Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for channel (4 entries) (5.9066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -channel-, *channel*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Channel \Chan"nel\, v. t. [imp. & p. p. {Channeled}, or {Channelled}; p. pr. & vb. n. {Channeling}, or {Channelling}.] 1. To form a channel in; to cut or wear a channel or channels in; to groove. [1913 Webster] No more shall trenching war channel her fields. --Shak. [1913 Webster] 2. To course through or over, as in a channel. --Cowper. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Channel \Chan"nel\ (ch[a^]n"n[e^]l), n. [OE. chanel, canel, OF. chanel, F. chenel, fr. L. canalis. See {Canal}.] 1. The hollow bed where a stream of water runs or may run. [1913 Webster] 2. The deeper part of a river, harbor, strait, etc., where the main current flows, or which affords the best and safest passage for vessels. [1913 Webster] 3. (Geog.) A strait, or narrow sea, between two portions of lands; as, the British Channel. [1913 Webster] 4. That through which anything passes; a means of passing, conveying, or transmitting; as, the news was conveyed to us by different channels. [1913 Webster] The veins are converging channels. --Dalton. [1913 Webster] At best, he is but a channel to convey to the National assembly such matter as may import that body to know. --Burke. [1913 Webster] 5. A gutter; a groove, as in a fluted column. [1913 Webster] 6. pl. [Cf. {Chain wales}.] (Naut.) Flat ledges of heavy plank bolted edgewise to the outside of a vessel, to increase the spread of the shrouds and carry them clear of the bulwarks. [1913 Webster] 7. pl. official routes of communication, especially the official means by which information should be transmitted in a bureaucracy; as, to submit a request through channels; you have to go through channels. [PJC] 8. a band of electromagnetic wave frequencies that is used for one-way or two-way radio communication; especially, the frequency bands assigned by the FTC for use in television broadcasting, and designated by a specific number; as, channel 2 in New York is owned by CBS. [PJC] 9. one of the signals in an electronic device which receives or sends more than one signal simultaneously, as in stereophonic radios, records, or CD players, or in measuring equipment which gathers multiple measurements simultaneously. [PJC] 10. (Cell biology) an opening in a cell membrane which serves to actively transport or allow passive transport of substances across the membrane; as, an ion channel in a nerve cell. [PJC] 11. (Computers) a path for transmission of signals between devices within a computer or between a computer and an external device; as, a DMA channel. [PJC] {Channel bar}, {Channel iron} (Arch.), an iron bar or beam having a section resembling a flat gutter or channel. {Channel bill} (Zool.), a very large Australian cuckoo ({Scythrops Nov[ae]hollandi[ae]}. {Channel goose}. (Zool.) See {Gannet}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: channel n 1: a path over which electrical signals can pass; "a channel is typically what you rent from a telephone company" [syn: {channel}, {transmission channel}] 2: a passage for water (or other fluids) to flow through; "the fields were crossed with irrigation channels"; "gutters carried off the rainwater into a series of channels under the street" 3: a long narrow furrow cut either by a natural process (such as erosion) or by a tool (as e.g. a groove in a phonograph record) [syn: {groove}, {channel}] 4: a deep and relatively narrow body of water (as in a river or a harbor or a strait linking two larger bodies) that allows the best passage for vessels; "the ship went aground in the channel" 5: (often plural) a means of communication or access; "it must go through official channels"; "lines of communication were set up between the two firms" [syn: {channel}, {communication channel}, {line}] 6: a bodily passage or tube lined with epithelial cells and conveying a secretion or other substance; "the tear duct was obstructed"; "the alimentary canal"; "poison is released through a channel in the snake's fangs" [syn: {duct}, {epithelial duct}, {canal}, {channel}] 7: a television station and its programs; "a satellite TV channel"; "surfing through the channels"; "they offer more than one hundred channels" [syn: {channel}, {television channel}, {TV channel}] 8: a way of selling a company's product either directly or via distributors; "possible distribution channels are wholesalers or small retailers or retail chains or direct mailers or your own stores" [syn: {distribution channel}, {channel}] v 1: transmit or serve as the medium for transmission; "Sound carries well over water"; "The airwaves carry the sound"; "Many metals conduct heat" [syn: {impart}, {conduct}, {transmit}, {convey}, {carry}, {channel}] 2: direct the flow of; "channel information towards a broad audience" [syn: {channel}, {canalize}, {canalise}] 3: send from one person or place to another; "transmit a message" [syn: {transmit}, {transfer}, {transport}, {channel}, {channelize}, {channelise}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: channel n. [IRC] The basic unit of discussion on {IRC}. Once one joins a channel, everything one types is read by others on that channel. Channels are named with strings that begin with a ?#? sign and can have topic descriptions (which are generally irrelevant to the actual subject of discussion). Some notable channels are #initgame, #hottub, callahans, and #report. At times of international crisis, #report has hundreds of members, some of whom take turns listening to various news services and typing in summaries of the news, or in some cases, giving first-hand accounts of the action (e.g., Scud missile attacks in Tel Aviv during the Gulf War in 1991).

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 5.9066 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).