Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for curl (4 entries) (5.3428 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curl-, *curl*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Curl \Curl\, v. i. 1. To contract or bend into curls or ringlets, as hair; to grow in curls or spirals, as a vine; to be crinkled or contorted; to have a curly appearance; as, leaves lie curled on the ground. [1913 Webster] Thou seest it [hair] will not curl by nature. --Shak. [1913 Webster] 2. To move in curves, spirals, or undulations; to contract in curving outlines; to bend in a curved form; to make a curl or curls. "Cirling billows." --Dryden. [1913 Webster] Then round her slender waist he curled. --Dryden. [1913 Webster] Curling smokes from village tops are seen. --Pope. [1913 Webster] Gayly curl the waves before each dashing prow. --Byron. [1913 Webster] He smiled a king of sickly smile, and curled up on the floor. --Bret Harte. [1913 Webster] 3. To play at the game called curling. [Scot.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Curl \Curl\ (k[^u]rl), v. t. [imp. & p. p. {Curled} (k[^u]rld); p. pr. & vb. n. {Curling}.] [Akin to D. krullen, Dan. kr["o]lle, dial. Sw. krulla to curl, crisp; possibly akin to E. crook. Cf. {Curl}, n., {Cruller}.] 1. To twist or form into ringlets; to crisp, as the hair. [1913 Webster] But curl their locks with bodkins and with braid. --Cascoigne. [1913 Webster] 2. To twist or make onto coils, as a serpent's body. [1913 Webster] Of his tortuous train, Curled many a wanton wreath in sight of Eve. --Milton. [1913 Webster] 3. To deck with, or as with, curls; to ornament. [1913 Webster] Thicker than the snaky locks That curledMeg[ae]ra. --Milton. [1913 Webster] Curling with metaphors a plain intention. --Herbert. [1913 Webster] 4. To raise in waves or undulations; to ripple. [1913 Webster] Seas would be pools without the brushing air To curl the waves. --Dryden. [1913 Webster] 5. (Hat Making) To shape (the brim) into a curve. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Curl \Curl\ (k[^u]rl), n. [Akin to D. krul, Dan. kr["o]lle. See {Curl}, v. ] 1. A ringlet, especially of hair; anything of a spiral or winding form. [1913 Webster] Under a coronet, his flowing hair In curls on either cheek played. --Milton. [1913 Webster] 2. An undulating or waving line or streak in any substance, as wood, glass, etc.; flexure; sinuosity. [1913 Webster] If the glass of the prisms . . . be without those numberless waves or curls which usually arise from the sand holes. --Sir I. Newton. [1913 Webster] 3. A disease in potatoes, in which the leaves, at their first appearance, seem curled and shrunken. [1913 Webster] {Blue curls}. (Bot.) See under {Blue}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: curl n 1: a round shape formed by a series of concentric circles (as formed by leaves or flower petals) [syn: {coil}, {whorl}, {roll}, {curl}, {curlicue}, {ringlet}, {gyre}, {scroll}] 2: American chemist who with Richard Smalley and Harold Kroto discovered fullerenes and opened a new branch of chemistry (born in 1933) [syn: {Curl}, {Robert Curl}, {Robert F. Curl}, {Robert Floyd Curl Jr.}] 3: a strand or cluster of hair [syn: {lock}, {curl}, {ringlet}, {whorl}] v 1: form a curl, curve, or kink; "the cigar smoke curled up at the ceiling" [syn: {curl}, {curve}, {kink}] 2: shape one's body into a curl; "She curled farther down under the covers"; "She fell and drew in" [syn: {curl up}, {curl}, {draw in}] 3: wind around something in coils or loops [syn: {coil}, {loop}, {curl}] [ant: {uncoil}] 4: twist or roll into coils or ringlets; "curl my hair, please" [syn: {curl}, {wave}] 5: play the Scottish game of curling

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  curl 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
curl
 • เคลื่อนที่เป็นวงเกลียว[Lex2]
 • ดัดผม[Lex2]
 • ทำให้เป็นวง[Lex2]
 • เป็นขดวง[Lex2]
 • ผมเป็นลอน[Lex2]
 • ลายปีในเนื้อไม้[Lex2]
 • สิ่งที่ม้วนหรือเป็นวง[Lex2]
 • (เคิร์ล) {curled,curling,curls} n. ผมหยิก,ผมลอน,ม้วนผม,ลอนผม,สิ่งที่โค้งงอ,ภาวะที่โค้งงอ vi. งอ,หยิก,เป็นวง,เคลื่อนเป็นทางโค้ง ###S. coil [Hope]
 • (n) ผมหยิก,ลอนผม,วง [Nontri]
 • (vi,vt) งอ,โก่ง,โค้ง,เป็นวง,เป็นลอน,ม้วนผม [Nontri]
 • /K ER1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
URL, Ctrl, Chur, URLs, Ural, Cruz, Aurel, Carlo, Carol, Churs, Curie, Curry, Quirl, Dur, Kur, cum, nur, pur, zur, Aura, Bull, Burg, Euro, Furt, Furz, Gurt, Guru, Hure, Jura, Jury, Karl, Kerl, Kurs, Kurt, Null, Perl, Qual, Turm, Wurf, Wurm, cool, dual, hure, hurt, jure, kure, kurt, kurz, null, pure, turn, wurm, uralt, Colt, Kult, Pult, Uran, Urin, Durst, Wurst, huren, kuren, Turin, murren, Wulst, Christ, Purist, Turnen, buhlen, quälen, surfen, turnen, wurmen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
cul, cura, cure, curé

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.3428 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).