Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for cloud (4 entries) (6.2357 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cloud-, *cloud*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cloud \Cloud\ (kloud), n. [Prob. fr. AS. cl[=u]d a rock or hillock, the application arising from the frequent resemblance of clouds to rocks or hillocks in the sky or air.] 1. A collection of visible vapor, or watery particles, suspended in the upper atmosphere. [1913 Webster] I do set my bow in the cloud. --Gen. ix. 13. [1913 Webster] Note: A classification of clouds according to their chief forms was first proposed by the meteorologist Howard, and this is still substantially employed. The following varieties and subvarieties are recognized: (a) {Cirrus}. This is the most elevated of all the forms of clouds; is thin, long-drawn, sometimes looking like carded wool or hair, sometimes like a brush or room, sometimes in curl-like or fleecelike patches. It is the cat's-tail of the sailor, and the mare's-tail of the landsman. (b) {Cumulus}. This form appears in large masses of a hemispherical form, or nearly so, above, but flat below, one often piled above another, forming great clouds, common in the summer, and presenting the appearance of gigantic mountains crowned with snow. It often affords rain and thunder gusts. (c) {Stratus}. This form appears in layers or bands extending horizontally. (d) {Nimbus}. This form is characterized by its uniform gray tint and ragged edges; it covers the sky in seasons of continued rain, as in easterly storms, and is the proper rain cloud. The name is sometimes used to denote a raining cumulus, or cumulostratus. (e) {Cirro-cumulus}. This form consists, like the cirrus, of thin, broken, fleecelice clouds, but the parts are more or less rounded and regulary grouped. It is popularly called mackerel sky. (f) {Cirro-stratus}. In this form the patches of cirrus coalesce in long strata, between cirrus and stratus. (g) {Cumulo-stratus}. A form between cumulus and stratus, often assuming at the horizon a black or bluish tint. -- {Fog}, cloud, motionless, or nearly so, lying near or in contact with the earth's surface. -- {Storm scud}, cloud lying quite low, without form, and driven rapidly with the wind. [1913 Webster] 2. A mass or volume of smoke, or flying dust, resembling vapor. "A thick cloud of incense." --Ezek. viii. 11. [1913 Webster] 3. A dark vein or spot on a lighter material, as in marble; hence, a blemish or defect; as, a cloud upon one's reputation; a cloud on a title. [1913 Webster] 4. That which has a dark, lowering, or threatening aspect; that which temporarily overshadows, obscures, or depresses; as, a cloud of sorrow; a cloud of war; a cloud upon the intellect. [1913 Webster] 5. A great crowd or multitude; a vast collection. "So great a cloud of witnesses." --Heb. xii. 1. [1913 Webster] 6. A large, loosely-knitted scarf, worn by women about the head. [1913 Webster] {Cloud on a} (or the) {title} (Law), a defect of title, usually superficial and capable of removal by release, decision in equity, or legislation. {To be under a cloud}, to be under suspicion or in disgrace; to be in disfavor. {In the clouds}, in the realm of facy and imagination; beyond reason; visionary. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cloud \Cloud\ (kloud), v. t. [imp. & p. p. {Clouded}; p. pr. & vb. n. {Clouding}.] 1. To overspread or hide with a cloud or clouds; as, the sky is clouded. [1913 Webster] 2. To darken or obscure, as if by hiding or enveloping with a cloud; hence, to render gloomy or sullen. [1913 Webster] One day too late, I fear me, noble lord, Hath clouded all thy happy days on earth. --Shak. [1913 Webster] Be not disheartened, then, nor cloud those looks. --Milton. [1913 Webster] Nothing clouds men's minds and impairs their honesty like prejudice. --M. Arnold. [1913 Webster] 3. To blacken; to sully; to stain; to tarnish; to damage; -- esp. used of reputation or character. [1913 Webster] I would not be a stander-by to hear My sovereign mistress clouded so, without My present vengeance taken. --Shak. [1913 Webster] 4. To mark with, or darken in, veins or sports; to variegate with colors; as, to cloud yarn. [1913 Webster] And the nice conduct of a clouded cane. --Pope. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cloud \Cloud\, v. i. To grow cloudy; to become obscure with clouds; -- often used with up. [1913 Webster] Worthies, away! The scene begins to cloud. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: cloud n 1: any collection of particles (e.g., smoke or dust) or gases that is visible 2: a visible mass of water or ice particles suspended at a considerable altitude 3: out of touch with reality; "his head was in the clouds" 4: a cause of worry or gloom or trouble; "the only cloud on the horizon was the possibility of dissent by the French" 5: suspicion affecting your reputation; "after that mistake he was under a cloud" 6: a group of many things in the air or on the ground; "a swarm of insects obscured the light"; "clouds of blossoms"; "it discharged a cloud of spores" [syn: {swarm}, {cloud}] v 1: make overcast or cloudy; "Fall weather often overcasts our beaches" [syn: {overcast}, {cloud}] [ant: {brighten}, {clear}, {clear up}, {light up}] 2: make less visible or unclear; "The stars are obscured by the clouds"; "the big elm tree obscures our view of the valley" [syn: {obscure}, {befog}, {becloud}, {obnubilate}, {haze over}, {fog}, {cloud}, {mist}] 3: billow up in the form of a cloud; "The smoke clouded above the houses" 4: make gloomy or depressed; "Their faces were clouded with sadness" 5: place under suspicion or cast doubt upon; "sully someone's reputation" [syn: {defile}, {sully}, {corrupt}, {taint}, {cloud}] 6: make less clear; "the stroke clouded memories of her youth" 7: colour with streaks or blotches of different shades [syn: {mottle}, {dapple}, {cloud}] 8: make milky or dull; "The chemical clouded the liquid to which it was added"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 6.2357 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).