Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for crown (5 entries) (6.0703 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crown-, *crown*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Crown \Crown\ (kr?n), p. p. of {Crow}. [Obs.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Crown \Crown\ (kroun), n. [OE. corone, coroun, crune, croun, OF. corone, corune, F. couronne, fr. L. corona crown, wreath; akin to Gr. korw`nh anything curved, crown; cf. also L. curvus curved, E. curve, curb, Gael. cruinn round, W. crwn. Cf. {Cornice}, {Corona}, {Coroner}, {Coronet}.] 1. A wreath or garland, or any ornamental fillet encircling the head, especially as a reward of victory or mark of honorable distinction; hence, anything given on account of, or obtained by, faithful or successful effort; a reward. "An olive branch and laurel crown." --Shak. [1913 Webster] They do it to obtain a corruptible crown; but we an incorruptible. --1 Cor. ix. 25. [1913 Webster] Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. --Rev. ii. 10. [1913 Webster] 2. A royal headdress or cap of sovereignty, worn by emperors, kings, princes, etc. [1913 Webster] Note: Nobles wear coronets; the triple crown of the pope is usually called a tiara. The crown of England is a circle of gold with crosses, fleurs-de-lis, and imperial arches, inclosing a crimson velvet cap, and ornamented with thousands of diamonds and precious stones. [1913 Webster] 3. The person entitled to wear a regal or imperial crown; the sovereign; -- with the definite article. [1913 Webster] Parliament may be dissolved by the demise of the crown. --Blackstone. [1913 Webster] Large arrears of pay were due to the civil and military servants of the crown. --Macaulay. [1913 Webster] 4. Imperial or regal power or dominion; sovereignty. [1913 Webster] There is a power behind the crown greater than the crown itself. --Junius. [1913 Webster] 5. Anything which imparts beauty, splendor, honor, dignity, or finish. [1913 Webster] The hoary head is a crown of glory, if it be found in the way of righteousness. --Prov. xvi. 31. [1913 Webster] A virtuous woman is a crown to her husband. --Prov. xvi. 4. [1913 Webster] 6. Highest state; acme; consummation; perfection. [1913 Webster] Mutual love, the crown of all our bliss. --Milton. [1913 Webster] 7. The topmost part of anything; the summit. [1913 Webster] The steepy crown of the bare mountains. --Dryden. [1913 Webster] 8. The topmost part of the head (see Illust. of {Bird}.); that part of the head from which the hair descends toward the sides and back; also, the head or brain. [1913 Webster] From toe to crown he'll fill our skin with pinches. --Shak. [1913 Webster] Twenty things which I set down: This done, I twenty more-had in my crown. --Bunyan. [1913 Webster] 9. The part of a hat above the brim. [1913 Webster] 10. (Anat.) The part of a tooth which projects above the gum; also, the top or grinding surface of a tooth. [1913 Webster] 11. (Arch.) The vertex or top of an arch; -- applied generally to about one third of the curve, but in a pointed arch to the apex only. [1913 Webster] 12. (Bot.) Same as {Corona}. [1913 Webster] 13. (Naut.) (a) That part of an anchor where the arms are joined to the shank. (b) The rounding, or rounded part, of the deck from a level line. (c) pl. The bights formed by the several turns of a cable. --Totten. [1913 Webster] 14. The upper range of facets in a rose diamond. [1913 Webster] 15. The dome of a furnace. [1913 Webster] 16. (Geom.) The area inclosed between two concentric perimeters. [1913 Webster] 17. (Eccl.) A round spot shaved clean on the top of the head, as a mark of the clerical state; the tonsure. [1913 Webster] 18. A size of writing paper. See under {Paper}. [1913 Webster] 19. A coin stamped with the image of a crown; hence,a denomination of money; as, the English crown, a silver coin of the value of five shillings sterling, or a little more than $1.20; the Danish or Norwegian crown, a money of account, etc., worth nearly twenty-seven cents. [1913 Webster] 20. An ornaments or decoration representing a crown; as, the paper is stamped with a crown. [1913 Webster] {Crown of aberration} (Astron.), a spurious circle around the true circle of the sun. {Crown antler} (Zool.), the topmost branch or tine of an antler; also, an antler having a cuplike top, with tines springing from the rim. {Crown bar}, one of the bars which support the crown sheet of steam-boiler furnace. {Crown glass}. See under {Glass}. {Crown imperial}. (Bot.) See in the Vocabulary. {Crown jewels}, the jewels appertaining to the sovereign while wearing the crown. [Eng.] "She pawned and set to sale the crown jewels." --Milton. {Crown land}, land belonging to the crown, that is, to the sovereign. {Crown