, to go beyond the prison limits for a single day. {Day school}, one which the pupils attend only in daytime, in distinction from a boarding school. {Day sight}. (Med.) See {Hemeralopia}. {Day's work} (Naut.), the account or reckoning of a ship's course for twenty-four hours, from noon to noon. {From day to day}, as time passes; in the course of time; as, he improves from day to day. {Jewish day}, the time between sunset and sunset. {Mean solar day} (Astron.), the mean or average of all the apparent solar days of the year. {One day}, {One of these days}, at an uncertain time, usually of the future, rarely of the past; sooner or later. "Well, niece, I hope to see you one day fitted with a husband." --Shak. {Only from day to day}, without certainty of continuance; temporarily. --Bacon. {Sidereal day}, the interval between two successive transits of the first point of Aries over the same meridian. The Sidereal day is 23 h. 56 m. 4.09 s. of mean solar time. {To win the day}, to gain the victory, to be successful. --S. Butler. {Week day}, any day of the week except Sunday; a working day. {Working day}. (a) A day when work may be legally done, in distinction from Sundays and legal holidays. (b) The number of hours, determined by law or custom, during which a workman, hired at a stated price per day, must work to be entitled to a day's pay. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: day n 1: time for Earth to make a complete rotation on its axis; "two days later they left"; "they put on two performances every day"; "there are 30,000 passengers per day" [syn: {day}, {twenty-four hours}, {twenty-four hour period}, {24-hour interval}, {solar day}, {mean solar day}] 2: some point or period in time; "it should arrive any day now"; "after that day she never trusted him again"; "those were the days"; "these days it is not unusual" 3: a day assigned to a particular purpose or observance; "Mother's Day" 4: the time after sunrise and before sunset while it is light outside; "the dawn turned night into day"; "it is easier to make the repairs in the daytime" [syn: {day}, {daytime}, {daylight}] [ant: {dark}, {night}, {nighttime}] 5: the recurring hours when you are not sleeping (especially those when you are working); "my day began early this morning"; "it was a busy day on the stock exchange"; "she called it a day and went to bed" 6: an era of existence or influence; "in the day of the dinosaurs"; "in the days of the Roman Empire"; "in the days of sailing ships"; "he was a successful pianist in his day" 7: the period of time taken by a particular planet (e.g. Mars) to make a complete rotation on its axis; "how long is a day on Jupiter?" 8: the time for one complete rotation of the earth relative to a particular star, about 4 minutes shorter than a mean solar day [syn: {sidereal day}, {day}] 9: a period of opportunity; "he deserves his day in court"; "every dog has his day" 10: United States writer best known for his autobiographical works (1874-1935) [syn: {Day}, {Clarence Day}, {Clarence Shepard Day Jr.}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: d 1. (kıs.) date, daughter, day, days, dead, diameter, died 2. (tıb.) da ver.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  day 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
day
 • กลางวัน: เวลากลางวัน [Lex2]
 • ช่วงเวลา: เวลา [Lex2]
 • วัน: 24 ชั่วโมง, เวลาหนึ่งวัน [Lex2]
 • (เด) n. กลางวัน,วัน,สมัย,ยุค. -Phr. (day in day out ทุกวันต่อเนื่องกันตลอดไป) ###S. age [Hope]
 • (n) กลางวัน,วัน,ทิวา,ยุค,สมัย [Nontri]
 • /D EY1/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
da, DAX, dar, das, Daten

Similar FRENCH words suggested by aspell:
d'y, dam, dan, dey, dry, gay, d'à, d'au, d'an, d'as, d'aï

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.0059 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).