Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for dash (4 entries) (4.7213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dash-, *dash*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dash \Dash\ (d[a^]sh), v. t. [imp. & p. p. {Dashed}; p. pr. & vb. n. {Dashing}.] [Of. Scand. origin; cf. Dan daske to beat, strike, Sw. & Icel. daska, Dan. & Sw. dask blow.] 1. To throw with violence or haste; to cause to strike violently or hastily; -- often used with against. [1913 Webster] If you dash a stone against a stone in the botton of the water, it maketh a sound. --Bacon. [1913 Webster] 2. To break, as by throwing or by collision; to shatter; to crust; to frustrate; to ruin. [1913 Webster] Thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. --Ps. ii. 9. [1913 Webster] A brave vessel, . . . Dashed all to pieces. --Shak. [1913 Webster] To perplex and dash Maturest counsels. --Milton. [1913 Webster] 3. To put to shame; to confound; to confuse; to abash; to depress. --South. [1913 Webster] Dash the proud gamester in his gilded car. --Pope. [1913 Webster] 4. To throw in or on in a rapid, careless manner; to mix, reduce, or adulterate, by throwing in something of an inferior quality; to overspread partially; to bespatter; to touch here and there; as, to dash wine with water; to dash paint upon a picture. [1913 Webster] I take care to dash the character with such particular circumstance as may prevent ill-natured applications. --Addison. [1913 Webster] The very source and fount of day Is dashed with wandering isles of night. --Tennyson. [1913 Webster] 5. To form or sketch rapidly or carelessly; to execute rapidly, or with careless haste; -- with off; as, to dash off a review or sermon. [1913 Webster] 6. To erase by a stroke; to strike out; knock out; -- with out; as, to dash out a word. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dash \Dash\, v. i. To rush with violence; to move impetuously; to strike violently; as, the waves dash upon rocks. [1913 Webster] [He] dashed through thick and thin. --Dryden. [1913 Webster] On each hand the gushing waters play, And down the rough cascade all dashing fall. --Thomson. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dash \Dash\, n. 1. Violent striking together of two bodies; collision; crash. [1913 Webster] 2. A sudden check; abashment; frustration; ruin; as, his hopes received a dash. [1913 Webster] 3. A slight admixture, infusion, or adulteration; a partial overspreading; as, wine with a dash of water; red with a dash of purple. [1913 Webster] Innocence when it has in it a dash of folly. --Addison. [1913 Webster] 4. A rapid movement, esp. one of short duration; a quick stroke or blow; a sudden onset or rush; as, a bold dash at the enemy; a dash of rain. [1913 Webster] She takes upon her bravely at first dash. --Shak. [1913 Webster] 5. Energy in style or action; animation; spirit. [1913 Webster] 6. A vain show; a blustering parade; a flourish; as, to make or cut a great dash. [Low] [1913 Webster] 7. (Punctuation) A mark or line [--], in writing or printing, denoting a sudden break, stop, or transition in a sentence, or an abrupt change in its construction, a long or significant pause, or an unexpected or epigrammatic turn of sentiment. Dashes are also sometimes used instead of marks or parenthesis. --John Wilson. [1913 Webster] 8. (Mus.) (a) The sign of staccato, a small mark [?] denoting that the note over which it is placed is to be performed in a short, distinct manner. (b) The line drawn through a figure in the thorough bass, as a direction to raise the interval a semitone. [1913 Webster] 9. (Racing) A short, spirited effort or trial of speed upon a race course; -- used in horse racing, when a single trial constitutes the race. