Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for clean (5 entries) (6.0715 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clean-, *clean*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Clean \Clean\ (kl[=e]n), a. [Compar. {Cleaner} (kl[=e]n"[~e]r); superl. {Cleanest}.] [OE. clene, AS. cl[=ae]ne; akin to OHG. chleini pure, neat, graceful, small, G. klein small, and perh. to W. glan clean, pure, bright; all perh. from a primitive, meaning bright, shining. Cf. {Glair}.] 1. Free from dirt or filth; as, clean clothes. [1913 Webster] 2. Free from that which is useless or injurious; without defects; as, clean land; clean timber. [1913 Webster] 3. Free from awkwardness; not bungling; adroit; dexterous; as, a clean trick; a clean leap over a fence. [1913 Webster] 4. Free from errors and vulgarisms; as, a clean style. [1913 Webster] 5. Free from restraint or neglect; complete; entire. [1913 Webster] When ye reap the harvest of your land, thou shalt not make clean riddance of corners of thy field. --Lev. xxiii. 22. [1913 Webster] 6. Free from moral defilement; sinless; pure. [1913 Webster] Create in me a clean heart, O God. --Ps. li. 10 [1913 Webster] That I am whole, and clean, and meet for Heaven --Tennyson. [1913 Webster] 7. (Script.) Free from ceremonial defilement. [1913 Webster] 8. Free from that which is corrupting to the morals; pure in tone; healthy. "Lothair is clean." --F. Harrison. [1913 Webster] 9. Well-proportioned; shapely; as, clean limbs. [1913 Webster] {A clean bill of health}, a certificate from the proper authority that a ship is free from infection. {Clean breach}. See under {Breach}, n., 4. {To make a clean breast}. See under {Breast}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Clean \Clean\, adv. 1. Without limitation or remainder; quite; perfectly; wholly; entirely. "Domestic broils clean overblown." --Shak. "Clean contrary." --Milton. [1913 Webster] All the people were passed clean over Jordan. --Josh. iii. 17. [1913 Webster] 2. Without miscarriage; not bunglingly; dexterously. [Obs.] "Pope came off clean with Homer." --Henley. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Clean \Clean\ (kl[=e]n), v. t. [imp. & p. p. {Cleaned} (kl[=e]nd); p. pr. & vb. n. {Cleaning}.] [See {Clean}, a., and cf. {Cleanse}.] To render clean; to free from whatever is foul, offensive, or extraneous; to purify; to cleanse. [1913 Webster] {To clean out}, to exhaust; to empty; to get away from (one) all his money. [Colloq.] --De Quincey. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: clean adv 1: completely; used as intensifiers; "clean forgot the appointment"; "I'm plumb (or plum) tuckered out" [syn: {clean}, {plumb}, {plum}] 2: in conformity with the rules or laws and without fraud or cheating; "they played fairly" [syn: {fairly}, {fair}, {clean}] [ant: {below the belt}, {unfairly}] adj 1: free from dirt or impurities; or having clean habits; "children with clean shining faces"; "clean white shirts"; "clean dishes"; "a spotlessly clean house"; "cats are clean animals" [ant: {dirty}, {soiled}, {unclean}] 2: free of restrictions or qualifications; "a clean bill of health"; "a clear winner" [syn: {clean}, {clear}] 3: (of sound or color) free from anything that dulls or dims; "efforts to obtain a clean bass in orchestral recordings"; "clear laughter like a waterfall"; "clear reds and blues"; "a light lilting voice like a silver bell" [syn: {clean}, {clear}, {light}, {unclouded}] 4: free from impurities; "clean water"; "fresh air" [syn: {clean}, {fresh}] 5: (of a record) having no marks of discredit or offense; "a clean voting record"; "a clean driver's license" 6: ritually clean or pure [ant: {impure}, {unclean}] 7: not spreading pollution or contamination; especially radioactive contamination; "a clean fuel"; "cleaner and more efficient engines"; "the tactical bomb is reasonably clean" [syn: {clean}, {uncontaminating}] [ant: {contaminating}, {dirty}] 8: (of behavior or especially language) free from objectionable elements; fit for all observers; "good clean fun"; "a clean joke" [syn: {clean}, {unobjectionable}] [ant: {dirty}] 9: free from sepsis or infection; "a clean (or uninfected) wound" [syn: {uninfected}, {clean}] 10: morally pure; "led a clean life" [syn: {clean}, {clean- living}] 11: (of a manuscript) having few alterations or corrections; "fair copy"; "a clean manuscript" [syn: {clean}, {fair}] 12: (of a surface) not written or printed on; "blank pages"; "fill in the blank spaces"; "a clean page"; "wide white margins" [syn: {blank}, {clean}, {white}] 13: exhibiting or calling for sportsmanship or fair play; "a clean fight"; "a sporting solution of the disagreement"; "sportsmanlike conduct" [syn: {clean}, {sporting}, {sporty}, {sportsmanlike}] 14: without difficulties or problems; "a clean test flight" 15: thorough and without qualification; "a clean getaway"; "a clean sweep"; "a clean break" 16: not carrying concealed weapons 17: free from clumsiness; precisely or deftly executed; "he landed a clean left on his opponent's cheek"; "a clean throw"; "the neat exactness of the surgeon's knife" [syn: {clean}, {neat}] 18: free of drugs; "after a long dependency on heroin she has been clean for 4 years" n 1: a weightlift in which the barbell is lifted to shoulder height and then jerked overhead [syn: {clean and jerk}, {clean}] v 1: make clean by removing dirt, filth, or unwanted substances from; "Clean the stove!"; "The dentist cleaned my teeth" [syn: {clean}, {make clean}] [ant: {begrime}, {bemire}, {colly}, {dirty}, {grime}, {soil}] 2: remove unwanted substances from, such as feathers or pits; "Clean the turkey" [syn: {clean}, {pick}] 3: clean and tidy up the house; "She housecleans every week" [syn: {houseclean}, {clean house}, {clean}] 4: clean one's body or parts thereof, as by washing; "clean up before you see your grandparents"; "clean your fingernails before dinner" [syn: {cleanse}, {clean}] 5: be cleanable; "This stove cleans easily" 6: deprive wholly of money in a gambling game, robbery, etc.; "The other players cleaned him completely" 7: remove all contents or possession from, or empty completely; "The boys cleaned the sandwich platters"; "The trees were cleaned of apples by the storm" [syn: {clean}, {strip}] 8: remove while making clean; "Clean the spots off the rug" 9: remove unwanted substances from [syn: {scavenge}, {clean}] 10: remove shells or husks from; "clean grain before milling it" From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: clean 1. adj. Used of hardware or software designs, implies ?elegance in the small?, that is, a design or implementation that may not hold any surprises but does things in a way that is reasonably intuitive and relatively easy to comprehend from the outside. The antonym is ?grungy? or {crufty}. 2. v. To remove unneeded or undesired files in a effort to reduce clutter: ?I'm cleaning up my account.? ?I cleaned up the garbage and now have 100 Meg free on that partition.?

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0715 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).