Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for circle (4 entries) (3.7884 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circle-, *circle*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Circle \Cir"cle\, v. t. [imp. & p. p. {Circled}; p. pr. & vb. n. {Circling}.] [OE. cerclen, F. cercler, fr. L. circulare to make round. See {Circle}, n., and cf. {Circulate}.] [1913 Webster] 1. To move around; to revolve around. [1913 Webster] Other planets circle other suns. --Pope. [1913 Webster] 2. To encompass, as by a circle; to surround; to inclose; to encircle. --Prior. Pope. [1913 Webster] Their heads are circled with a short turban. --Dampier. [1913 Webster] So he lies, circled with evil. --Coleridge. [1913 Webster] {To circle in}, to confine; to hem in; to keep together; as, to circle bodies in. --Sir K. Digby. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Circle \Cir"cle\, v. i. To move circularly; to form a circle; to circulate. [1913 Webster] Thy name shall circle round the gaping through. --Byron. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Circle \Cir"cle\ (s[~e]r"k'l), n. [OE. cercle, F. cercle, fr. L. circulus (Whence also AS. circul), dim. of circus circle, akin to Gr. kri`kos, ki`rkos, circle, ring. Cf. {Circus}, {Circum-}.] [1913 Webster] 1. A plane figure, bounded by a single curve line called its circumference, every part of which is equally distant from a point within it, called the center. [1913 Webster] 2. The line that bounds such a figure; a circumference; a ring. [1913 Webster] 3. (Astron.) An instrument of observation, the graduated limb of which consists of an entire circle. [1913 Webster] Note: When it is fixed to a wall in an observatory, it is called a {mural circle}; when mounted with a telescope on an axis and in Y's, in the plane of the meridian, a {meridian circle} or {transit circle}; when involving the principle of reflection, like the sextant, a {reflecting circle}; and when that of repeating an angle several times continuously along the graduated limb, a {repeating circle}. [1913 Webster] 4. A round body; a sphere; an orb. [1913 Webster] It is he that sitteth upon the circle of the earth. --Is. xi. 22. [1913 Webster] 5. Compass; circuit; inclosure. [1913 Webster] In the circle of this forest. --Shak. [1913 Webster] 6. A company assembled, or conceived to assemble, about a central point of interest, or bound by a common tie; a class or division of society; a coterie; a set. [1913 Webster] As his name gradually became known, the circle of his acquaintance widened. --Macaulay. [1913 Webster] 7. A circular group of persons; a ring. [1913 Webster] 8. A series ending where it begins, and repeating itself. [1913 Webster] Thus in a circle runs the peasant's pain. --Dryden. [1913 Webster] 9. (Logic) A form of argument in which two or more unproved statements are used to prove each other; inconclusive reasoning. [1913 Webster] That heavy bodies descend by gravity; and, again, that gravity is a quality whereby a heavy body descends, is an impertinent circle and teaches nothing. --Glanvill. [1913 Webster] 10. Indirect form of words; circumlocution. [R.] [1913 Webster] Has he given the lie, In circle, or oblique, or semicircle. --J. Fletcher. [1913 Webster] 11. A territorial division or district. [1913 Webster] Note: {The Circles of the Holy Roman Empire}, ten in number, were those principalities or provinces which had seats in the German Diet. [1913 Webster] {Azimuth circle}. See under {Azimuth}. {Circle of altitude} (Astron.), a circle parallel to the horizon, having its pole in the zenith; an almucantar. {Circle of curvature}. See {Osculating circle of a curve} (Below). {Circle of declination}. See under {Declination}. {Circle of latitude}. (a) (Astron.) A great circle perpendicular to the plane of the ecliptic, passing through its poles. (b) (Spherical Projection) A small circle of the sphere whose plane is perpendicular to the axis. {Circles of longitude}, lesser circles parallel to the ecliptic, diminishing as they recede from it. {Circle of perpetual apparition}, at any given place, the boundary of that space around the elevated pole, within which the stars never set. Its distance from the pole is equal to the latitude of the place. {Circle of perpetual occultation}, at any given place, the boundary of the space around the depressed pole, within which the stars never rise. {Circle of the sphere}, a circle upon the surface of the sphere, called a great circle when its plane passes through the center of the sphere; in all other cases, a small circle. {Diurnal circle}. See under {Diurnal}. {Dress circle}, a gallery in a theater, generally the one containing the prominent and more expensive seats. {Druidical circles} (Eng. Antiq.), a popular name for certain ancient inclosures formed by rude stones circularly arranged, as at Stonehenge, near Salisbury. {Family circle}, a gallery in a theater, usually one containing inexpensive seats. {Horary circles} (Dialing), the lines on dials which show the hours. {Osculating circle of a curve} (Geom.), the circle which touches the curve at some point in the curve, and close to the point more nearly coincides with the curve than any other circle. This circle is used as a measure of the curvature of the curve at the point, and hence is called circle of curvature. {Pitch circle}. See under {Pitch}. {Vertical circle}, an azimuth circle. {Voltaic circuit} or {Voltaic circle}. See under {Circuit}. {To square the circle}. See under {Square}. Syn: Ring; circlet; compass; circuit; inclosure. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: circle n 1: ellipse in which the two axes are of equal length; a plane curve generated by one point moving at a constant distance from a fixed point; "he calculated the circumference of the circle" 2: an unofficial association of people or groups; "the smart set goes there"; "they were an angry lot" [syn: {set}, {circle}, {band}, {lot}] 3: something approximating the shape of a circle; "the chairs were arranged in a circle" 4: movement once around a course; "he drove an extra lap just for insurance" [syn: {lap}, {circle}, {circuit}] 5: a road junction at which traffic streams circularly around a central island; "the accident blocked all traffic at the rotary" [syn: {traffic circle}, {circle}, {rotary}, {roundabout}] 6: street names for flunitrazepan [syn: {R-2}, {Mexican valium}, {rophy}, {rope}, {roofy}, {roach}, {forget me drug}, {circle}] 7: a curved section or tier of seats in a hall or theater or opera house; usually the first tier above the orchestra; "they had excellent seats in the dress circle" [syn: {circle}, {dress circle}] 8: any circular or rotating mechanism; "the machine punched out metal circles" [syn: {circle}, {round}] v 1: travel around something; "circle the globe" 2: move in circles [syn: {circle}, {circulate}] 3: form a circle around; "encircle the errors" [syn: {encircle}, {circle}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  circle 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
circle
 • การหมุนเวียนครบรอบ[Lex2]
 • วงกลม[Lex2]
 • เส้นวงกลม[Lex2]
 • (n) วงกลม,วงแหวน,วงเวียน,บริเวณ,ขอบเขต,หมู่คณะ,การหมุนเวียน,วัฏจักร [Nontri]
 • (vt) ล้อมรอบ,วง,พัน,ม้วน,หมุนรอบ,โคจรรอบ [Nontri]
 • /S ER1 K AH0 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
circa, Circus, Kirche, zirkle, IRC, Ctrl, Marcel, Wirbel, Zirkel, Carol, Cisco, Civil, Kirch, Tirol, zirkeln

Similar FRENCH words suggested by aspell:
circule, circulé, cercle, cerclé, cincle, circuler, circules, cercler, cercles, cerclés, cincles, siècle, sicle, cirque, sarcle, sarclé

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 3.7884 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).