Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for couch (5 entries) (6.0674 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -couch-, *couch*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Couch \Couch\ (kouch), v. t. [imp. & p. p. {Couched} (koucht); p. pr. & vb. n. {Couching}.] [F. coucher to lay down, lie down, OF. colchier, fr. L. collocare to lay, put, place; col- + locare to place, fr. locus place. See {Locus}.] [1913 Webster] 1. To lay upon a bed or other resting place. [1913 Webster] Where unbruised youth, with unstuffed brain, Does couch his limbs, there golden sleep doth reign. --Shak. [1913 Webster] 2. To arrange or dispose as in a bed; -- sometimes followed by the reflexive pronoun. [1913 Webster] The waters couch themselves as may be to the center of this globe, in a spherical convexity. --T. Burnet. [1913 Webster] 3. To lay or deposit in a bed or layer; to bed. [1913 Webster] It is at this day in use at Gaza, to couch potsherds, or vessels of earth, in their walls. --Bacon. [1913 Webster] 4. (Paper Making) To transfer (as sheets of partly dried pulp) from the wire cloth mold to a felt blanket, for further drying. [1913 Webster] 5. To conceal; to include or involve darkly. [1913 Webster] There is all this, and more, that lies naturally couched under this allegory. --L'Estrange. [1913 Webster] 6. To arrange; to place; to inlay. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] 7. To put into some form of language; to express; to phrase; -- used with in and under. [1913 Webster] A well-couched invective. --Milton. [1913 Webster] I had received a letter from Flora couched in rather cool terms. --Blackw. Mag. [1913 Webster] 8. (Med.) To treat by pushing down or displacing the opaque lens with a needle; as, to couch a cataract. [1913 Webster] {To couch a spear} or {To couch a lance}, to lower to the position of attack; to place in rest. [1913 Webster] He stooped his head, and couched his spear, And spurred his steed to full career. --Sir W. Scott. [1913 Webster] {To couch malt}, to spread malt on a floor. --Mortimer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Couch \Couch\, n. [F. couche, OF. colche, culche, fr. colchier. See {Couch}, v. t. ] 1. A bed or place for repose or sleep; particularly, in the United States, a lounge. [1913 Webster] Gentle sleep . . . why liest thou with the vile In loathsome beds, and leavest the kingly couch? --Shak. [1913 Webster] Like one that wraps the drapery of his couch About him, and lies down to pleasant dreams. --Bryant. [1913 Webster] 2. Any place for repose, as the lair of a beast, etc. [1913 Webster] 3. A mass of steeped barley spread upon a floor to germinate, in malting; or the floor occupied by the barley; as, couch of malt. [1913 Webster] 4. (Painting & Gilding) A preliminary layer, as of color, size, etc. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Couch \Couch\, v. i. 1. To lie down or recline, as on a bed or other place of rest; to repose; to lie. [1913 Webster] Where souls do couch on flowers, we 'll hand in hand. --Shak. [1913 Webster] If I court moe women, you 'll couch with moe men. --Shak. [1913 Webster] 2. To lie down for concealment; to hide; to be concealed; to be included or involved darkly. [1913 Webster] We 'll couch in the castle ditch, till we see the light of our fairies. --Shak. [1913 Webster] The half-hidden, hallf-revealed wonders, that yet couch beneath the words of the Scripture. --I. Taylor. [1913 Webster] 3. To bend the body, as in reverence, pain, labor, etc.; to stoop; to crouch. [Obs.] [1913 Webster] An aged squire That seemed to couch under his shield three-square. --Spenser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Coach \Coach\ (k[=o]ch; 224), n. [F. coche, fr. It. cocchio, dim. of cocca little boat, fr. L. concha mussel, mussel shell, Gr. ?, akin to Skr. [,c]ankha. Cf. {Conch}, {Cockboat}, {Cockle}.] 1. A large, closed, four-wheeled carriage, having doors in the sides, and generally a front and back seat inside, each for two persons, and an elevated outside seat in front for the driver. [1913 Webster] Note: Coaches have a variety of forms, and differ in respect to the number of persons they can carry. Mail coaches and tallyho coaches often have three or more seats inside, each for two or three persons, and seats outside, sometimes for twelve or more. [1913 Webster] 2. A special tutor who assists in preparing a student for examination. [Colloq.] [1913 Webster] Wareham was studying for India with a Wancester coach. --G. Eliot. [1913 Webster] 3. (Naut.) A cabin on the after part of the quarter-deck, usually occupied by the captain. [Written also {couch}.] [Obs.] [1913 Webster] The commanders came on board and the council sat in the coach. --Pepys. [1913 Webster] 4. (Railroad) A first-class passenger car, as distinguished from a drawing-room car, sleeping car, etc. It is sometimes loosely applied to any passenger car. [1913 Webster] 5. One who coaches; specif. (sports), a trainer; one who assists in training individual athletes or the members of a sports team, or who performs other ancillary functions in sports; as, a third base coach. [+PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: couch n 1: an upholstered seat for more than one person [syn: {sofa}, {couch}, {lounge}] 2: a flat coat of paint or varnish used by artists as a primer 3: a narrow bed on which a patient lies during psychiatric or psychoanalytic treatment v 1: formulate in a particular style or language; "I wouldn't put it that way"; "She cast her request in very polite language" [syn: {frame}, {redact}, {cast}, {put}, {couch}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0674 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).