Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for clue (164 entries) (0.3163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clue-, *clue*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

clueless (slang ) ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clue[VT] บอกเป็นนัยๆ, See also: บอกใบ้, บอกเงื่อนงำให้, เป็นร่องรอยสู่, ชี้ทาง, Syn. hint
clue[N] ร่องรอย, See also: เงื่อนงำ, เบาะแส, Syn. hint, suggestion, trace, sign, evidence, mark, intimation, key
clue in[PHRV] ให้เบาะแสกับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ชี้นำ, แนะหรือให้ข้อมูลกับ
clue up[PHRV] ให้ข้อมูลในเรื่อง, See also: แนะเงื่อนงำในเรื่อง, Syn. clew up
clue down[PHRV] ลดใบเรือลง, Syn. clew down
clue one in[IDM] ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า clue **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
clueYou have missed an important clue.
clueThe police have few clues to go on in this case.
clueThere was no clue to the identity of the murderer.
clueDo you have any clue to the mystery?
clueHave you found any clues to the problem?
clueWe need some clues to understand it.
clueA really perceptive person can figure out a whole situation with just a few clues. That's the kind of person I want you to become.
clueThe habits of highly intelligent people offer a clue as to how to do that.
clueThe cops are searching for clues to the cruel murder.
clueThe cops are searching for clues to the brutal murder.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clue(คลู) n. ร่องรอย,เงื่อนงำ vt. ชี้ทาง -Phr. (clue in บอกความจริง), Syn. hint

English-Thai: Nontri Dictionary
clue(n) ร่องรอย,เงื่อนงำ,เงื่อนไข,เบาะแส,ปม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปมสังหาร[N] clues of murder, Example: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งให้ตำรวจสรุปประเด็นที่เป็นปมสังหารในคดีนี้ให้เร็วที่สุด, Thai definition: เงื่อนงำอันเป็นที่มาของฆาตกรรม
ลาดเลา[N] trace, See also: clue, sign, track, Syn. ลู่ทาง, เค้าเงื่อน, Example: ตำรวจดูลาดเลาที่หลบซ่อนของคนร้ายก่อนที่จะบุกจับ
ลายแทง[N] clue to a treasure trove, Syn. ลายแทงสมบัติ, Example: คนไทยกลุ่มเล็กๆ ยังเชื่อตามคำบอกเล่าเรื่องลายแทงสมบัติ, Thai definition: ข้อความที่เป็นปริศนาเป็นเครื่องแสดงขุมทรัพย์ที่ฝังอยู่ใต้ดินเป็นต้น
เงื่อนงำ[N] clue, See also: hidden point, Syn. ประเด็น, ปม, Example: ตำรวจกำลังสืบว่าคดีนี้มีเงื่อนงำอะไรอีกบ้าง, Thai definition: เรื่องราวหรือข้อความที่ซ่อนอยู่ไม่เปิดเผย
เบาะแส[N] clue, See also: hint, trace, Syn. ร่องรอย, เค้าเงื่อน, Example: ชาวบ้านควรร่วมมือกับทางการในการให้เบาะแสเรื่องอิทธิพลท้องถิ่น, Thai definition: ตำแหน่งแห่งที่ซึ่งทราบมาอย่างเลาๆ พอเป็นรูปเค้า
ระแคะ[N] hint, See also: clue, intimation, Thai definition: เงื่อนความ
ระเค็ดระคาย[N] clue, See also: inkling, trace, hint, Syn. ระแคะระคาย, เค้าเงื่อน, เงื่อนความ, Thai definition: เค้าเงื่อนที่ทราบมานิดๆ หน่อยๆ แต่ยังยืนยันให้แน่นอนไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเป็นนัย ๆ[v. exp.] (bøk pen nai-nai) EN: clue ; hint   
เบาะแส[n.] (bǿsaē) EN: clue ; hint ; trace   
เค้า[n.] (khao) EN: clue ; inkling   FR: preuve [v]
เงื่อนงำ[n.] (ngeūoen-ngam) EN: clue ; hidden point   FR: indice [m]
ปม[n.] (pom) EN: crux ; knot ; hitch ; catch ; clue ; crucial reason   FR: difficulté [f] ; noeud [m] ; coeur du problème [m] ; point capital [m] ; point crucial [m]
ปมสังหาร[n. exp.] (pom sanghān) EN: clues of murder ; murder case   
ร่องรอย[n.] (rǿngrøi) EN: clue ; trail   FR: trace [f] ; marque [f]
สืบร่องรอย[v. exp.] (seūp rǿngrøi) EN: follow a clue   
ทิ้งร่องรอย[v. exp.] (thing rǿngrøi) EN: leave tracks ; leave traces ; leave a clue   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLUE K L UW1
CLUED K L UW1 D
CLUES K L UW1 Z
CLUETT K L UW1 IH2 T
CLUELESS K L UW1 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clue (n) (k l uu1)
clues (n) (k l uu1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhaltspunkt {m} | Anhaltspunkte {pl} | ohne Anhaltspunktclue | clues | clueless [Add to Longdo]
Hinweis {m} | Hinweise {pl}clue | clues [Add to Longdo]
ahnungslos; unbedarft; ratlos {adj}clueless [Add to Longdo]

