Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for corn (6 entries) (4.766 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corn-, *corn*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Indian corn \Indian corn\ (Bot.), A cereal plant of the genus {Zea} ({Zea Mays}), also simply called {corn}, used widely as a food; the maize, a native plant of America; more specifically: a primitive variety of {Zea Mays} having variegated kernels on each cob, in distinction from the more commonly used {yellow corn}; it is often used as decoration at Thanksgiving time. See {Corn}, and {Maize}. [1913 Webster +PJC] Note: In modern American usage, the word corn when unmodified usually refers to yellow corn, and Indian corn refers to the variegated variety. [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: maize \maize\ (m[=a]z), n. [Sp. maiz. fr. mahiz or mahis, is the language of the Island of Haiti.] (Bot.) A large species of American grass of the genus {Zea} ({Zea Mays}), widely cultivated as a forage and food plant; Indian corn, commonly called {corn}. Also, its seed, growing on cobs, and used as food for men and animals. [1913 Webster] {Maize eater} (Zool.), a South American bird of the genus {Pseudoleistes}, allied to the troupials. {Maize yellow}, a delicate pale yellow. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Corn \Corn\ (k[^o]rn), n. [L. cornu horn: cf. F. corne horn, hornlike excrescence. See {Horn}.] A thickening of the epidermis at some point, esp. on the toes, by friction or pressure. It is usually painful and troublesome. [1913 Webster] Welcome, gentlemen! Ladies that have their toes Unplagued with corns, will have a bout with you. --Shak. [1913 Webster] Note: The substance of a corn usually resembles horn, but where moisture is present, as between the toes, it is white and sodden, and is called a {soft corn}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Corn \Corn\, n. [AS. corn; akin to OS. korn, D. koren, G., Dan., Sw., & Icel. korn, Goth. ka['u]rn, L. granum, Russ. zerno. Cf. {Grain}, {Kernel}.] 1. A single seed of certain plants, as wheat, rye, barley, and maize; a grain. [1913 Webster] 2. The various farinaceous grains of the cereal grasses used for food, as wheat, rye, barley, maize, oats. [1913 Webster] Note: In Scotland, corn is generally restricted to oats, in the United States, to maize, or {Indian corn} (see sense 3), and in England to wheat. [1913 Webster +PJC] 3. a tall cereal plant ({Zea mays}) bearing its seeds as large kernels in multiple rows on the surface of a hard cylindrical ear, the core of which (the cob) is not edible; -- also called {Indian corn} and, in technical literature, {maize}. There are several kinds; as, {yellow corn}, which grows chiefly in the Northern States, and is yellow when ripe; {white corn} or {southern corn}, which grows to a great height, and has long white kernels; {sweet corn}, comprising a number of sweet and tender varieties, grown chiefly at the North, some of which have kernels that wrinkle when ripe and dry; {pop corn}, any small variety, used for popping. Corn seeds may be cooked while on the ear and eaten directly, or may be stripped from the ear and cooked subsequently. The term {Indian corn} is often used to refer to a primitive type of corn having kernels of varied color borne on the same cob; it is used for decoration, especially in the fall. [1913 Webster +PJC] 4. The plants which produce corn, when growing in the field; the stalks and ears, or the stalks, ears, and seeds, after reaping and before thrashing. [1913 Webster] In one night, ere glimpse of morn, His shadowy flail had thrashed the corn. --Milton. [1913 Webster] 5. A small, hard particle; a grain. "Corn of sand." --Bp. Hall. "A corn of powder." --Beau. & Fl. [1913 Webster] {Corn ball}, a ball of popped corn stuck together with soft candy from molasses or sugar. {Corn bread}, bread made of Indian meal. {Corn cake}, a kind of corn bread; johnny cake; hoecake. {Corn cockle} (Bot.), a weed ({Agrostemma Githago} syn. {Lychnis Githago}), having bright flowers, common in grain fields. {Corn flag} (Bot.), a plant of the genus {Gladiolus}; -- called also {sword lily}. {Corn fly}. (Zool.) (a) A small fly which, in the larval state, is injurious to grain, living in the stalk, and causing the disease called "gout," on account of the swelled joints. The common European species is {Chlorops t[ae]niopus}. (b) A small fly ({Anthomyia ze}) whose larva or maggot destroys seed corn after it has been planted. {Corn fritter}, a fritter having green Indian corn mixed through its batter. [U. S.] {Corn laws}, laws regulating trade in corn, especially those in force in Great Britain till 1846, prohibiting the importation of foreign grain for home consumption, except when the price rose above a certain rate. {Corn marigold}. (Bot.) See under {Marigold}. {Corn oyster}, a fritter containing grated green Indian corn and butter, the combined taste resembling that of oysters. [U.S.] {Corn parsley} (Bot.), a plant of the parsley genus ({Petroselinum segetum}), a weed in parts of Europe and Asia. {Corn popper}, a utensil used in popping corn. {Corn poppy} (Bot.), the red poppy ({Papaver Rh[oe]as}), common in European cornfields; -- also called {corn rose}. {Corn rent}, rent paid in corn. {Corn rose}. See {Corn poppy}. {Corn salad} (Bot.), a name given to several species of {Valerianella}, annual herbs sometimes used for salad. {Valerianella olitoria} is also called {lamb's lettuce}. {Corn stone}, red limestone. [Prov. Eng.] {Corn violet} (Bot.), a species of {Campanula}. {Corn weevil}. (Zool.) (a) A small weevil which causes great injury to grain. (b) In America, a weevil ({Sphenophorus ze[ae]}) which attacks the stalk of maize near the root, often doing great damage. See {Grain weevil}, under {Weevil}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Corn \Corn\, v. t. [imp. & p. p. {Corned} (k?rnd); p. pr. & vb. n. {Corning}.] 1. To preserve and season with salt in grains; to sprinkle with salt; to cure by salting; now, specifically, to salt slightly in brine or otherwise; as, to corn beef; to corn a tongue. [1913 Webster] 2. To form into small grains; to granulate; as, to corn gunpowder. [1913 Webster] 3. To feed with corn or (in Sctland) oats; as, to corn horses. --Jamieson. [1913 Webster] 4. To render intoxicated; as, ale strong enough to corn one. [Colloq.] [1913 Webster] {Corning house}, a house or place where powder is corned or granulated. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: corn n 1: tall annual cereal grass bearing kernels on large ears: widely cultivated in America in many varieties; the principal cereal in Mexico and Central and South America since pre-Columbian times [syn: {corn}, {maize}, {Indian corn}, {Zea mays}] 2: the dried grains or kernels or corn used as animal feed or ground for meal 3: ears of corn that can be prepared and served for human food [syn: {corn}, {edible corn}] 4: a hard thickening of the skin (especially on the top or sides of the toes) caused by the pressure of ill-fitting shoes [syn: {corn}, {clavus}] 5: (Great Britain) any of various cereal plants (especially the dominant crop of the region--wheat in Great Britain or oats in Scotland and Ireland) 6: whiskey distilled from a mash of not less than 80 percent corn [syn: {corn whiskey}, {corn whisky}, {corn}] 7: something sentimental or trite; "that movie was pure corn" v 1: feed (cattle) with corn 2: preserve with salt; "corned beef"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.766 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).