Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for crib (4 entries) (3.9606 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crib-, *crib*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Crib \Crib\ (kr[i^]b), n. [AS. crybb; akin to OS. kribbja, D. krib, kribbe, Dan. krybbe, G. krippe, and perh. to MHG. krebe basket, G, korb, and E. rip a sort of wicker basket.] [1913 Webster] 1. A manger or rack; a feeding place for animals. [1913 Webster] The steer lion at one crib shall meet. --Pope. [1913 Webster] 2. A stall for oxen or other cattle. [1913 Webster] Where no oxen are, the crib is clean. --Prov. xiv. 4. [1913 Webster] 3. A small inclosed bedstead or cot for a child. [1913 Webster] 4. A box or bin, or similar wooden structure, for storing grain, salt, etc.; as, a crib for corn or oats. [1913 Webster] 5. A hovel; a hut; a cottage. [1913 Webster] Why rather, Sleep, liest thou in smoky cribs, . . . Than in the perfumed chambers of the great? --Shak. [1913 Webster] 6. (Mining) A structure or frame of timber for a foundation, or for supporting a roof, or for lining a shaft. [1913 Webster] 7. A structure of logs to be anchored with stones; -- used for docks, pier, dams, etc. [1913 Webster] 8. A small raft of timber. [Canada] [1913 Webster] 9. A small theft; anything purloined; a plagiarism; hence, a translation or key, etc., to aid a student in preparing or reciting his lessons. [Colloq.] [1913 Webster] The Latin version technically called a crib. --Ld. Lytton. [1913 Webster] Occasional perusal of the Pagan writers, assisted by a crib. --Wilkie Collins. [1913 Webster] 10. A miner's luncheon. [Cant] --Raymond. [1913 Webster] 11. (Card Playing) The discarded cards which the dealer can use in scoring points in cribbage. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Crib \Crib\, v. t. [imp. & p. p. {Cribbed} (kr[i^]bd); p. pr. & vb. n. {Cribbing}.] 1. To shut up or confine in a narrow habitation; to cage; to cramp. [1913 Webster] If only the vital energy be not cribbed or cramped. --I. Taylor. [1913 Webster] Now I am cabin'd, cribbed, confined. --Shak. [1913 Webster] 2. To pilfer or purloin; hence, to steal from an author; to appropriate; to plagiarize; as, to crib a line from Milton. [Colloq.] [1913 Webster] Child, being fond of toys, cribbed the necklace. --Dickens. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Crib \Crib\, v. i. 1. To crowd together, or to be confined, as in a crib or in narrow accommodations. [R.] [1913 Webster] Who sought to make . . . bishops to crib in a Presbyterian trundle bed. --Gauden. [1913 Webster] 2. To make notes for dishonest use in recitation or examination. [College Cant] [1913 Webster] 3. To seize the manger or other solid object with the teeth and draw in wind; -- said of a horse. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: crib n 1: baby bed with high sides made of slats [syn: {crib}, {cot}] 2: a literal translation used in studying a foreign language (often used illicitly) [syn: {pony}, {trot}, {crib}] 3: a bin or granary for storing grains 4: the cards discarded by players at cribbage 5: a card game (usually for two players) in which each player is dealt six cards and discards one or two [syn: {cribbage}, {crib}] v 1: use a crib, as in an exam 2: take unauthorized (intellectual material) 3: line with beams or planks; "crib a construction hole"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  crib 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
crib
 • กักขัง[Lex2]
 • คอกสัตว์[Lex2]
 • เตียงนอนเด็ก[Lex2]
 • รางใส่อาหารสัตว์[Lex2]
 • ห้องหรือบ้านเล็กๆ[Lex2]
 • ก๊อป: ลอกเลียน [Lex2]
 • (คริบ) {cribbed,cribbing,cribs} n. เตียงนอนเด็กที่มีส่วนกั้นโดยรอบ,คอกวัว,รางใส่อาหารสัตว์,กระท่อม,ห้องเล็ก,ตะกร้าเครื่องสาน,การลักเล็กขโมยน้อย,การขโมยคัดลอกสำเนา vt.,vi. ใส่บนเตียงนอนเด็ก,ใส่ในคอก,ลักเล็กขโมยน้อย,ขโมยคัดลอก,ขโมย,ขัดขวาง. คำที่มีความห [Hope]
 • (n) เตียงเด็ก,เปล,ลัง,ถัง,คอก,ห้องเล็กๆ [Nontri]
 • /K R IH1 B/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
rieb, Curie, Trieb, trieb, Club, Cruz, Leib, Urin, Weib, drin, grob, grub, trüb, CIA, RBB, Rio, Sri, chi, gib, Arie, Brie, Chip, Clip, Crew, Grab, Iris, Krim, Laib, Trab, Trio, Trip, arid, chic, urig, CeBIT, wirbt, Christ, Erbin, ergibt, Orion, leibt, Ritt, gibt, riet, ritt, Orbit, Tribun, Tribut, Frist, trist, Drift, Tritt, briet, dritt, gräbt, Reiben, reiben, Riten, Crimpen, Brixen, Trüben, droben, drüben, trüben, Graben, Gräben, Triest, frisst, graben, traben

Similar FRENCH words suggested by aspell:
crin, cri, cris, cria, cric, crie, crié

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 3.9606 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).