(Search term is possibly a german word, automatically try clü)
English-Thai: Longdo Dictionary
club foot(n ) เท้าแป, อาการเท้าแป เช่น Physiotherapy treatment helps club feet., Helping children with clubfeet., club feet, clubfeet

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

clubสโมสร
clueless (slang ) ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
club[VI] ช่วยกันออกค่าใช้จ่าย, See also: ช่วยกันเสียค่าใช้จ่าย, Syn. share, defray
club[VT] ตี (ด้วยไม้), See also: ตีด้วยไม้กระบอง, Syn. cudgel, bludgeon, batter, pound
club[N] ไพ่ดอกจิก
club[N] ไม้ตีกอล์ฟ, Syn. golf club
club[N] ไม้พลอง, See also: ไม้ตะบอง, ไม้กระบอง, Syn. cudgel, stick, bat, bludgeon, baton, billy, truncheon, blackjack, shillelagh, shillalah, staff, cane
club[VI] รวมกลุ่ม, See also: รวมกัน, Syn. unite, combine
club[N] สถานเริงรมย์, See also: ไนต์คลับ, Syn. nightclub, cabaret
club[N] สโมสร, See also: สมาคม, Syn. association, society, set, circle
clue[VT] บอกเป็นนัยๆ, See also: บอกใบ้, บอกเงื่อนงำให้, เป็นร่องรอยสู่, ชี้ทาง, Syn. hint
clue[N] ร่องรอย, See also: เงื่อนงำ, เบาะแส, Syn. hint, suggestion, trace, sign, evidence, mark, intimation, key

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
club๑. กระบอง๒. สโมสร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Club callsเบี้ยพีแอนด์ไอ มีความหมายเหมือนกับ call [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
club, politicalชมรมการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
club-lawกฎหมู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
club-lawกฎหมายเถื่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clubbed finger; drumstickนิ้วมือปุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clubfoot; talipesเท้าปุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clubfooted; talipedic-เท้าปุก [มีความหมายเหมือนกับ taliped ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clubhand; talipomanusมือบิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clumpingการเกาะกลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ agglutination ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า clü **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
clüThe purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.
clüIn 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.
clüThe two clubs united to form one.
clüThe class of forty includes eighteen girls.
clüThat's an exclusive golf club.
clüThere are clumps of daisies here and there.
clüThere was a bug in my Address Book and many address including yours were deleted.
clüWe have no objection to your joining us in our club.
clüDo you intend to join that tennis club?
clüSince you're a member of this sports club, you'll have to conform to its rules.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
club(คลับ) {clubbed,clubbing,clubs} n. กระบอง,ไม้พลอง,ไม้ (ลูกกอล์ฟหรือฮอกกี้) ,ไนต์คลับ,สโมสร,ชมรม,รูปดอกจิกบนไพ่,ส่วนที่คล้ายกระบอง v. ตีด้วยกระบองหรือไม้,รวมกลุ่มเป็นคลับ,รวมกัน,รวบรวม,ช่วยกันเสียค่าใช้จ่าย adj. ร่วมกัน, Syn. staff,
clubbyadj. มีลักษณะเป็นกระบอง,ชอบสังคม
clubfoot(คลับ'ฟุท) n. เท้าผิดรูป,ภาวะที่มีเท้าผิดรูป,เท้าบิด (ปุก,ฉิ่ง,ชี้,แหงน ฯลฯ), See also: clubfooted adj. -pl. -feet
clubhousen. บ้านหรือตึกที่ใช้เป็นสโมสร
clublawn. การปกครองด้วยกระบอง,การปกครองแบบใช้อำนาจ
cluck(คลัค) n.,v. (ร้องเสียง) เสียงร้องกะต๊ากของไก่ตัวเมีย,คนทึ่ม
clue(คลู) n. ร่องรอย,เงื่อนงำ vt. ชี้ทาง -Phr. (clue in บอกความจริง), Syn. hint
clump(คลัมพฺ) n. หมู่ต้นไม้,ก้อน,กลุ่ม v. เดินหนักและงุ่มง่าม,จับกันเป็นกลุ่มก้อน, See also: clumpy,clumpish, Syn. bunch,
clumsy(คลัม'ซี) adj. งุ่มง่าม,เซ่อซ่า, See also: clumsily adv. ดูclumsy clumsiness n. ดูclumsy
clunch(คลันชฺ) n. ดินเหนียวทนไฟ,ดินเหนียว

