Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for cut (8 entries) (6.0478 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cut-, *cut*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cut \Cut\ (k[u^]t), v. i. 1. To do the work of an edged tool; to serve in dividing or gashing; as, a knife cuts well. [1913 Webster] 2. To admit of incision or severance; to yield to a cutting instrument. [1913 Webster] Panels of white wood that cuts like cheese. --Holmes. [1913 Webster] 3. To perform the operation of dividing, severing, incising, intersecting, etc.; to use a cutting instrument. [1913 Webster] He saved the lives of thousands by his manner of cutting for the stone. --Pope. [1913 Webster] 4. To make a stroke with a whip. [1913 Webster] 5. To interfere, as a horse. [1913 Webster] 6. To move or make off quickly. [Colloq.] [1913 Webster] 7. To divide a pack of cards into two portion to decide the deal or trump, or to change the order of the cards to be dealt. [1913 Webster] {To cut across}, to pass over or through in the most direct way; as, to cut across a field. {To cut and run}, to make off suddenly and quickly; -- from the cutting of a ship's cable, when there is not time to raise the anchor. [Colloq.] {To cut in} or {To cut into}, to interrupt; to join in anything suddenly. {To cut up}. (a) To play pranks. [Colloq.] (b) To divide into portions well or ill; to have the property left at one's death turn out well or poorly when divided among heirs, legatees, etc. [Slang.] "When I die, may I cut up as well as Morgan Pendennis." --Thackeray. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cut \Cut\, n. 1. An opening made with an edged instrument; a cleft; a gash; a slash; a wound made by cutting; as, a sword cut. [1913 Webster] 2. A stroke or blow or cutting motion with an edged instrument; a stroke or blow with a whip. [1913 Webster] 3. That which wounds the feelings, as a harsh remark or criticism, or a sarcasm; personal discourtesy, as neglecting to recognize an acquaintance when meeting him; a slight. [1913 Webster] Rip called him by name, but the cur snarled, snapped his teeth, and passed on. This was an unkind cut indeed. --W. Irving. [1913 Webster] 4. A notch, passage, or channel made by cutting or digging; a furrow; a groove; as, a cut for a railroad. [1913 Webster] This great cut or ditch Secostris . . . purposed to have made a great deal wider and deeper. --Knolles. [1913 Webster] 5. The surface left by a cut; as, a smooth or clear cut. [1913 Webster] 6. A portion severed or cut off; a division; as, a cut of beef; a cut of timber. [1913 Webster] It should be understood, moreover, . . . that the group are not arbitrary cuts, but natural groups or types. --Dana. [1913 Webster] 7. An engraved block or plate; the impression from such an engraving; as, a book illustrated with fine cuts. [1913 Webster] 8. (a) The act of dividing a pack cards. (b) The right to divide; as, whose cut is it? [1913 Webster] 9. Manner in which a thing is cut or formed; shape; style; fashion; as, the cut of a garment. [1913 Webster] With eyes severe and beard of formal cut. --Shak. [1913 Webster] 10. A common work horse; a gelding. [Obs.] [1913 Webster] He'll buy me a cut, forth for to ride. --Beau. & Fl. [1913 Webster] 11. The failure of a college officer or student to be present at any appointed exercise. [College Cant] [1913 Webster] 12. A skein of yarn. --Wright. [1913 Webster] 13. (Lawn Tennis, etc.) A slanting stroke causing the ball to spin and bound irregularly; also, the spin so given to the ball. [Webster 1913 Suppl.] 