Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for crude (2 entries) (6.2634 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crude-, *crude*.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Crude \Crude\ (kr[udd]d), a. [Compar. {Cruder} (-[~e]r); superl. {Crudest}.] [L. crudus raw; akin to cruor blood (which flows from a wound). See {Raw}, and cf. {Cruel}.] 1. In its natural state; not cooked or prepared by fire or heat; undressed; not altered, refined, or prepared for use by any artificial process; raw; as, crude flesh. "Common crude salt." --Boyle. [1913 Webster] Molding to its will each successive deposit of the crude materials. --I. Taylor. [1913 Webster] 2. Unripe; not mature or perfect; immature. [1913 Webster] I come to pluck your berries harsh and crude. --Milton. [1913 Webster] 3. Not reduced to order or form; unfinished; not arranged or prepared; ill-considered; immature. "Crude projects." --Macaulay. [1913 Webster] Crude, undigested masses of suggestion, furnishing rather raw materials for composition. --De Quincey. [1913 Webster] The originals of Nature in their crude Conception. --Milton. [1913 Webster] 4. Undigested; unconcocted; not brought into a form to give nourishment. "Crude and inconcoct." --Bacon. [1913 Webster] 5. Having, or displaying, superficial and undigested knowledge; without culture or profundity; as, a crude reasoner. [1913 Webster] 6. (Paint.) Harsh and offensive, as a color; tawdry or in bad taste, as a combination of colors, or any design or work of art. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: crude adj 1: not carefully or expertly made; "managed to make a crude splint"; "a crude cabin of logs with bark still on them"; "rough carpentry" [syn: {crude}, {rough}] 2: conspicuously and tastelessly indecent; "coarse language"; "a crude joke"; "crude behavior"; "an earthy sense of humor"; "a revoltingly gross expletive"; "a vulgar gesture"; "full of language so vulgar it should have been edited" [syn: {crude}, {earthy}, {gross}, {vulgar}] 3: not refined or processed; "unrefined ore"; "crude oil" [syn: {unrefined}, {unprocessed}, {crude}] [ant: {processed}, {refined}] 4: belonging to an early stage of technical development; characterized by simplicity and (often) crudeness; "the crude weapons and rude agricultural implements of early man"; "primitive movies of the 1890s"; "primitive living conditions in the Appalachian mountains" [syn: {crude}, {primitive}, {rude}] 5: devoid of any qualifications or disguise or adornment; "the blunt truth"; "the crude facts"; "facing the stark reality of the deadline" [syn: {blunt}, {crude(a)}, {stark(a)}] 6: not processed or subjected to analysis; "raw data"; "the raw cost of production"; "only the crude vital statistics" [syn: {crude}, {raw}] n 1: a dark oil consisting mainly of hydrocarbons [syn: {petroleum}, {crude oil}, {crude}, {rock oil}, {fossil oil}, {oil}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  crude 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
crude
 • คร่าวๆ: ประมาณ, หยาบ [Lex2]
 • ดิบ: ที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการใด [Lex2]
 • ที่ไม่มีการพัฒนา[Lex2]
 • น้ำมันดิบ[Lex2]
 • หยาบคาย[Lex2]
 • (ครูด) adj. หยาบ,สกปรก,เป็นธรรมชาติ,ยังไม่สุก,ยังไม่ผ่านกรรมวิธี n. น้ำมันดิบ ###SW. crudeness n. ###S. coarse,unrefined [Hope]
 • (adj) หยาบ,ไม่สละสลวย,เซ่อซ่า,ตามธรรมชาติ,ยังไม่สุก [Nontri]
 • /K R UW1 D/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
krude, prüde, Ruder, Runde, runde, Rufe, rufe, Curie, Kurde, Ude, wurde, Bruder, Claude, Druide, Freude, Grunde, krudem, kruden, kruder, krudes, trudle, aride, Bude, Code, Cruz, Erde, Jude, Rede, Rudi, Ruhe, Rune, Rute, krud, CDU, Runden, runden, Coupe, Creme, Crêpe, Grade, Grube, Krume, Truhe, laude, rufen, rund, Ruf, Crew, CD, Drusen, Freud, Grund, Orden, irden, CPUs, Chur, arid, ARD, BRD, CAD, CPU, CSU, Rad, Rum, Run, Ruß, Sud, cum, lud, trudeln, Baud, Brut, Club, Coup, Grad, Gruß, Krug, grub, trug

Similar FRENCH words suggested by aspell:
cru de, cru-de, croûte, croûté, crue, crûtes, rude, coude, coudé, prude, crues, crusse, crûsse, croûter, croûtes, croûtés, rudes, kurde, couder, coudes, coudés, croule, croulé, croupe, crûmes, prudes, crut, crût, scrute, scruté, coûte, coûté

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2634 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).