Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for daily (65 entries) (0.1979 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daily-, *daily*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daily[ADV] แต่ละวัน, See also: ทุกวัน, วันแล้ววันเล่า, Syn. every day
daily[ADJ] ทุกวัน, See also: แต่ละวัน, ประจำวัน, รายวัน, Syn. every day, diurnal
daily[N] หนังสือพิมพ์รายวัน, See also: หนังสือรายวัน
daily dozen[IDM] การออกกำลังกายประจำวัน (คำไม่เป็นทางการ)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
daily doseขนาดต่อวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
daily efficiencyประสิทธิภาพรายวัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า daily **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
dailyIt's open ten to six daily throughout the year.
dailyHow will you earn your daily bread?
dailyIf you go to that supermarket, you can buy most things you use in your daily life.
dailyPure water is necessary to our daily life.
dailyThis machine produces electricity for our daily use.
dailyThis kind of specialized knowledge has very little to do with daily life.
dailyThis is still in daily use.
dailyThis is a daily newspaper.
dailyThis is a daily occurrence.
dailyThe story was in all daily newspapers.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daily(เด'ลิ) adj. ประจำวัน,แต่ละวัน,รายวัน,ทุกวัน n. หนังสือพิมพ์รายวัน,คนใช้ที่มาเช้าเย็นกลับ . -adv. ทุก ๆ วัน,แต่ละวัน, See also: dailiness n. ดูdaily, Syn. everyday

English-Thai: Nontri Dictionary
daily(adj,adv) เป็นกิจวัตร,ประจำวัน,ทุกวัน,รายวัน,แต่ละวัน
daily(n) หนังสือพิมพ์รายวัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชีวิตประจำวัน[N] every day life, See also: daily life, Example: ความฟุ้งเฟ้อจัดเป็นความต้องการที่นอกเหนือความจำเป็นในชีวิตประจำวัน, Thai definition: การดำรงชีวิตในแต่ละวัน
รายวัน[ADJ] daily, Example: ข่าวราชการ เป็นหนังสือพิมพ์รายวันฉบับแรกของไทย, Thai definition: วันละครั้ง
งานประจำวัน[N] daily routine, See also: daily work, Syn. งานประจำ, Example: เขามีงานประจำวันแต่ละอย่างที่ต้องทำมากมาย จนแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัว, Count unit: งาน, Thai definition: งานที่ต้องทำเป็นปกติ ประจำทุกวัน
อาหารประจำวัน[N] daily food, Example: ในอาหารประจำวันควรมีอาหารที่มีกาก หรือใยพืชสูง ซึ่งจะช่วยในการขับถ่าย
เบี้ยเลี้ยง[N] allowance, See also: daily allowance, Example: ค่าใช้จ่ายของกองทัพบกส่วนใหญ่จะอยู่ที่เบี้ยเลี้ยงและเงินเดือน เพราะกองทัพมีพลทหารมากมาย, Thai definition: เงินที่จ่ายให้เป็นค่าอาหารประจำวัน ในกรณีที่ออกทำงานนอกสถานที่ตั้งประจำ
ประจำวัน[ADJ] daily, See also: everyday, Syn. ทุกวัน, Example: ในชีวิตประจำวันของมนุษย์นั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่เราทำเสมอ
กิจวัตรประจำวัน[N] daily routine, See also: daily programme, daily task, routine matter, routine of work, Syn. งานประจำวัน, กิจวัตร, Example: การวิ่งรอบสนามหน้าหมู่บ้านถือเป็นกิจวัตรประจำวันของเขา
ทุกวี่ทุกวัน[ADV] daily, See also: every day, always, Syn. ทุกวัน, ทุกเมื่อเชื่อวัน, Example: คนอะไรดูหนังได้ทุกวี่ทุกวัน
หนังสือพิมพ์รายวัน[N] daily newspaper

