Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for course (4 entries) (5.7158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -course-, *course*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Course \Course\ (k[=o]rs), n. [F. cours, course, L. cursus, fr. currere to run. See {Current}.] 1. The act of moving from one point to another; progress; passage. [1913 Webster] And when we had finished our course from Tyre, we came to Ptolemais. --Acts xxi. 7. [1913 Webster] 2. The ground or path traversed; track; way. [1913 Webster] The same horse also run the round course at Newmarket. --Pennant. [1913 Webster] 3. Motion, considered as to its general or resultant direction or to its goal; line progress or advance. [1913 Webster] A light by which the Argive squadron steers Their silent course to Ilium's well known shore. --Dennham. [1913 Webster] Westward the course of empire takes its way. --Berkeley. [1913 Webster] 4. Progress from point to point without change of direction; any part of a progress from one place to another, which is in a straight line, or on one direction; as, a ship in a long voyage makes many courses; a course measured by a surveyor between two stations; also, a progress without interruption or rest; a heat; as, one course of a race. [1913 Webster] 5. Motion considered with reference to manner; or derly progress; procedure in a certain line of thought or action; as, the course of an argument. [1913 Webster] The course of true love never did run smooth. --Shak. [1913 Webster] 6. Customary or established sequence of events; recurrence of events according to natural laws. [1913 Webster] By course of nature and of law. --Davies. [1913 Webster] Day and night, Seedtime and harvest, heat and hoary frost, Shall hold their course. --Milton. [1913 Webster] 7. Method of procedure; manner or way of conducting; conduct; behavior. [1913 Webster] My lord of York commends the plot and the general course of the action. --Shak. [1913 Webster] By perseverance in the course prescribed. --Wodsworth. [1913 Webster] You hold your course without remorse. --Tennyson. [1913 Webster] 8. A series of motions or acts arranged in order; a succession of acts or practices connectedly followed; as, a course of medicine; a course of lectures on chemistry. [1913 Webster] 9. The succession of one to another in office or duty; order; turn. [1913 Webster] He appointed . . . the courses of the priests --2 Chron. viii. 14. [1913 Webster] 10. That part of a meal served at one time, with its accompaniments. [1913 Webster] He [Goldsmith] wore fine clothes, gave dinners of several courses, paid court to venal beauties. --Macaulay. [1913 Webster] 11. (Arch.) A continuous level range of brick or stones of the same height throughout the face or faces of a building. --Gwilt. [1913 Webster] 12. (Naut.) The lowest sail on any mast of a square-rigged vessel; as, the fore course, main course, etc. [1913 Webster] 13. pl. (Physiol.) The menses. [1913 Webster] {In course}, in regular succession. {Of course}, by consequence; as a matter of course; in regular or natural order. {In the course of}, at same time or times during. "In the course of human events." --T. Jefferson. Syn: Way; road; route; passage; race; series; succession; manner; method; mode; career; progress. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Course \Course\, v. t. [imp. & p. p. {Coursed} (k?rst)); p. pr. & vb. n. {Coursing}.] 1. To run, hunt, or chase after; to follow hard upon; to pursue. [1913 Webster] We coursed him at the heels. --Shak. [1913 Webster] 2. To cause to chase after or pursue game; as, to course greyhounds after deer. [1913 Webster] 3. To run through or over. [1913 Webster] The bounding steed courses the dusty plain. --Pope. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Course \Course\, v. i. 1. To run as in a race, or in hunting; to pursue the sport of coursing; as, the sportsmen coursed over the flats of Lancashire. [1913 Webster] 2. To move with speed; to race; as, the blood courses through the veins. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: course adv 1: as might be expected; "naturally, the lawyer sent us a huge bill" [syn: {naturally}, {of course}, {course}] [ant: {unnaturally}] n 1: education imparted in a series of lessons or meetings; "he took a course in basket weaving"; "flirting is not unknown in college classes" [syn: {course}, {course of study}, {course of instruction}, {class}] 2: a connected series of events or actions or developments; "the government took a firm course"; "historians can only point out those lines for which evidence is available" [syn: {course}, {line}] 3: general line of orientation; "the river takes a southern course"; "the northeastern trend of the coast" [syn: {course}, {trend}] 4: a mode of action; "if you persist in that course you will surely fail"; "once a nation is embarked on a course of action it becomes extremely difficult for any retraction to take place" [syn: {course}, {course of action}] 5: a line or route along which something travels or moves; "the hurricane demolished houses in its path"; "the track of an animal"; "the course of the river" [syn: {path}, {track}, {course}] 6: a body of students who are taught together; "early morning classes are always sleepy" [syn: {class}, {form}, {grade}, {course}] 7: part of a meal served at one time; "she prepared a three course meal" 8: (construction) a layer of masonry; "a course of bricks" [syn: {course}, {row}] 9: facility consisting of a circumscribed area of land or water laid out for a sport; "the course had only nine holes"; "the course was less than a mile" v 1: move swiftly through or over; "ships coursing the Atlantic" 2: move along, of liquids; "Water flowed into the cave"; "the Missouri feeds into the Mississippi" [syn: {run}, {flow}, {feed}, {course}] 3: hunt with hounds; "He often courses hares"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 5.7158 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).