Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for creep (4 entries) (6.3071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creep-, *creep*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Creep \Creep\ (kr[=e]p), v. t. [imp. {Crept} (kr[e^]pt) ({Crope} (kr[=o]p), Obs.); p. p. {Crept}; p. pr. & vb. n. {Creeping}.] [OE. crepen, creopen, AS. cre['o]pan; akin to D. kruipen, G. kriechen, Icel. krjupa, Sw. krypa, Dan. krybe. Cf. {Cripple}, {Crouch}.] 1. To move along the ground, or on any other surface, on the belly, as a worm or reptile; to move as a child on the hands and knees; to crawl. [1913 Webster] Ye that walk The earth, and stately tread, or lowly creep. --Milton. [1913 Webster] 2. To move slowly, feebly, or timorously, as from unwillingness, fear, or weakness. [1913 Webster] The whining schoolboy . . . creeping, like snail, Unwillingly to school. --Shak. [1913 Webster] Like a guilty thing, I creep. --Tennyson. [1913 Webster] 3. To move in a stealthy or secret manner; to move imperceptibly or clandestinely; to steal in; to insinuate itself or one's self; as, age creeps upon us. [1913 Webster] The sophistry which creeps into most of the books of argument. --Locke. [1913 Webster] Of this sort are they which creep into houses, and lead captive silly women. --2. Tim. iii. 6. [1913 Webster] 4. To slip, or to become slightly displaced; as, the collodion on a negative, or a coat of varnish, may creep in drying; the quicksilver on a mirror may creep. [1913 Webster] 5. To move or behave with servility or exaggerated humility; to fawn; as, a creeping sycophant. [1913 Webster] To come as humbly as they used to creep. --Shak. [1913 Webster] 6. To grow, as a vine, clinging to the ground or to some other support by means of roots or rootlets, or by tendrils, along its length. "Creeping vines." --Dryden. [1913 Webster] 7. To have a sensation as of insects creeping on the skin of the body; to crawl; as, the sight made my flesh creep. See {Crawl}, v. i., 4. [1913 Webster] 8. To drag in deep water with creepers, as for recovering a submarine cable. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Creep \Creep\, n. 1. The act or process of creeping. [1913 Webster] 2. A distressing sensation, or sound, like that occasioned by the creeping of insects. [1913 Webster] A creep of undefinable horror. --Blackwood's Mag. [1913 Webster] Out of the stillness, with gathering creep, Like rising wind in leaves. --Lowell. [1913 Webster] 3. (Mining) A slow rising of the floor of a gallery, occasioned by the pressure of incumbent strata upon the pillars or sides; a gradual movement of mining ground. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: creep n 1: someone unpleasantly strange or eccentric [syn: {creep}, {weirdo}, {weirdie}, {weirdy}, {spook}] 2: a slow longitudinal movement or deformation 3: a pen that is fenced so that young animals can enter but adults cannot 4: a slow mode of locomotion on hands and knees or dragging the body; "a crawl was all that the injured man could manage"; "the traffic moved at a creep" [syn: {crawl}, {crawling}, {creep}, {creeping}] v 1: move slowly; in the case of people or animals with the body near the ground; "The crocodile was crawling along the riverbed" [syn: {crawl}, {creep}] 2: to go stealthily or furtively; "..stead of sneaking around spying on the neighbor's house" [syn: {sneak}, {mouse}, {creep}, {pussyfoot}] 3: grow or spread, often in such a way as to cover (a surface); "ivy crept over the walls of the university buildings" 4: show submission or fear [syn: {fawn}, {crawl}, {creep}, {cringe}, {cower}, {grovel}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: creep v. To advance, grow, or multiply inexorably. In hackish usage this verb has overtones of menace and silliness, evoking the creeping horrors of low-budget monster movies.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  creep 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
creep
 • การคลาน[Lex2]
 • คลาน: เลื้อย [Lex2]
 • ค่อยๆ เพิ่มขึ้น (อย่างไม่ทันสังเกต)[Lex2]
 • เคลื่อนที่อย่างช้าๆ[Lex2]
 • บุคคลที่น่ารังเกียจ (คำสแลง)[Lex2]
 • แสดงถึงการยอมหรือกลัว: งุ้มตัวเพราะยอมหรือกลัว [Lex2]
 • (n) การเลื้อย,การคลาน [Nontri]
 • (vi) เลื้อย,คลาน [Nontri]
 • /K R IY1 P/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Crêpe, Creme, Crew, Cremen, Cremes, Crews, Jeep, Rezept, Krepp, Crimpen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
crêpe, crêpé, crée, créé, créer, crées, créés, créez, créée, crêper, crêpes, crêpés, créées, créai

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.3071 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).