14. (Cricket) A stroke on the off side between point and the wicket; also, one who plays this stroke. [Webster 1913 Suppl.] {A cut in rates} (Railroad), a reduction in fare, freight charges, etc., below the established rates. {A short cut}, a cross route which shortens the way and cuts off a circuitous passage. {The cut of one's jib}, the general appearance of a person. [Colloq.] {To draw cuts}, to draw lots, as of paper, etc., cut unequal lengths. [1913 Webster] Now draweth cut . . . The which that hath the shortest shall begin. --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cut \Cut\ (k[u^]t), a. 1. Gashed or divided, as by a cutting instrument. [1913 Webster] 2. Formed or shaped as by cutting; carved. [1913 Webster] 3. Overcome by liquor; tipsy. [Slang] [1913 Webster] {Cut and dried}, prepered beforehand; not spontaneous. {Cut glass}, glass having a surface ground and polished in facets or figures. {Cut nail}, a nail cut by machinery from a rolled plate of iron, in distinction from a wrought nail. {Cut stone}, stone hewn or chiseled to shape after having been split from the quarry. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cut \Cut\ (k[u^]t), v. t. [imp. & p. p. {Cut}; p. pr. & vb. n. {Cutting}.] [OE. cutten, kitten, ketten; prob. of Celtic origin; cf. W. cwtau to shorten, curtail, dock, cwta bobtailed, cwt tail, skirt, Gael. cutaich to shorten, curtail, dock, cutach short, docked, cut a bobtail, piece, Ir. cut a short tail, cutach bobtailed. Cf. {Coot}.] 1. To separate the parts of with, or as with, a sharp instrument; to make an incision in; to gash; to sever; to divide. [1913 Webster] You must cut this flesh from off his breast. --Shak. [1913 Webster] Before the whistling winds the vessels fly, With rapid swiftness cut the liquid way. --Pope. [1913 Webster] 2. To sever and cause to fall for the purpose of gathering; to hew; to mow or reap. [1913 Webster] Thy servants can skill to cut timer. --2. Chron. ii. 8 [1913 Webster] 3. To sever and remove by cutting; to cut off; to dock; as, to cut the hair; to cut the nails. [1913 Webster] 4. To castrate or geld; as, to cut a horse. [1913 Webster] 5. To form or shape by cutting; to make by incision, hewing, etc.; to carve; to hew out. [1913 Webster] Why should a man. whose blood is warm within, Sit like his grandsire cut in alabaster? --Shak. [1913 Webster] Loopholes cut through thickest shade. --Milton. [1913 Webster] 6. To wound or hurt deeply the sensibilities of; to pierce; to lacerate; as, sarcasm cuts to the quick. [1913 Webster] The man was cut to the heart. --Addison. [1913 Webster] 7. To intersect; to cross; as, one line cuts another at right angles. [1913 Webster] 8. To refuse to recognize; to ignore; as, to cut a person in the street; to cut one's acquaintance. [Colloq.] [1913 Webster] 9. To absent one's self from; as, to cut an appointment, a recitation. etc. [Colloq.] [1913 Webster] An English tradesman is always solicitous to cut the shop whenever he can do so with impunity. --Thomas Hamilton. [1913 Webster] 10. (Cricket) To deflect (a bowled ball) to the off, with a chopping movement of the bat. [Webster 1913 Suppl.] 11. (Billiards, etc.) To drive (an object ball) to either side by hitting it fine on the other side with the cue ball or another object ball. [Webster 1913 Suppl.] 12. (Lawn Tennis, etc.) To strike (a ball) with the racket inclined or struck across the ball so as to put a certain spin on the ball. [Webster 1913 Suppl.] 13. (Croquet) To drive (a ball) to one side by hitting with another ball. [Webster 1913 Suppl.] {To cut a caper}. See under {Caper}. {To cut the cards}, to divide a pack of cards into portions, in order to determine the deal or the trump, or to change the cards to be dealt. {To cut both ways}, to have effects both advantageous and disadvantageous. {To cut corners}, to deliberately do an incomplete or imperfect job in order to save time or money. {To cut a dash} or {To cut a figure}, to make a display of oneself; to give a conspicuous impression. [Colloq.] {To cut down}. (a) To sever and cause to fall; to fell; to prostrate. "Timber . . . cut down in the mountains of Cilicia." --Knolles. (b) To put down; to abash; to humble. [Obs] "So great is his natural eloquence, that he cuts down the finest orator." --Addison (c) To lessen; to retrench; to curtail; as, to cut down expenses. (d) (Naut.) To raze; as, to cut down a frigate into a sloop. {To cut the knot} or {To cut the Gordian