Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for cycle (6 entries) (6.0371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cycle-, *cycle*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cycle \Cy"cle\ (s?"k'l), n. [F. ycle, LL. cyclus, fr. Gr. ky`klos ring or circle, cycle; akin to Skr. cakra wheel, circle. See {Wheel}.] 1. An imaginary circle or orbit in the heavens; one of the celestial spheres. --Milton. [1913 Webster] 2. An interval of time in which a certain succession of events or phenomena is completed, and then returns again and again, uniformly and continually in the same order; a periodical space of time marked by the recurrence of something peculiar; as, the cycle of the seasons, or of the year. [1913 Webster] Wages . . . bear a full proportion . . . to the medium of provision during the last bad cycle of twenty years. --Burke. [1913 Webster] 3. An age; a long period of time. [1913 Webster] Better fifty years of Europe than a cycle of Cathay. --Tennyson. [1913 Webster] 4. An orderly list for a given time; a calendar. [Obs.] [1913 Webster] We . . . present our gardeners with a complete cycle of what is requisite to be done throughout every month of the year. --Evelyn. [1913 Webster] 5. The circle of subjects connected with the exploits of the hero or heroes of some particular period which have served as a popular theme for poetry, as the legend of Arthur and the knights of the Round Table, and that of Charlemagne and his paladins. [1913 Webster] 6. (Bot.) One entire round in a circle or a spire; as, a cycle or set of leaves. --Gray. [1913 Webster] 7. A bicycle or tricycle, or other light velocipede. [1913 Webster] 8. A motorcycle. [PJC] 9. (Thermodynamics) A series of operations in which heat is imparted to (or taken away from) a working substance which by its expansion gives up a part of its internal energy in the form of mechanical work (or being compressed increases its internal energy) and is again brought back to its original state. [Webster 1913 Suppl.] 10. (Technology) A complete positive and negative, or forward and reverse, action of any periodic process, such as a vibration, an electric field oscillation, or a current alternation; one period. Hence: (Elec.) A complete positive and negative wave of an alternating current. The number of cycles (per second) is a measure of the frequency of an alternating current. [Webster 1913 Suppl. + PJC] {Calippic cycle}, a period of 76 years, or four Metonic cycles; -- so called from Calippus, who proposed it as an improvement on the Metonic cycle. {Cycle of eclipses}, a period of about 6,586 days, the time of revolution of the moon's node; -- called {Saros} by the Chaldeans. {Cycle of indiction}, a period of 15 years, employed in Roman and ecclesiastical chronology, not founded on any astronomical period, but having reference to certain judicial acts which took place at stated epochs under the Greek emperors. {Cycle of the moon}, or {Metonic cycle}, a period of 19 years, after the lapse of which the new and full moon returns to the same day of the year; -- so called from Meton, who first proposed it. {Cycle of the sun}, {Solar cycle}, a period of 28 years, at the end of which time the days of the month return to the same days of the week. The dominical or Sunday letter follows the same order; hence the solar cycle is also called the {cycle of the Sunday letter}. In the Gregorian calendar the solar cycle is in general interrupted at the end of the century. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cycle \Cy"cle\ (s?"k'l), v. i. [imp. & p. p. {Cycled}. (-k'ld); p. pr. & vb. n. {Cycling} (-kl?ng).] 1. To pass through a cycle[2] of changes; to recur in cycles. --Tennyson. --Darwin. [1913 Webster] 2. To ride a bicycle, tricycle, or other form of cycle. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: cycle \cy"cle\ (s?"k'l), v. t. To cause to pass through a cycle[2]. [PJC] Cyclic From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: cycle n 1: an interval during which a recurring sequence of events occurs; "the never-ending cycle of the seasons" [syn: {cycle}, {rhythm}, {round}] 2: a series of poems or songs on the same theme; "Schubert's song cycles" 3: a periodically repeated sequence of events; "a cycle of reprisal and retaliation" 4: the unit of frequency; one hertz has a periodic interval of one second [syn: {hertz}, {Hz}, {cycle per second}, {cycles/second}, {cps}, {cycle}] 5: a single complete execution of a periodically repeated phenomenon; "a year constitutes a cycle of the seasons" [syn: {cycle}, {oscillation}] 6: a wheeled vehicle that has two wheels and is moved by foot pedals [syn: {bicycle}, {bike}, {wheel}, {cycle}] v 1: cause to go through a recurring sequence; "cycle the laundry in this washing program" 2: pass through a cycle; "This machine automatically cycles" 3: ride a motorcycle [syn: {motorbike}, {motorcycle}, {cycle}] 4: ride a bicycle [syn: {bicycle}, {cycle}, {bike}, {pedal}, {wheel}] 5: recur in repeating sequences From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: cycle 1. n. The basic unit of computation. What every hacker wants more of (noted hacker Bill Gosper described himself as a ?cycle junkie?). One can describe an instruction as taking so many clock cycles. Often the computer can access its memory once on every clock cycle, and so one speaks also of memory cycles. These are technical meanings of {cycle}. The jargon meaning comes from the observation that there are only so many cycles per second, and when you are sharing a computer the cycles get divided up among the users. The more cycles the computer spends working on your program rather than someone else's, the faster your program will run. That's why every hacker wants more cycles: so he can spend less time waiting for the computer to respond. 2. By extension, a notional unit of human thought power, emphasizing that lots of things compete for the typical hacker's think time. ?I refused to get involved with the Rubik's Cube back when it was big. Knew I'd burn too many cycles on it if I let myself.? 3. vt. Syn. {bounce} (sense 4), from the phrase ?cycle power?. ?Cycle the machine again, that serial port's still hung.? From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: cycle [sikl] cycle

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0371 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).