Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for crack (8 entries) (6.0541 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crack-, *crack*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Crack \Crack\, v. i. 1. To burst or open in chinks; to break, with or without quite separating into parts. [1913 Webster] By misfortune it cracked in the coling. --Boyle. [1913 Webster] The mirror cracked from side to side. --Tennyson. [1913 Webster] 2. To be ruined or impaired; to fail. [Collog.] [1913 Webster] The credit . . . of exchequers cracks, when little comes in and much goes out. --Dryden. [1913 Webster] 3. To utter a loud or sharp, sudden sound. [1913 Webster] As thunder when the clouds in autumn crack. --Shak. [1913 Webster] 4. To utter vain, pompous words; to brag; to boast; -- with of. [Archaic.] [1913 Webster] Ethoipes of their sweet complexion crack. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Crack \Crack\ (kr[a^]k), v. t. [imp. & p. p. {Cracked} (kr[a^]kt); p. pr. & vb. n. {Cracking}.] [OE. cracken, craken, to crack, break, boast, AS. cracian, cearcian, to crack; akin to D. kraken, G. krachen; cf. Skr. garj to rattle, or perh. of imitative origin. Cf. {Crake}, {Cracknel}, {Creak}.] [1913 Webster] 1. To break or burst, with or without entire separation of the parts; as, to crack glass; to crack nuts. [1913 Webster] 2. To rend with grief or pain; to affect deeply with sorrow; hence, to disorder; to distract; to craze. [1913 Webster] O, madam, my old heart is cracked. --Shak. [1913 Webster] He thought none poets till their brains were cracked. --Roscommon. [1913 Webster] 3. To cause to sound suddenly and sharply; to snap; as, to crack a whip. [1913 Webster] 4. To utter smartly and sententiously; as, to crack a joke. --B. Jonson. [1913 Webster] 5. To cry up; to extol; -- followed by up. [Low] [1913 Webster] {To crack a bottle}, to open the bottle and drink its contents. {To crack a crib}, to commit burglary. [Slang] {To crack on}, to put on; as, to crack on more sail, or more steam. [Colloq.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Crack \Crack\, n. 1. A partial separation of parts, with or without a perceptible opening; a chink or fissure; a narrow breach; a crevice; as, a crack in timber, or in a wall, or in glass. [1913 Webster] 2. Rupture; flaw; breach, in a moral sense. [1913 Webster] My love to thee is sound, sans crack or flaw. --Shak. [1913 Webster] 3. A sharp, sudden sound or report; the sound of anything suddenly burst or broken; as, the crack of a falling house; the crack of thunder; the crack of a whip. [1913 Webster] Will the stretch out to the crack of doom? --Shak. [1913 Webster] 4. The tone of voice when changed at puberty. [1913 Webster] Though now our voices Have got the mannish crack. --Shak. [1913 Webster] 5. Mental flaw; a touch of craziness; partial insanity; as, he has a crack. [1913 Webster] 6. A crazy or crack-brained person. [Obs.] [1913 Webster] I . . . can not get the Parliament to listen to me, who look upon me as a crack and a projector. --Addison. [1913 Webster] 7. A boast; boasting. [Obs.] "Crack and brags." --Burton. "Vainglorius cracks." --Spenser. [1913 Webster] 8. Breach of chastity. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] 9. A boy, generally a pert, lively boy. [Obs.] [1913 Webster] Val. 'T is a noble child. Vir. A crack, madam. --Shak. [1913 Webster] 10. A brief time; an instant; as, to be with one in a crack. [Eng. & Scot. Colloq.] [1913 Webster] 11. Free conversation; friendly chat. [Scot.] [1913 Webster] What is crack in English? . . . A crack is . . . a chat with a good, kindly human heart in it. --P. P. Alexander. [1913 Webster] 12. a witty remark; a wisecrack. [PJC] 13. a chance or opportunity to do something; an attempt; as, I'll take a crack at it. [PJC] 14. a form of cocaine, highly purified and prepared as small pellets, especially suitable for smoking; -- also called {rock}. Used in this form it appears to be more addicting than cocaine powder. [slang] [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Crack \Crack\, a. Of superior excellence; having qualities to be boasted of; as, a crack shot. [Colloq.] [1913 Webster] One of our crack speakers in the Commons. --Dickens. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cocaine \Co"ca*ine\, n. (Chem.) A powerful narcotic alkaloid, {C17H21NO4}, obtained from the leaves of coca. It is a bitter, white, crystalline substance, and is remarkable for producing local insensibility to pain. It is classified as addictive and is not available in the U. S. without a prescription, but is nevertheless one of the most widespread illegal drugs of abuse. It is used in several forms, including small pellets of free base, called {crack}. Most of the cacaine illegally used in the U.S. is imported. [1913 Webster +PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: crack adj 1: of the highest quality; "an ace reporter"; "a crack shot"; "a first-rate golfer"; "a super party"; "played top-notch tennis"; "an athlete in tiptop condition"; "she is absolutely tops" [syn: {ace}, {A-one}, {crack}, {first-rate}, {super}, {tiptop}, {topnotch}, {top-notch}, {tops(p)}] n 1: a long narrow opening [syn: {crack}, {cleft}, {crevice}, {fissure}, {scissure}] 2: a narrow opening; "he opened the window a crack" [syn: {gap}, {crack}] 3: a long narrow depression in a surface [syn: {crevice}, {cranny}, {crack}, {fissure}, {chap}] 4: a sudden sharp noise; "the crack of a whip"; "he heard the cracking of the ice"; "he can hear the snap of a twig" [syn: {crack}, {cracking}, {snap}] 5: a chance to do something; "he wanted a shot at the champion" [syn: {shot}, {crack}] 6: witty remark [syn: {wisecrack}, {crack}, {sally}, {quip}] 7: a blemish resulting from a break without complete separation of the parts; "there was a crack in the mirror" 8: a purified and potent form of cocaine that is smoked rather than snorted; highly addictive [syn: {crack}, {crack cocaine}, {tornado}] 9: a usually brief attempt; "he took a crack at it"; "I gave it a whirl" [syn: {crack}, {fling}, {go}, {pass}, {whirl}, {offer}] 10: the act of cracking something [syn: {fracture}, {crack}, {cracking}] v 1: become fractured; break or crack on the surface only; "The glass cracked when it was heated" [syn: {crack}, {check}, {break}] 2: make a very sharp explosive sound; "His gun cracked" 3: make a sharp sound; "his fingers snapped" [syn: {snap}, {crack}] 4: hit forcefully; deal a hard blow, making a cracking noise; "The teacher cracked him across the face with a ruler" 5: pass through (a barrier); "Registrations cracked through the 30,000 mark in the county" [syn: {break through}, {crack}] 6: break partially but keep its integrity; "The glass cracked" 7: break suddenly and abruptly, as under tension; "The pipe snapped" [syn: {snap}, {crack}] 8: gain unauthorized access computers with malicious intentions; "she cracked my password"; "crack a safe" 9: suffer a nervous breakdown [syn: {crack up}, {crack}, {crock up}, {break up}, {collapse}] 10: tell spontaneously; "crack a joke" 11: cause to become cracked; "heat and light cracked the back of the leather chair" 12: reduce (petroleum) to a simpler compound by cracking 13: break into simpler molecules by means of heat; "The petroleum cracked" From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: crack [warez d00dz] 1. v. To break into a system (compare {cracker}). 2. v. Action of removing the copy protection from a commercial program. People who write cracks consider themselves challenged by the copy protection measures. They will often do it as much to show that they are smarter than the developer who designed the copy protection scheme than to actually copy the program. 3. n. A program, instructions or patch used to remove the copy protection of a program or to uncripple features from a demo/time limited program. 4. An {exploit}. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: crack [krɛk] ace

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0541 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).