Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for cry (4 entries) (6.2192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cry-, *cry*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cry \Cry\ (kr[imac]), v. i. [imp. & p. p. {Cried} (kr[imac]d); p. pr. & vb. n. {Crying}.] [F. crier, cf. L. quiritare to raise a plaintive cry, scream, shriek, perh. fr. queri to complain; cf. Skr. cvas to pant, hiss, sigh. Cf. {Quarrel} a brawl, {Querulous}.] 1. To make a loud call or cry; to call or exclaim vehemently or earnestly; to shout; to vociferate; to proclaim; to pray; to implore. [1913 Webster] And about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice. -- Matt. xxvii. 46. [1913 Webster] Clapping their hands, and crying with loud voice. --Shak. [1913 Webster] Hear the voice of my supplications when I cry unto thee. -- Ps. xxviii. 2. [1913 Webster] The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord. --Is. xl. 3. [1913 Webster] Some cried after him to return. --Bunyan. [1913 Webster] 2. To utter lamentations; to lament audibly; to express pain, grief, or distress, by weeping and sobbing; to shed tears; to bawl, as a child. [1913 Webster] Ye shall cry for sorrow of heart. --Is. lxv. 14. [1913 Webster] I could find it in my heart to disgrace my man's apparel and to cry like a woman. --Shak. [1913 Webster] 3. To utter inarticulate sounds, as animals. [1913 Webster] The young ravens which cry. --Ps. cxlvii. 9. [1913 Webster] In a cowslip's bell I lie There I couch when owls do cry. --Shak. [1913 Webster] {To cry on} or {To cry upon}, to call upon the name of; to beseech. "No longer on Saint Denis will we cry." --Shak. {To cry out}. (a) To exclaim; to vociferate; to scream; to clamor. (b) To complain loudly; to lament. {To cry out against}, to complain loudly of; to censure; to blame. {To cry out on} or {To cry out upon}, to denounce; to censure. "Cries out upon abuses." --Shak. {To cry to}, to call on in prayer; to implore. {To cry you mercy}, to beg your pardon. "I cry you mercy, madam; was it you?" --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cry \Cry\ (kr?), n.; pl. {Cries} (kr?z). [F. cri, fr. crier to cry. See {Cry}, v. i. ] 1. A loud utterance; especially, the inarticulate sound produced by one of the lower animals; as, the cry of hounds; the cry of wolves. --Milton. [1913 Webster] 2. Outcry; clamor; tumult; popular demand. [1913 Webster] Again that cry was found to have been as unreasonable as ever. --Macaulay. [1913 Webster] 3. Any expression of grief, distress, etc., accompanied with tears or sobs; a loud sound, uttered in lamentation. [1913 Webster] There shall be a great cry throughout all the land. --Ex. xi. 6. [1913 Webster] An infant crying in the night, An infant crying for the light; And with no language but a cry. --Tennyson. [1913 Webster] 4. Loud expression of triumph or wonder or of popular acclamation or favor. --Swift. [1913 Webster] The cry went once on thee. --Shak. [1913 Webster] 5. Importunate supplication. [1913 Webster] O, the most piteous cry of the poor souls. --Shak. [1913 Webster] 6. Public advertisement by outcry; proclamation, as by hawkers of their wares. [1913 Webster] The street cries of London. --Mayhew. [1913 Webster] 7. Common report; fame. [1913 Webster] The cry goes that you shall marry her. --Shak. [1913 Webster] 8. A word or phrase caught up by a party or faction and repeated for effect; as, the party cry of the Tories. [1913 Webster] All now depends upon a good cry. --Beaconsfield. [1913 Webster] 9. A pack of hounds. --Milton. [1913 Webster] A cry more tunable Was never hollaed to, nor cheered with horn. --Shak. [1913 Webster] 10. A pack or company of persons; -- in contempt. [1913 Webster] Would not this . . . get me a fellowship in a cry of players? --Shak. [1913 Webster] 11. The crackling noise made by block tin when it is bent back and forth. [1913 Webster] {A far cry}, a long distance; -- in allusion to the sending of criers or messengers through the territory of a Scottish clan with an announcement or summons. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cry \Cry\, v. t. 1. To utter loudly; to call out; to shout; to sound abroad; to declare publicly. [1913 Webster] All, all, cry shame against ye, yet I 'll speak. --Shak. [1913 Webster] The man . . . ran on,crying, Life! life! Eternal life! --Bunyan. [1913 Webster] 2. To cause to do something, or bring to some state, by crying or weeping; as, to cry one's self to sleep. [1913 Webster] 3. To make oral and public proclamation of; to declare publicly; to notify or advertise by outcry, especially things lost or found, goods to be sold, ets.; as, to cry goods, etc. [1913 Webster] Love is lost, and thus she cries him. --Crashaw. [1913 Webster] 4. Hence, to publish the banns of, as for marriage. [1913 Webster] I should not be surprised if they were cried in church next Sabbath. --Judd. [1913 Webster] {To cry aim}. See under {Aim}. {To cry down}, to decry; to depreciate; to dispraise; to condemn. [1913 Webster] Men of dissolute lives cry down religion, because they would not be under the restraints of it. --Tillotson. {To cry out}, to proclaim; to shout. "Your gesture cries it out." --Shak. {To cry quits}, to propose, or declare, the abandonment of a contest. {To cry up}, to enhance the value or reputation of by public and noisy praise; to extol; to laud publicly or urgently. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: cry n 1: a loud utterance; often in protest or opposition; "the speaker was interrupted by loud cries from the rear of the audience" [syn: {cry}, {outcry}, {call}, {yell}, {shout}, {vociferation}] 2: a loud utterance of emotion (especially when inarticulate); "a cry of rage"; "a yell of pain" [syn: {cry}, {yell}] 3: a slogan used to rally support for a cause; "a cry to arms"; "our watchword will be `democracy'" [syn: {war cry}, {rallying cry}, {battle cry}, {cry}, {watchword}] 4: a fit of weeping; "had a good cry" 5: the characteristic utterance of an animal; "animal cries filled the night" v 1: utter a sudden loud cry; "she cried with pain when the doctor inserted the needle"; "I yelled to her from the window but she couldn't hear me" [syn: {shout}, {shout out}, {cry}, {call}, {yell}, {scream}, {holler}, {hollo}, {squall}] 2: shed tears because of sadness, rage, or pain; "She cried bitterly when she heard the news of his death"; "The girl in the wheelchair wept with frustration when she could not get up the stairs" [syn: {cry}, {weep}] [ant: {express joy}, {express mirth}, {laugh}] 3: utter aloud; often with surprise, horror, or joy; "`I won!' he exclaimed"; "`Help!' she cried"; "`I'm here,' the mother shouted when she saw her child looking lost" [syn: {exclaim}, {cry}, {cry out}, {outcry}, {call out}, {shout}] 4: proclaim or announce in public; "before we had newspapers, a town crier would cry the news"; "He cried his merchandise in the market square" [syn: {cry}, {blazon out}] 5: demand immediate action; "This situation is crying for attention" 6: utter a characteristic sound; "The cat was crying" 7: bring into a particular state by crying; "The little boy cried himself to sleep"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 6.2192 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).