English-Thai: Nontri Dictionary
club(n) ไม้กระบอง,ไม้พลอง,ดิ้ว,สโมสร,ชมรม,คลับ
club(vi) รวมหัวกัน,ช่วยกัน,ร่วมกัน
club(vt) ตีด้วยกระบอง,ตีด้วยไม้พอง,รวมกลุ่ม,รวบรวม
cluck(n) เสียงแม่ไก่ร้อง
cluck(vi)
clue(n) ร่องรอย,เงื่อนงำ,เงื่อนไข,เบาะแส,ปม
clump(n) กลุ่ม,ก้อน,ทิวไม้
clump(vi) เดินงุ่มง่าม,เดินกะเผลก
clump(vt) จับกลุ่ม,จับเป็นก้อน
clumsily(adv) อย่างซุ่มซ่าม,อย่างเงอะงะ,อย่างเซ่อซ่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปมสังหาร[N] clues of murder, Example: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งให้ตำรวจสรุปประเด็นที่เป็นปมสังหารในคดีนี้ให้เร็วที่สุด, Thai definition: เงื่อนงำอันเป็นที่มาของฆาตกรรม
ดินสอกด[N] clutch-type pencil
สโมสร[N] club, Syn. ที่พักผ่อน, ที่สังสรรค์, Count unit: สโมสร
ลาดเลา[N] trace, See also: clue, sign, track, Syn. ลู่ทาง, เค้าเงื่อน, Example: ตำรวจดูลาดเลาที่หลบซ่อนของคนร้ายก่อนที่จะบุกจับ
ลายแทง[N] clue to a treasure trove, Syn. ลายแทงสมบัติ, Example: คนไทยกลุ่มเล็กๆ ยังเชื่อตามคำบอกเล่าเรื่องลายแทงสมบัติ, Thai definition: ข้อความที่เป็นปริศนาเป็นเครื่องแสดงขุมทรัพย์ที่ฝังอยู่ใต้ดินเป็นต้น
สโมสร[N] club, See also: association, society, Example: บรรดานายทหารและครอบครัวอาศัยสโมสรเป็นที่สังสรรค์กับแทบทุกเย็น, Count unit: แห่ง, สโมสร, Thai definition: ที่สำหรับร่วมประชุมคบหากัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หวี[CLAS] hand of bananas, See also: cluster of banana, Example: เมื่อผมออกมาข้างนอกจึงรู้ว่า กล้วยหวีที่ผมโยนไว้ให้ฝูงมดนั้นหายไป, Thai definition: กลุ่มแห่งผลกล้วยที่มีขั้วติดเรียงกันอยู่
หย่อม[N] patch, See also: clump, cluster, tuft, Example: ศาลาหลังนี้ยังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่มาก แม้จะดูโย้เย้และหลังคาโหว่เป็นหย่อมก็ตาม, Thai definition: หมู่เล็กๆ, กองเล็กๆ
เก้ๆ กังๆ[ADV] awkwardly, See also: clumsily, gawkily, Syn. เก้กัง, ขวางๆ รีๆ, Example: พวกเขายืนเก้ๆ กังๆ อยู่ริมถนน
เก้งก้าง[ADJ] awkward, See also: clumsy, ungainly, Syn. โย่งเย่ง, เกะกะ, Example: ตั้งแต่แมวตัวนั้นเมื่อมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆ เขาเคยนึกขำรูปร่างที่เก้งก้างผิดพวกพ้องและลายสีดำที่พาดตามตัวนั้นก็ทำให้ชวนหัวเราะ, Thai definition: มีลักษณะหรือกิริยาท่าทางเกะกะไม่เรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants   FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อาชญาบัตรผูกขาด[n. exp.] (ātyābat phūkkhāt) EN: exclusive prospecting license for minerals   
อวสาน[n.] (awasān) EN: end ; conclusion ; final stage   FR: conclusion [f] ; fin [f]
ใบแดง[n. exp.] (bai daēng) FR: exclusion pour fraude électorale [f]
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill   FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøtoklong) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain   FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
เบ็ดเสร็จ[adj.] (betset) EN: all-inclusive ; total   FR: total ; tout compris
บอกเป็นนัย ๆ[v. exp.] (bøk pen nai-nai) EN: clue ; hint   
เบาะแส[n.] (bǿsaē) EN: clue ; hint ; trace   
บทสรุป[n.] (botsarup) EN: conclusion ; concluding remarks ; summary   FR: conclusion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLUB K L AH1 B
CLUJ K L UW1 JH
CLUJ S IY1 EH1 L Y UW1 JH EY1
CLUM K L AH1 M
CLUE K L UW1
CLUMP K L AH1 M P
CLUNG K L AH1 NG
CLUNK K L AH1 NG K
CLUNY K L UW1 N IY0
CLUNE K L UW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
club (v) (k l uh1 b)
clue (n) (k l uu1)
clubs (v) (k l uh1 b z)
cluck (v) (k l uh1 k)
clues (n) (k l uu1 z)
clump (v) (k l uh1 m p)
clung (v) (k l uh1 ng)
clunk (v) (k l uh1 ng k)
clucks (v) (k l uh1 k s)