knot}, to dispose of a difficulty summarily; to solve it by prompt, arbitrary action, rather than by skill or patience. {To cut lots}, to determine lots by cuttings cards; to draw lots. {To cut off}. (a) To sever; to separate. [1913 Webster +PJC] I would to God, . . . The king had cut off my brother's. --Shak. (b) To put an untimely death; to put an end to; to destroy. "Iren[ae]us was likewise cut off by martyrdom." --Addison. (c) To interrupt; as, to cut off communication; to cut off (the flow of) steam from (the boiler to) a steam engine. (d) To intercept; as,, to cut off an enemy's retreat. (e) To end; to finish; as, to cut off further debate. {To cut out}. (a) To remove by cutting or carving; as, to cut out a piece from a board. (b) To shape or form by cutting; as, to cut out a garment. " A large forest cut out into walks." --Addison. (c) To scheme; to contrive; to prepare; as, to cut out work for another day. "Every man had cut out a place for himself." --Addison. (d) To step in and take the place of; to supplant; as, to cut out a rival. [Colloq.] (e) To debar. "I am cut out from anything but common acknowledgments." --Pope. (f) To seize and carry off (a vessel) from a harbor, or from under the guns of an enemy. (g) to separate from the midst of a number; as, to cut out a steer from a herd; to cut out a car from a train. (h) to discontinue; as, to cut out smoking. {To cut to pieces}. (a) To cut into pieces; as, to cut cloth to pieces. (b) To slaughter; as, to cut an army to pieces. {To cut a play} (Drama), to shorten it by leaving out passages, to adapt it for the stage. {To cut rates} (Railroads, etc.), to reduce the charges for transportation below the rates established between competing lines. {To cut short}, to arrest or check abruptly; to bring to a sudden termination. "Achilles cut him short, and thus replied." --Dryden. {To cut stick}, to make off clandestinely or precipitately. [Slang] {To cut teeth}, to put forth teeth; to have the teeth pierce through the gum and appear. {To have cut one's eyeteeth}, to be sharp and knowing. [Colloq.] {To cut one's wisdom teeth}, to come to years of discretion. {To cut under}, to undersell; as, to cut under a competitor in trade; more commonly referred to as {undercut}. {To cut up}. (a) To cut to pieces; as, to cut up an animal, or bushes. (b) To damage or destroy; to injure; to wound; as, to cut up a book or its author by severe criticism. "This doctrine cuts up all government by the roots." --Locke. (c) To afflict; to discourage; to demoralize; as, the death of his friend cut him up terribly. [Colloq.] --Thackeray. [1913 Webster +PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: cut adj 1: separated into parts or laid open or penetrated with a sharp edge or instrument; "the cut surface was mottled"; "cut tobacco"; "blood from his cut forehead"; "bandages on her cut wrists" [ant: {uncut}] 2: fashioned or shaped by cutting; "a well-cut suit"; "cut diamonds"; "cut velvet" [ant: {rough}, {uncut}] 3: with parts removed; "the drastically cut film" [syn: {cut}, {shortened}] 4: made neat and tidy by trimming; "his neatly trimmed hair" [syn: {trimmed}, {cut}] [ant: {uncut}, {untrimmed}] 5: (used of grass or vegetation) cut down with a hand implement or machine; "the smell of newly mown hay" [syn: {mown}, {cut}] [ant: {uncut}, {unmown}] 6: (of pages of a book) having the folds of the leaves trimmed or slit; "the cut pages of the book" [ant: {uncut}] 7: (of a male animal) having the testicles removed; "a cut horse" [syn: {cut}, {emasculated}, {gelded}] 8: (used of rates or prices) reduced usually sharply; "the slashed prices attracted buyers" [syn: {cut}, {slashed}] 9: mixed with water; "sold cut whiskey"; "a cup of thinned soup" [syn: {cut}, {thinned}, {weakened}] n 1: a share of the profits; "everyone got a cut of the earnings" 2: (film) an immediate transition from one shot to the next; "the cut from the accident scene to the hospital seemed too abrupt" 3: a trench resembling a furrow that was made