Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for claw (4 entries) (4.5649 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -claw-, *claw*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Claw \Claw\ (kl[add]), n. [AS. clawu, cl[=a], cle['o]; akin to D. klaauw, G. klaue, Icel. kl[=o], Sw. & Dan. klo, and perh. to E. clew.] 1. A sharp, hooked nail, as of a beast or bird. [1913 Webster] 2. The whole foot of an animal armed with hooked nails; the pinchers of a lobster, crab, etc. [1913 Webster] 3. Anything resembling the claw of an animal, as the curved and forked end of a hammer for drawing nails. [1913 Webster] 4. (Bot.) A slender appendage or process, formed like a claw, as the base of petals of the pink. --Gray. [1913 Webster] {Claw hammer}, a hammer with one end of the metallic head cleft for use in extracting nails, etc. {Claw hammer coat}, a dress coat of the swallowtail pattern. [Slang] {Claw sickness}, foot rot, a disease affecting sheep. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Claw \Claw\, v. i. To scrape, scratch, or dig with a claw, or with the hand as a claw. "Clawing [in ash barrels] for bits of coal." --W. D. Howells. [1913 Webster] {To claw off} (Naut.), to turn to windward and beat, to prevent falling on a lee shore. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Claw \Claw\ (kl[add]), v. t. [imp. & p. p. {Clawed} (kl[add]d); p. pr. & vb. n. {Clawing}.] [AS. clawan. See {Claw}, n.] 1. To pull, tear, or scratch with, or as with, claws or nails. [1913 Webster] 2. To relieve from some uneasy sensation, as by scratching; to tickle; hence, to flatter; to court. [Obs.] [1913 Webster] Rich men they claw, soothe up, and flatter; the poor they contemn and despise. --Holland. [1913 Webster] 3. To rail at; to scold. [Obs.] [1913 Webster] In the aforesaid preamble, the king fairly claweth the great monasteries, wherein, saith he, religion, thanks be to God, is right well kept and observed; though he claweth them soon after in another acceptation. --T. Fuller [1913 Webster] {Claw me, claw thee}, stand by me and I will stand by you; -- an old proverb. --Tyndale. {To claw away}, to scold or revile. "The jade Fortune is to be clawed away for it, if you should lose it." --L'Estrange. {To claw (one) on the back}, to tickle; to express approbation. (Obs.) --Chaucer. {To claw (one) on the gall}, to find fault with; to vex. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: claw n 1: sharp curved horny process on the toe of a bird or some mammals or reptiles 2: a mechanical device that is curved or bent to suspend or hold or pull something [syn: {hook}, {claw}] 3: a grasping structure on the limb of a crustacean or other arthropods [syn: {claw}, {chela}, {nipper}, {pincer}] 4: a bird's foot v 1: move as if by clawing, seizing, or digging; "They clawed their way to the top of the mountain" 2: clutch as if in panic; "She clawed the doorknob" 3: scratch, scrape, pull, or dig with claws or nails 4: attack as if with claws; "The politician clawed his rival"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  claw 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
claw
 • กรงเล็บ[Lex2]
 • (คลอ) {clawed,clawing,claws} n. อุ้งเล็บ,ก้ามกุ้งและปู,ส่วนยื่นคล้ายคีม,เครื่องมือคล้ายคีม v. ใช้อุ้งเล็บหรือเล็บฉีก (ข่วน,แทง,ขุด,ควัก) ปีนป่าย,ตระกาย,ตะครุบ. [Hope]
 • (n) กรงเล็บ,อุ้งเล็บ,เล็บสัตว์,ก้ามปู [Nontri]
 • /K L AO1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Cola, Clown, Colas, Slawe, CAD, CIA, LAN, LZW, Lkw, lag, las, lau, lax, Chat, Clip, Clou, Club, Crew, Elan, Flak, Glas, Klau, Olaf, Plan, Ulan, WLAN, blau, flau, klar, klau, Caen, Last, Lahn, Laut, laut, Blatt, Chaot, Chart, glatt, platt, Laben, Laken, laben, Fladen, Flamen, Planen, coaten, klauen, plagen, planen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
clam, clan, cale, calé, clade, clame, clamé, clape, clapé, clave, clavé, claie, cal, cala, cola, cula, clé, clams, clans, clamp, cals, calf, calo, cl, la, , ça, çà, calai, calas, culas, calao, calât, clama, clapa, clapi, clava, clown, crawl, culât, vlan, clair, UCLA, cas, las, cab, cap, car, fla, lac, lad, lat, clés, éclat, cyan, clos, clou, cran, flan, glas, plan, élan, clef, clic, clin, clip, club, clôt, crac, czar, flac, plat, slow, l'a, l'an, l'as

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 4.5649 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).