clumps (v) (k l uh1 m p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俱乐部[ju4 le4 bu4, 俱樂部] club (i.e. a group or organization) [Add to Longdo]
[cong2, 叢] cluster; collection; collection of books; thicket [Add to Longdo]
子母炸弹[zi3 mu3 zha4 dan4, 子母炸彈] cluster bomb [Add to Longdo]
愚拙[yu2 zhuo1, 愚拙] clumsy and stupid [Add to Longdo]
成串[cheng2 chuan4, 成串] cluster; bunch [Add to Longdo]
拙劣[zhuo1 lie4, 拙劣] clumsy; botched [Add to Longdo]
拙涩[zhuo1 se4, 拙澀] clumsy and incomprehensible; botched writing [Add to Longdo]
拙笨[zhuo1 ben4, 拙笨] clumsy; awkward; lacking skill [Add to Longdo]
[zhuo2, 梲] club (weapon); small pillar [Add to Longdo]
棍棒[gun4 bang4, 棍棒] club [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラスタ[くらすた, kurasuta] cluster [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device [Add to Longdo]
集落[しゅうらく, shuuraku] cluster [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhäufung {f}cluster [Add to Longdo]
Anhaltspunkt {m} | Anhaltspunkte {pl} | ohne Anhaltspunktclue | clues | clueless [Add to Longdo]
Büschel {n}; Traube {f}cluster [Add to Longdo]
Cluster {n} | Cluster {pl} | in Cluster ...cluster | clusters | clustering [Add to Longdo]
Clusteranalyse {f}cluster analysis [Add to Longdo]
Diskettenbereich {m} [comp.]cluster [Add to Longdo]
Faustrecht {n}club law [Add to Longdo]
Fockbaum {m} [naut.]club [Add to Longdo]
Gelege {n}clutch [Add to Longdo]
Haufen {m}; Gruppe {f} | ein jämmerlicher Haufencluster | a pathetic bunch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Clue \Clue\ (kl[=u]), n. [See {Clew}, n.] A ball of thread; a thread or other means of guidance. Same as {Clew}. [1913 Webster] You have wound a goodly clue. --Shak. [1913 Webster] This clue once found unravels all the rest. --Pope. [1913 Webster] Serve as clues to guide us into further knowledge. --Locke. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Clew \Clew\ (kl[=u]), Clue \Clue\, n. [OE. clewe, clowe, clue, AS. cleowen, cliwen, clywe ball of thread; akin to D. kluwen, OHG. chliwa, chliuwa, G. dim. kleuel, kn[aum]uel, and perch. to L. gluma hull, husk, Skr. glaus sort of ball or tumor. Perch. akin to E. claw. [root]26. Cf. {Knawel}.] 1. A ball of thread, yarn, or cord; also, The thread itself. [1913 Webster] Untwisting his deceitful clew. --Spenser. [1913 Webster] 2. That which guides or directs one in anything of a doubtful or intricate nature; that which gives a hint in the solution of a mystery. [1913 Webster] The clew, without which it was perilous to enter the vast and intricate maze of countinental politics, was in his hands. --Macaulay. [1913 Webster] 3. (Naut.) (a.) A lower corner of a square sail, or the after corner of a fore-and-aft sail. (b.) A loop and thimbles at the corner of a sail. (c.) A combination of lines or nettles by which a hammock is suspended. [1913 Webster] {Clew garnet} (Naut.), one of the ropes by which the clews of the courses of square-rigged vessels are drawn up to the lower yards. {Clew line} (Naut.), a rope by which a clew of one of the smaller square sails, as topsail, topgallant sail, or royal, is run up to its yard. {Clew-line block} (Naut.), The block through which a clew line reeves. See Illust. of {Block}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: clue n 1: a slight indication [syn: {hint}, {clue}] 2: evidence that helps to solve a problem [syn: {clue}, {clew}, {cue}] v 1: roll into a ball [syn: {clue}, {clew}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3163 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).