by erosion or excavation [syn: {cut}, {gash}] 4: a step on some scale; "he is a cut above the rest" 5: a wound made by cutting; "he put a bandage over the cut" [syn: {cut}, {gash}, {slash}, {slice}] 6: a piece of meat that has been cut from an animal carcass [syn: {cut}, {cut of meat}] 7: a remark capable of wounding mentally; "the unkindest cut of all" [syn: {stinger}, {cut}] 8: a distinct selection of music from a recording or a compact disc; "he played the first cut on the cd"; "the title track of the album" [syn: {cut}, {track}] 9: the omission that is made when an editorial change shortens a written passage; "an editor's deletions frequently upset young authors"; "both parties agreed on the excision of the proposed clause" [syn: {deletion}, {excision}, {cut}] 10: the style in which a garment is cut; "a dress of traditional cut" 11: a canal made by erosion or excavation 12: a refusal to recognize someone you know; "the snub was clearly intentional" [syn: {snub}, {cut}, {cold shoulder}] 13: in baseball; a batter's attempt to hit a pitched ball; "he took a vicious cut at the ball" [syn: {baseball swing}, {swing}, {cut}] 14: (sports) a stroke that puts reverse spin on the ball; "cuts do not bother a good tennis player" [syn: {cut}, {undercut}] 15: the division of a deck of cards before dealing; "he insisted that we give him the last cut before every deal"; "the cutting of the cards soon became a ritual" [syn: {cut}, {cutting}] 16: the act of penetrating or opening open with a sharp edge; "his cut in the lining revealed the hidden jewels" [syn: {cut}, {cutting}] 17: the act of cutting something into parts; "his cuts were skillful"; "his cutting of the cake made a terrible mess" [syn: {cut}, {cutting}] 18: the act of shortening something by chopping off the ends; "the barber gave him a good cut" [syn: {cut}, {cutting}, {cutting off}] 19: the act of reducing the amount or number; "the mayor proposed extensive cuts in the city budget" 20: an unexcused absence from class; "he was punished for taking too many cuts in his math class" v 1: separate with or as if with an instrument; "Cut the rope" 2: cut down on; make a reduction in; "reduce your daily fat intake"; "The employer wants to cut back health benefits" [syn: {reduce}, {cut down}, {cut back}, {trim}, {trim down}, {trim back}, {cut}, {bring down}] 3: turn sharply; change direction abruptly; "The car cut to the left at the intersection"; "The motorbike veered to the right" [syn: {swerve}, {sheer}, {curve}, {trend}, {veer}, {slue}, {slew}, {cut}] 4: make an incision or separation; "cut along the dotted line" 5: discharge from a group; "The coach cut two players from the team" 6: form by probing, penetrating, or digging; "cut a hole"; "cut trenches"; "The sweat cut little rivulets into her face" 7: style and tailor in a certain fashion; "cut a dress" [syn: {cut}, {tailor}] 8: hit (a ball) with a spin so that it turns in the opposite direction; "cut a Ping-Pong ball" 9: make out and issue; "write out a check"; "cut a ticket"; "Please make the check out to me" [syn: {write out}, {issue}, {make out}, {cut}] 10: cut and assemble the components of; "edit film"; "cut recording tape" [syn: {edit}, {cut}, {edit out}] 11: intentionally fail to attend; "cut class" [syn: {cut}, {skip}] 12: be able to manage or manage successfully; "I can't hack it anymore"; "she could not cut the long days in the office" [syn: {hack}, {cut}] 13: give the appearance or impression of; "cut a nice figure" 14: move (one's fist); "his opponent cut upward toward his chin" 15: pass directly and often in haste; "We cut through the neighbor's yard to get home sooner" 16: pass through or across; "The boat cut the water" 17: make an abrupt change of image or sound; "cut from one scene to another" 18: stop filming; "cut a movie scene" 19: make a recording of; "cut the songs"; "She cut all of her major titles again" 20: record a performance on (a medium); "cut a record" 21: create by duplicating data; "cut a disk"; "burn a CD" [syn: {cut}, {burn}] 