Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for check (7 entries) (6.0782 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -check-, *check*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Check \Check\ (ch[e^]k), n. [OE. chek, OF. eschec, F. ['e]chec, a stop, hindrance, orig. check in the game of chess, pl. ['e]checs chess, through Ar., fr. Pers. sh[=a]h king. See {Shah}, and cf. {Checkmate}, {Chess}, {Checker}.] 1. (Chess) A word of warning denoting that the king is in danger; such a menace of a player's king by an adversary's move as would, if it were any other piece, expose it to immediate capture. A king so menaced is said to be in check, and must be made safe at the next move. [1913 Webster] 2. A condition of interrupted or impeded progress; arrest; stop; delay; as, to hold an enemy in check. [1913 Webster] Which gave a remarkable check to the first progress of Christianity. --Addison. [1913 Webster] No check, no stay, this streamlet fears. --Wordsworth. [1913 Webster] 3. Whatever arrests progress, or limits action; an obstacle, guard, restraint, or rebuff. [1913 Webster] Useful check upon the administration of government. --Washington. [1913 Webster] A man whom no check could abash. --Macaulay. [1913 Webster] 4. A mark, certificate, or token, by which, errors may be prevented, or a thing or person may be identified; as, checks placed against items in an account; a check given for baggage; a return check on a railroad. [1913 Webster] 5. A written order directing a bank or banker to pay money as therein stated. See {Bank check}, below. [1913 Webster] 6. A woven or painted design in squares resembling the patten of a checkerboard; one of the squares of such a design; also, cloth having such a figure. [1913 Webster] 7. (Falconry) The forsaking by a hawk of its proper game to follow other birds. [1913 Webster] 8. Small chick or crack. [1913 Webster] {Bank check}, a written order on a banker or broker to pay money in his keeping belonging to the signer. {Check book}, a book containing blank forms for checks upon a bank. {Check hook}, a hook on the saddle of a harness, over which a checkrein is looped. {Check list}, a list or catalogue by which things may be verified, or on which they may be checked. {Check nut} (Mech.), a secondary nut, screwing down upon the primary nut to secure it. --Knight. {Check valve} (Mech.), a valve in the feed pipe of a boiler, or other conduit, to prevent the return of the feed water or other fluid. {To take check}, to take offense. [Obs.] --Dryden. Syn: Hindrance; setback; interruption; obstruction; reprimand; censure; rebuke; reproof; repulse; rebuff; tally; counterfoil; counterbalance; ticket; draft. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Check \Check\, v. t. [imp. & p. p. {Checked} (ch[e^]kt); p. pr. & vb. n. {checking}.] 1. (Chess) To make a move which puts an adversary's piece, esp. his king, in check; to put in check. [1913 Webster] 2. To put a sudden restraint upon; to stop temporarily; to hinder; to repress; to curb. Hence, (Ice Hockey) To obstruct the motion of an opposing player by contacting him with one's body. [1913 Webster +PJC] So many clogs to check and retard the headlong course of violence and oppression. --Burke. [1913 Webster] 3. To verify, to guard, to make secure, by means of a mark, token, or other check; to distinguish by a check; to put a mark against (an item) after comparing with an original or a counterpart in order to secure accuracy. Hence, To compare with an original or with some standard, to insure correctness; as, to check an account; to check with a supervisor about procedures. [1913 Webster +PJC] 4. To chide, rebuke, or reprove. [1913 Webster] The good king, his master, will check him for it. --Shak. [1913 Webster] 5. (Naut.) To slack or ease off, as a brace which is too stiffly extended. [1913 Webster] 6. To make checks or chinks in; to cause to crack; as, the sun checks timber. [1913 Webster] 7. To leave (something) in the temporary custody of another; as, to check baggage; to check one's firearms at the door; to check one's coat at the cloakroom. [PJC] 8. To accept (something) for temporary custody from another; as, to check a customer's baggage; to check a customer's coat. [PJC] 9. To make a checkered pattern upon. [PJC] Syn: To restrain; curb; bridle; repress; control; hinder; impede; obstruct; interrupt; tally; rebuke; reprove; rebuff. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Check \Check\ (ch[e^]k), v. i. To make a stop; to pause; -- with at. [1913 Webster] The mind, once jaded by an attempt above its power, either is disabled for the future, or else checks at any vigorous undertaking ever after. --Locke. [1913 Webster] 2. To clash or interfere. [R.] --Bacon. [1913 Webster] 3. To act as a curb or restraint. [1913 Webster] It [his presence] checks too strong upon me. --Dryden. [1913 Webster] 4. To crack or gape open, as wood in drying; or to crack in small checks, as varnish, paint, etc. [1913 Webster] 5. (Falconry) To turn, when in pursuit of proper game, and fly after other birds. [1913 Webster] And like the haggard, check at every feather That comes before his eye. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Check \Check\, a. Checkered; designed in checks. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: check n 1: a written order directing a bank to pay money; "he paid all his bills by check" [syn: {check}, {bank check}, {cheque}] 2: an appraisal of the state of affairs; "they made an assay of the contents"; "a check on its dependability under stress" [syn: {assay}, {check}] 3: the bill in a restaurant; "he asked the waiter for the check" [syn: {check}, {chit}, {tab}] 4: the state of inactivity following an interruption; "the negotiations were in arrest"; "held them in check"; "during the halt he got some lunch"; "the momentary stay enabled him to escape the blow"; "he spent the entire stop in his seat" [syn: {arrest}, {check}, {halt}, {hitch}, {stay}, {stop}, {stoppage}] 5: additional proof that something that was believed (some fact or hypothesis or theory) is correct; "fossils provided further confirmation of the evolutionary theory" [syn: {confirmation}, {verification}, {check}, {substantiation}] 6: the act of inspecting or verifying; "they made a check of their equipment"; "the pilot ran through the check-out procedure" [syn: {check}, {checkout}, {check-out procedure}] 7: a mark indicating that something has been noted or completed etc.; "as he called the role he put a check mark by each student's name" [syn: {check mark}, {check}, {tick}] 8: something immaterial that interferes with or delays action or progress [syn: {hindrance}, {hinderance}, {deterrent}, {impediment}, {balk}, {baulk}, {check}, {handicap}] 9: a mark left after a small piece has been chopped or broken off of something [syn: {check}, {chip}] 10: a textile pattern of squares or crossed lines (resembling a checkerboard); "she wore a skirt with checks" 11: the act of restraining power or action or limiting excess; "his common sense is a bridle to his quick temper" [syn: {bridle}, {check}, {curb}] 12: obstructing an opponent in ice hockey 13: (chess) a direct attack on an opponent's king v 1: examine so as to determine accuracy, quality, or condition; "check the brakes"; "Check out the engine" [syn: {check}, {check up on}, {look into}, {check out}, {suss out}, {check over}, {go over}, {check into}] 2: make an examination or investigation; "check into the rumor"; "check the time of the class" 3: be careful or certain to do something; make certain of something; "He verified that the valves were closed"; "See that the curtains are closed"; "control the quality of the product" [syn: {see}, {check}, {insure}, {see to it}, {ensure}, {control}, {ascertain}, {assure}] 4: lessen the intensity of; temper; hold in restraint; hold or keep within limits; "moderate your alcohol intake"; "hold your tongue"; "hold your temper"; "control your anger" [syn: {control}, {hold in}, {hold}, {contain}, {check}, {curb}, {moderate}] 5: stop for a moment, as if out of uncertainty or caution; "She checked for an instant and missed a step" 6: put a check mark on or near or next to; "Please check each name on the list"; "tick off the items"; "mark off the units" [syn: {check}, {check off}, {mark}, {mark off}, {tick off}, {tick}] 7: slow the growth or development of; "The brain damage will retard the child's language development" [syn: {check}, {retard}, {delay}] 8: be verified or confirmed; pass inspection; "These stories don't check!" [syn: {check}, {check out}] 9: be compatible, similar or consistent; coincide in their characteristics; "The two stories don't agree in many details"; "The handwriting checks with the signature on the check"; "The suspect's fingerprints don't match those on the gun" [syn: {match}, {fit}, {correspond}, {check}, {jibe}, {gibe}, {tally}, {agree}] [ant: {disaccord}, {disagree}, {discord}] 10: block or impede (a player from the opposing team) in ice hockey 11: develop (children's) behavior by instruction and practice; especially to teach self-control; "Parents must discipline their children"; "Is this dog trained?" [syn: {discipline}, {train}, {check}, {condition}] 12: consign for shipment on a vehicle; "check your luggage before boarding" 13: hand over something to somebody as for temporary safekeeping; "Check your coat at the door" 14: abandon the intended prey, turn, and pursue an inferior prey 15: stop in a chase especially when scent is lost; "The dog checked" 16: mark into squares or draw squares on; draw crossed lines on [syn: {check}, {checker}, {chequer}] 17: decline to initiate betting 18: hold back, as of a danger or an enemy; check the expansion or influence of; "Arrest the downward trend"; "Check the growth of communism in South East Asia"; "Contain the rebel movement"; "Turn back the tide of communism" [syn: {check}, {turn back}, {arrest}, {stop}, {contain}, {hold back}] 19: place into check; "He checked my kings" 20: write out a check on a bank account 21: find out, learn, or determine with certainty, usually by making an inquiry or other effort; "I want to see whether she speaks French"; "See whether it works"; "find out if he speaks Russian"; "Check whether the train leaves on time" [syn: {determine}, {check}, {find out}, {see}, {ascertain}, {watch}, {learn}] 22: verify by consulting a source or authority; "check the spelling of this word"; "check your facts" 23: arrest the motion (of something) abruptly; "He checked the flow of water by shutting off the main valve" 24: make cracks or chinks in; "The heat checked the paint" [syn: {check}, {chink}] 25: become fractured; break or crack on the surface only; "The glass cracked when it was heated" [syn: {crack}, {check}, {break}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: check n. A hardware-detected error condition, most commonly used to refer to actual hardware failures rather than software-induced traps. E.g., a parity check is the result of a hardware-detected parity error. Recorded here because the word often humorously extended to non-technical problems. For example, the term child check has been used to refer to the problems caused by a small child who is curious to know what happens when s/he presses all the cute buttons on a computer's console (of course, this particular problem could have been prevented with {molly-guard}s). From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: check check; cheque

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0782 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).