Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for dark (4 entries) (3.5843 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dark-, *dark*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dark \Dark\ (d[aum]rk), a. [OE. dark, derk, deork, AS. dearc, deorc; cf. Gael. & Ir. dorch, dorcha, dark, black, dusky.] 1. Destitute, or partially destitute, of light; not receiving, reflecting, or radiating light; wholly or partially black, or of some deep shade of color; not light-colored; as, a dark room; a dark day; dark cloth; dark paint; a dark complexion. [1913 Webster] O dark, dark, dark, amid the blaze of noon, Irrecoverably dark, total eclipse Without all hope of day! --Milton. [1913 Webster] In the dark and silent grave. --Sir W. Raleigh. [1913 Webster] 2. Not clear to the understanding; not easily seen through; obscure; mysterious; hidden. [1913 Webster] The dark problems of existence. --Shairp. [1913 Webster] What may seem dark at the first, will afterward be found more plain. --Hooker. [1913 Webster] What's your dark meaning, mouse, of this light word? --Shak. [1913 Webster] 3. Destitute of knowledge and culture; in moral or intellectual darkness; unrefined; ignorant. [1913 Webster] The age wherein he lived was dark, but he Could not want light who taught the world to see. --Denhan. [1913 Webster] The tenth century used to be reckoned by medi[ae]val historians as the darkest part of this intellectual night. --Hallam. [1913 Webster] 4. Evincing black or foul traits of character; vile; wicked; atrocious; as, a dark villain; a dark deed. [1913 Webster] Left him at large to his own dark designs. --Milton. [1913 Webster] 5. Foreboding evil; gloomy; jealous; suspicious. [1913 Webster] More dark and dark our woes. --Shak. [1913 Webster] A deep melancholy took possesion of him, and gave a dark tinge to all his views of human nature. --Macaulay. [1913 Webster] There is, in every true woman-s heart, a spark of heavenly fire, which beams and blazes in the dark hour of adversity. --W. Irving. [1913 Webster] 6. Deprived of sight; blind. [Obs.] [1913 Webster] He was, I think, at this time quite dark, and so had been for some years. --Evelyn. [1913 Webster] Note: Dark is sometimes used to qualify another adjective; as, dark blue, dark green, and sometimes it forms the first part of a compound; as, dark-haired, dark-eyed, dark-colored, dark-seated, dark-working. [1913 Webster] {A dark horse}, in racing or politics, a horse or a candidate whose chances of success are not known, and whose capabilities have not been made the subject of general comment or of wagers. [Colloq.] {Dark house}, {Dark room}, a house or room in which madmen were confined. [Obs.] --Shak. {Dark lantern}. See {Lantern}. -- The {Dark Ages}, a period of stagnation and obscurity in literature and art, lasting, according to Hallam, nearly 1000 years, from about 500 to about 1500 A. D.. See {Middle Ages}, under {Middle}. {The Dark and Bloody Ground}, a phrase applied to the State of Kentucky, and said to be the significance of its name, in allusion to the frequent wars that were waged there between Indians. {The dark day}, a day (May 19, 1780) when a remarkable and unexplained darkness extended over all New England. {To keep dark}, to reveal nothing. [Low] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dark \Dark\ (d[aum]rk), n. 1. Absence of light; darkness; obscurity; a place where there is little or no light. [1913 Webster] Here stood he in the dark, his sharp sword out. --Shak. [1913 Webster] 2. The condition of ignorance; gloom; secrecy. [1913 Webster] Look, what you do, you do it still i' th' dark. --Shak. [1913 Webster] Till we perceive by our own understandings, we are as much in the dark, and as void of knowledge, as before. --Locke. [1913 Webster] 3. (Fine Arts) A dark shade or dark passage in a painting, engraving, or the like; as, the light and darks are well contrasted. [1913 Webster] The lights may serve for a repose to the darks, and the darks to the lights. --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dark \Dark\, v. t. To darken; to obscure. [Obs.] --Milton. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: dark adj 1: devoid of or deficient in light or brightness; shadowed or black; "sitting in a dark corner"; "a dark day"; "dark shadows"; "dark as the inside of a black cat" [ant: {light}] 2: (used of color) having a dark hue; "dark green"; "dark glasses"; "dark colors like wine red or navy blue" [ant: {light}, {light-colored}] 3: brunet (used of hair or skin or eyes); "dark eyes" 4: stemming from evil characteristics or forces; wicked or dishonorable; "black deeds"; "a black lie"; "his black heart has concocted yet another black deed"; "Darth Vader of the dark side"; "a dark purpose"; "dark undercurrents of ethnic hostility"; "the scheme of some sinister intelligence bent on punishing him"-Thomas Hardy [syn: {black}, {dark}, {sinister}] 5: secret; "keep it dark" 6: showing a brooding ill humor; "a dark scowl"; "the proverbially dour New England Puritan"; "a glum, hopeless shrug"; "he sat in moody silence"; "a morose and unsociable manner"; "a saturnine, almost misanthropic young genius"- Bruce Bliven; "a sour temper"; "a sullen crowd" [syn: {dark}, {dour}, {glowering}, {glum}, {moody}, {morose}, {saturnine}, {sour}, {sullen}] 7: lacking enlightenment or knowledge or culture; "this benighted country"; "benighted ages of barbarism and superstition"; "the dark ages"; "a dark age in the history of education" [syn: {benighted}, {dark}] 8: marked by difficulty of style or expression; "much that was dark is now quite clear to me"; "those who do not appreciate Kafka's work say his style is obscure" [syn: {dark}, {obscure}] 9: causing dejection; "a blue day"; "the dark days of the war"; "a week of rainy depressing weather"; "a disconsolate winter landscape"; "the first dismal dispiriting days of November"; "a dark gloomy day"; "grim rainy weather" [syn: {blue}, {dark}, {dingy}, {disconsolate}, {dismal}, {gloomy}, {grim}, {sorry}, {drab}, {drear}, {dreary}] 10: having skin rich in melanin pigments; "National Association for the Advancement of Colored People"; "dark-skinned peoples" [syn: {colored}, {coloured}, {dark}, {dark- skinned}, {non-white}] 11: not giving performances; closed; "the theater is dark on Mondays" n 1: absence of light or illumination [syn: {dark}, {darkness}] [ant: {light}, {lighting}] 2: absence of moral or spiritual values; "the powers of darkness" [syn: {iniquity}, {wickedness}, {darkness}, {dark}] 3: an unilluminated area; "he moved off into the darkness" [syn: {darkness}, {dark}, {shadow}] 4: the time after sunset and before sunrise while it is dark outside [syn: {night}, {nighttime}, {dark}] [ant: {day}, {daylight}, {daytime}] 5: an unenlightened state; "he was in the dark concerning their intentions"; "his lectures dispelled the darkness" [syn: {dark}, {darkness}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 3.5843 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).