Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for closer (3 entries) (6.3049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -closer-, *closer*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Close \Close\ (kl[=o]s), a. [Compar. {Closer} (kl[=o]"s[~e]r); superl. {Closest}.] [Of. & F. clos, p. p. of clore. See {Close}, v. t.] 1. Shut fast; closed; tight; as, a close box. [1913 Webster] From a close bower this dainty music flowed. --Dryden. [1913 Webster] 2. Narrow; confined; as, a close alley; close quarters. "A close prison." --Dickens. [1913 Webster] 3. Oppressive; without motion or ventilation; causing a feeling of lassitude; -- said of the air, weather, etc. [1913 Webster] If the rooms be low-roofed, or full of windows and doors, the one maketh the air close, . . . and the other maketh it exceeding unequal. --Bacon. [1913 Webster] 4. Strictly confined; carefully quarded; as, a close prisoner. [1913 Webster] 5. Out of the way observation; secluded; secret; hidden. "He yet kept himself close because of Saul." --1 Chron. xii. 1 [1913 Webster] "Her close intent." --Spenser. [1913 Webster] 6. Disposed to keep secrets; secretive; reticent. "For secrecy, no lady closer." --Shak. [1913 Webster] 7. Having the parts near each other; dense; solid; compact; as applied to bodies; viscous; tenacious; not volatile, as applied to liquids. [1913 Webster] The golden globe being put into a press, . . . the water made itself way through the pores of that very close metal. --Locke. [1913 Webster] 8. Concise; to the point; as, close reasoning. "Where the original is close no version can reach it in the same compass." --Dryden. [1913 Webster] 9. Adjoining; near; either in space; time, or thought; -- often followed by to. [1913 Webster] Plant the spring crocuses close to a wall. --Mortimer. [1913 Webster] The thought of the Man of sorrows seemed a very close thing -- not a faint hearsay. --G. Eliot. [1913 Webster] 10. Short; as, to cut grass or hair close. [1913 Webster] 11. Intimate; familiar; confidential. [1913 Webster] League with you I seek And mutual amity, so strait, so close, That I with you must dwell, or you with me. --Milton. [1913 Webster] 12. Nearly equal; almost evenly balanced; as, a close vote. "A close contest." --Prescott. [1913 Webster] 13. Difficult to obtain; as, money is close. --Bartlett. [1913 Webster] 14. Parsimonious; stingy. "A crusty old fellow, as close as a vise." --Hawthorne. [1913 Webster] 15. Adhering strictly to a standard or original; exact; strict; as, a close translation. --Locke. [1913 Webster] 16. Accurate; careful; precise; also, attentive; undeviating; strict; not wandering; as, a close observer. [1913 Webster] 17. (Phon.) Uttered with a relatively contracted opening of the mouth, as certain sounds of e and o in French, Italian, and German; -- opposed to open. [1913 Webster] {Close borough}. See under {Borough}. {Close breeding}. See under {Breeding}. {Close communion}, communion in the Lord's supper, restricted to those who have received baptism by immersion. {Close corporation}, a body or corporation which fills its own vacancies. {Close fertilization}. (Bot.) See {Fertilization}. {Close harmony} (Mus.), compact harmony, in which the tones composing each chord are not widely distributed over several octaves. {Close time}, a fixed period during which killing game or catching certain fish is prohibited by law. {Close vowel} (Pron.), a vowel which is pronounced with a diminished aperture of the lips, or with contraction of the cavity of the mouth. {Close to the wind} (Naut.), directed as nearly to the point from which the wind blows as it is possible to sail; closehauled; -- said of a vessel. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Closer \Clos"er\, n. 1. One who, or that which, closes; specifically, a boot closer. See under {Boot}. [1913 Webster] 2. A finisher; that which finishes or terminates. [1913 Webster] 3. (Masonry) The last stone in a horizontal course, if of a less size than the others, or a piece of brick finishing a course. --Gwilt. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: closer adv 1: (comparative of `near' or `close') within a shorter distance; "come closer, my dear!"; "they drew nearer"; "getting nearer to the true explanation" [syn: {nearer}, {nigher}, {closer}] n 1: a person who closes something; "whoever is the closer has to turn out the lights and lock up" 2: (baseball) a relief pitcher who can protect a lead in the last inning or two of the game [syn: {closer}, {finisher}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  closer 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
closer
 • /K L OW1 S ER0/ [CMU]
 • /K L OW1 Z ER0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
  [close]
 • ใกล้[Lex2]
 • จบ[Lex2]
 • ทำให้จบ[Lex2]
 • ที่คล้ายกัน: ที่แตกต่างกันน้อยมาก [Lex2]
 • ที่มีความใกล้ชิดกัน[Lex2]
 • ปิด[Lex2]
 • (โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด [Hope]
 • (adj) ใกล้ชิด,ใกล้เคียง,สนิทสนม,แน่นแฟ้น,เป็นความลับ [Nontri]
 • (n) การปิด,การจบ,การยุติ,การสิ้นสุด,การเลิก,การลงเอย [Nontri]
 • (vt) ปิด,จบ,อวสาน,สิ้น,เลิก,ยุติ,ลงเอย [Nontri]
 • /K L OW1 S/ [CMU]
 • /K L OW1 Z/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
loser, Los, los, Clou, Cmos

Similar FRENCH words suggested by aspell:
cl oser, cl-oser, close, closes, closez, cloner, gloser, clore, cosser, l'oser, clause, éclose, écloses, l'ose, l'oses

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.3049 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).