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารประจำวัน[n. exp.] (āhān prajamwan) EN: daily food   
เบี้ยเลี้ยง[n.] (bīalīeng) EN: expense allowance ; allowance ; daily allowance ; per diem (Am.) ; per diem allowance   
ชีวิตประจำวัน[n. exp.] (chīwit prajamwan) EN: daily life ; everyday life   FR: vie quotidienne [f] ; vie de tous les jours [f] ; quotidien [m]
เดลินิวส์[TM] (Dēli Niū = Dēli Niūs) EN: Daily News   FR: Daily News [m]
ค่าเบี้ยเลี้ยง[n. exp.] (khā bīalīeng) EN: daily allowance ; daily subsistence allowance ; per diem   
ค่าจ้างรายวัน[n. exp.] (khājāng rāiwan) EN: daily wage   FR: salaire journalier [m]
ค่าโสหุ้ยประจำ[n. exp.] (khā sōhui prajam) EN: running expenses ; daily expenses   FR: dépenses courantes [fpl]
ประจำวัน[n. exp.] (khøngchai prajamwan) EN: articles of daily use   FR: ustensiles d'usage quotidien [mpl]
โคราชรายวัน[TM] (Khōrāt Rāiwan) EN: Korat Daily   FR: Korat Daily
เครื่องอุปกรณ์[n. exp.] (khreūang uppakøn) EN: implement ; articles for daily use   FR: accessoire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAILY D EY1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daily (n) (d ei1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拆息[chai1 xi1, 拆息] daily interest on a loan [Add to Longdo]
日刊[ri4 kan1, 日刊] daily (publication) [Add to Longdo]
日报[ri4 bao4, 日報] daily newspaper [Add to Longdo]
日常[ri4 chang2, 日常] daily; everyday [Add to Longdo]
日用[ri4 yong4, 日用] daily expenses; of everyday use [Add to Longdo]
每日[mei3 ri4, 每日] daily [Add to Longdo]
每日快报[Mei3 ri4 Kuai4 bao4, 每日快報] Daily Express (newspaper) [Add to Longdo]
每日邮报[Mei3 ri4 You2 bao4, 每日郵報] Daily Mail (newspaper) [Add to Longdo]
每日镜报[Mei3 ri4 Jing4 bao4, 每日鏡報] Daily Mirror (newspaper) [Add to Longdo]
每日电讯报[Mei3 ri4 Dian4 xun4 bao4, 每日電訊報] Daily Telegraph (newspaper) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
日別概要[にちべつがいよう, nichibetsugaiyou] daily overview [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Journal {n}daily ledger [Add to Longdo]
Tagblatt {n} | Tagblätter {pl}daily paper | daily papers [Add to Longdo]
Tagelohn {m}daily wages [Add to Longdo]
Tagesabschluss {m}daily closing [Add to Longdo]
Tagesauswertung {f}daily report [Add to Longdo]
Tagesbedarf {m}daily requirement [Add to Longdo]
Tagesleistung {f} | Tagesleistungen {pl}daily output | daily outputs [Add to Longdo]
Tagespresse {f}daily press [Add to Longdo]
Tagessatz {m}daily rate [Add to Longdo]
Tagessatz {m}; Verpflegungssatz {m}daily ration; daily rations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Daily \Dai"ly\, n.; pl. {Dailies}. A publication which appears regularly every day; as, the morning dailies. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Daily \Dai"ly\, adv. Every day; day by day; as, a thing happens daily. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Daily \Dai"ly\ (d[=a]"l[y^]), a. [AS. d[ae]gl[imac]c; d[ae]g day + -l[imac]c like. See {Day}.] Happening, or belonging to, each successive day; diurnal; as, daily labor; a daily bulletin. [1913 Webster] Give us this day our daily bread. --Matt. vi. 11. [1913 Webster] Bunyan has told us . . . that in New England his dream was the daily subject of the conversation of thousands. --Macaulay. Syn: {Daily}, {Diurnal}. Usage: Daily is Anglo-Saxon, and diurnal is Latin. The former is used in reference to the ordinary concerns of life; as, daily wants, daily cares, daily employments. The latter is appropriated chiefly by astronomers to what belongs to the astronomical day; as, the diurnal revolution of the earth. [1913 Webster] Man hath his daily work of body or mind Appointed, which declares his dignity, And the regard of Heaven on all his ways. --Milton. [1913 Webster] Half yet remains unsung, but narrower bound Within the visible diurnal sphere. --Milton. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: daily adv 1: every day; without missing a day; "he stops by daily" 2: gradually and progressively; "his health weakened day by day" [syn: {day by day}, {daily}] adj 1: of or belonging to or occurring every day; "daily routine"; "a daily paper" [syn: {daily}, {day-to-day}, {day-by-day}, {day-after-day}] 2: appropriate for ordinary or routine occasions; "casual clothes"; "everyday clothes" [syn: {casual}, {everyday}, {daily}] n 1: a newspaper that is published every day

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1979 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).