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: dash n 1: distinctive and stylish elegance; "he wooed her with the confident dash of a cavalry officer" [syn: {dash}, {elan}, {flair}, {panache}, {style}] 2: a quick run [syn: {dash}, {sprint}] 3: a footrace run at top speed; "he is preparing for the 100-yard dash" 4: a punctuation mark (-) used between parts of a compound word or between the syllables of a word when the word is divided at the end of a line of text [syn: {hyphen}, {dash}] 5: the longer of the two telegraphic signals used in Morse code [syn: {dash}, {dah}] 6: the act of moving with great haste; "he made a dash for the door" [syn: {dash}, {bolt}] v 1: run or move very quickly or hastily; "She dashed into the yard" [syn: {dart}, {dash}, {scoot}, {scud}, {flash}, {shoot}] 2: break into pieces, as by striking or knocking over; "Smash a plate" [syn: {smash}, {dash}] 3: hurl or thrust violently; "He dashed the plate against the wall"; "Waves were dashing against the rock" [syn: {crash}, {dash}] 4: destroy or break; "dashed ambitions and hopes" 5: cause to lose courage; "dashed by the refusal" [syn: {daunt}, {dash}, {scare off}, {pall}, {frighten off}, {scare away}, {frighten away}, {scare}] 6: add an enlivening or altering element to; "blue paint dashed with white"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  dash 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
dash
 • การชนหรือตีอย่างรุนแรง: การกระแทก, การฟาด, การทำให้แตก, การตี, การขว้าง [Lex2]
 • การโผเข้าไปอย่างรวดเร็ว: การเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว, การพุ่งไปข้างหน้า, การถลาเข้าใส่, การโถมเข้าใส่ [Lex2]
 • การวิ่งแข่งระยะสั้น (ทางกีฬา): การแข่งขันวิ่ง [Lex2]
 • ความกระฉับกระเฉง: ความกระตือรือร้น, ความคล่องแคล่ว, ความห้าวหาญ, ความฮึกเหิม [Lex2]
 • เครื่องหมายขีดคั่นระหว่างพยางค์ คำ วลี หรือประโยค (ทางไวยากรณ์): เครื่องหมายขีด, เครื่องหมาย - หน้าหรือหลังพยางค์, เครื่องหมายวรรคตอน [Lex2]
 • ชนหรือตีอย่างรุนแรง: ทุบ, ตี, ต่อย, ขว้าง, โยน, กระแทก, ฟาด [Lex2]
 • ทำลาย: ลบล้าง, ทำให้ตกต่ำ, ทำให้เสียหาย [Lex2]
 • ทำให้ผิดหวัง: ทำให้เสียกำลังใจ, ทำให้เสียใจ, ทำให้ไม่สมหวัง [Lex2]
 • ผสมอีกเล็กน้อย: เจือ [Lex2]
 • โผเข้าไปอย่างรวดเร็ว: เคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว, โถม, ถลา, ปราด, ปรี่, พุ่งชน, พุ่งไปอย่างเร็ว [Lex2]
 • สาดอย่างแรง: ทำให้เปื้อนเปรอะ, ทำให้กระเด็น [Lex2]
 • สิ่งที่เพิ่มเข้าไปเล็กน้อย: ส่วนผสมเล็กน้อย [Lex2]
 • (แดช) {dashed,dashing,dashes} vt. กระแทก,ทุบแตก,ชน,สาดอย่างแรง,ผสมหรือเจือปน,ทำลาย,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้เสร็จโดยเร็ว vi. กระแทก,ชน,โถมเข้าไป,พุ่งเข้าชน,พุ่งไปอย่างรวดเร็ว n. การสาดน้ำ,เสียงสาดน้ำ,ปริมาณน้อย ๆ ที่ผสมเข้าสิ่งอื่น,เครื่องหมาย (๛) ,ข [Hope]
 • (n) การรีบไป,การสาดน้ำ,เครื่องหมายขีดยาว,ความหรูหรา,ความห้าวหาญ [Nontri]
 • (vi) รีบไป,เผ่น,โผ,โฉบ,พุ่ง,โถม,ชน,กระแทก [Nontri]
 • /D AE1 SH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
das, Dach, dass

Similar FRENCH words suggested by aspell:
cash, rash, d'as

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 4.7213 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).