22: form or shape by cutting or incising; "cut paper dolls" 23: perform or carry out; "cut a caper" 24: function as a cutting instrument; "This knife cuts well" 25: allow incision or separation; "This bread cuts easily" 26: divide a deck of cards at random into two parts to make selection difficult; "Wayne cut"; "She cut the deck for a long time" 27: cause to stop operating by disengaging a switch; "Turn off the stereo, please"; "cut the engine"; "turn out the lights" [syn: {switch off}, {cut}, {turn off}, {turn out}] [ant: {switch on}, {turn on}] 28: reap or harvest; "cut grain" 29: fell by sawing; hew; "The Vietnamese cut a lot of timber while they occupied Cambodia" 30: penetrate injuriously; "The glass from the shattered windshield cut into her forehead" 31: refuse to acknowledge; "She cut him dead at the meeting" [syn: {ignore}, {disregard}, {snub}, {cut}] 32: shorten as if by severing the edges or ends of; "cut my hair" 33: weed out unwanted or unnecessary things; "We had to lose weight, so we cut the sugar from our diet" [syn: {cut}, {prune}, {rationalize}, {rationalise}] 34: dissolve by breaking down the fat of; "soap cuts grease" 35: have a reducing effect; "This cuts into my earnings" 36: cease, stop; "cut the noise"; "We had to cut short the conversation" [syn: {cut}, {cut off}] 37: reduce in scope while retaining essential elements; "The manuscript must be shortened" [syn: {abridge}, {foreshorten}, {abbreviate}, {shorten}, {cut}, {contract}, {reduce}] [ant: {dilate}, {elaborate}, {enlarge}, {expand}, {expatiate}, {exposit}, {expound}, {flesh out}, {lucubrate}] 38: lessen the strength or flavor of a solution or mixture; "cut bourbon" [syn: {dilute}, {thin}, {thin out}, {reduce}, {cut}] 39: have grow through the gums; "The baby cut a tooth" 40: grow through the gums; "The new tooth is cutting" 41: cut off the testicles (of male animals such as horses); "the vet gelded the young horse" [syn: {geld}, {cut}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CUT Control Unit Terminal From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: cut 1. (cut, -ting) kesmek, dilimlemek 2. biçmek 3. yontmak 4. kamçılamak 5. katetmek 6. (filmi) kesmek 7. (konuşma, kitap) kısaltmak 8. incitmek 9. görmezlikten gelmek 10. (k.dili) derse gitmemek, (informal) asmak 11. fiyatını indirmek 12. durdurmak sinema, fotoğraf makinası, motor) 13. (spor) (topa) fırıldatıp vurmak 14. sulandırmak (içki) 15. sapmak 16. (iskambil) kesmek 17. hadım etmek. cut across her konuya dokunmak 18. üstün olmak 19. kestirme yoldan gitmek.cut adrift serbest bırakmak. cut and run bırakıp kaçmak, (informal) sıvışmak. cut a tooth diş çıkarmak (çocuk) cut back azaltmak 20. kesip kısaltmak 21. geri dönmek. cut both ways hem iyi hem kötü etkileri olmak. cut corners ucuz veya kestirme yoldan halletmek. cut down öIdürmek 22. (ağaç) kesmek 23. azaltmak 24. kısaltıp yeniden dikmek (elbise) cut into azaltmak. cut loose baskıdan kurtulmak 25. (informal) sulanmak. cut no ice önemli olmamak. cut one' coat according to one' cloth ayağını yorganına göre uzatmak. cut one- teeth on ile başlamak. cut short kısa kesmek. cut the ground from under etkisini yok etmek. cut to the bone asgari dereceye indirmek. cut in lafını kesmek, sözün arasına girmek 26. (iskambil) birinin yerini almak 27. danseden bir çifte gidip erkekten damını almak 28. trafikte birden arabaların arasına girmek. Cut it out. (k.dili) Yapma. Bırak. cut off kesmek 29. yolunu kesmek 30. mahrum etmek. cut out kesip çıkarmak 31. bırakmak 32. sürüden ayırmak 33. (metinden) çıkarmak 34. uygun olmak 35. yerini almak 36. trafikte sıradan çıkıp sollamak. cut up parça parça kesmek, doğramak 37. çok etkilemek 38. (k.dili) yaramazlık etmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: undercut 1. (-cut, -cutting) altını oymak 2. fiyat kırmak 3. otoritesini baltalamak 4. alttan kesme 5. sığır filetosu 6. alttan kesilmiş kısım.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0478 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).