law}, the law which governs criminal prosecutions. [Eng.] {Crown lawyer}, one employed by the crown, as in criminal cases. [Eng.] {Crown octavo}. See under {Paper}. {Crown office}. See in the Vocabulary. {Crown paper}. See under {Paper}. {Crown piece}. See in the Vocabulary. {Crown Prince}, the heir apparent to a crown or throne. {Crown saw}. See in the Vocabulary. {Crown scab} (Far.), a cancerous sore formed round the corners of a horse's hoof. {Crown sheet}, the flat plate which forms the top of the furnace or fire box of an internally fired steam boiler. {Crown shell}. (Zool.) See {Acorn-shell}. {Crown side}. See {Crown office}. {Crown tax} (Eccl. Hist.), a golden crown, or its value, which was required annually from the Jews by the king of Syria, in the time of the Maccabees. --1 Macc. x. 20. {Crown wheel}. See in the Vocabulary. {Crown work}. See in the Vocabulary. {Pleas of the crown} (Engl. law), criminal actions. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Crown \Crown\ (kroun), v. t. [imp. & p. p. {Crowned} (kround); p. pr. & vb. n. {Crowning}.] [OE. coronen, corunen, crunien, crounien, OF. coroner, F. couronner, fr. L. coronare, fr. corona a crown. See {Crown}, n.] 1. To cover, decorate, or invest with a crown; hence, to invest with royal dignity and power. [1913 Webster] Her who fairest does appear, Crown her queen of all the year. --Dryden. [1913 Webster] Crown him, and say, "Long live our emperor." --Shak. [1913 Webster] 2. To bestow something upon as a mark of honor, dignity, or recompense; to adorn; to dignify. [1913 Webster] Thou . . . hast crowned him with glory and honor. --Ps. viii. 5. [1913 Webster] 3. To form the topmost or finishing part of; to complete; to consummate; to perfect. [1913 Webster] Amidst the grove that crowns yon tufted hill. --Byron. [1913 Webster] One day shall crown the alliance. --Shak. [1913 Webster] To crown the whole, came a proposition. --Motley. [1913 Webster] 4. (Mech.) To cause to round upward; to make anything higher at the middle than at the edges, as the face of a machine pulley. [1913 Webster] 5. (Mil.) To effect a lodgment upon, as upon the crest of the glacis, or the summit of the breach. [1913 Webster] {To crown a knot} (Naut.), to lay the ends of the strands over and under each other. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Crow \Crow\ (kr[=o]), v. i. [imp. {Crew} (kr[udd]) or {Crowed} (kr[=o]d); p. p. {Crowed} ({Crown} (kr[=o]n), Obs.); p. pr. & vb. n. {Crowing}.] [AS. cr[=a]wan; akin to D. kraijen, G. kr[aum]hen, cf. Lith. groti to croak. [root]24. Cf. {Crake}.] 1. To make the shrill sound characteristic of a cock, either in joy, gayety, or defiance. "The cock had crown." --Bayron. [1913 Webster] The morning cock crew loud. --Shak. [1913 Webster] 2. To shout in exultation or defiance; to brag. [1913 Webster] 3. To utter a sound expressive of joy or pleasure. [1913 Webster] The sweetest little maid, That ever crowed for kisses. --Tennyson. [1913 Webster] {To crow over}, to exult over a vanquished antagonist. [1913 Webster] Sennacherib crowing over poor Jerusalem. --Bp. Hall. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: Crown n 1: the Crown (or the reigning monarch) as the symbol of the power and authority of a monarchy; "the colonies revolted against the Crown" 2: the part of a tooth above the gum that is covered with enamel 3: a wreath or garland worn on the head to signify victory 4: an ornamental jeweled headdress signifying sovereignty [syn: {crown}, {diadem}] 5: the part of a hat (the vertex) that covers the crown of the head 6: an English coin worth 5 shillings 7: the upper branches and leaves of a tree or other plant [syn: {crown}, {treetop}] 8: the top or extreme point of something (usually a mountain or hill); "the view from the peak was magnificent"; "they clambered to the tip of Monadnock"; "the region is a few molecules wide at the summit" [syn: {peak}, {crown}, {crest}, {top}, {tip}, {summit}] 9: the award given to the champion [syn: {pennant}, {crown}] 10: the top of the head [syn: {pate}, {poll}, {crown}] 11: (dentistry) dental appliance consisting of an artificial crown for a broken or decayed tooth; "tomorrow my dentist will fit me for a crown" [syn: {crown}, {crownwork}, {jacket}, {jacket crown}, {cap}] 12: the center of a cambered road [syn: {crown}, {crest}] v 1: invest with regal power; enthrone; "The prince was crowned in Westminster Abbey" [syn: {crown}, {coronate}] 2: be the culminating event; "The speech crowned the meeting" [syn: {crown}, {top}] 3: form the topmost part of; "A weather vane crowns the building" 4: put an enamel cover on; "crown my teeth"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0703 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).