Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for chain (4 entries) (6.5192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chain-, *chain*. Possible hiragana form: ちゃいん

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Chain \Chain\ (ch[=a]n), n. [F. cha[^i]ne, fr. L. catena. Cf. {Catenate}.] 1. A series of links or rings, usually of metal, connected, or fitted into one another, used for various purposes, as of support, of restraint, of ornament, of the exertion and transmission of mechanical power, etc. [1913 Webster] [They] put a chain of gold about his neck. --Dan. v. 29. [1913 Webster] 2. That which confines, fetters, or secures, as a chain; a bond; as, the chains of habit. [1913 Webster] Driven down To chains of darkness and the undying worm. --Milton. [1913 Webster] 3. A series of things linked together; or a series of things connected and following each other in succession; as, a chain of mountains; a chain of events or ideas. [1913 Webster] 4. (Surv.) An instrument which consists of links and is used in measuring land. [1913 Webster] Note: One commonly in use is Gunter's chain, which consists of one hundred links, each link being seven inches and ninety-two one hundredths in length; making up the total length of rods, or sixty-six, feet; hence, a measure of that length; hence, also, a unit for land measure equal to four rods square, or one tenth of an acre. [1913 Webster] 5. pl. (Naut.) Iron links bolted to the side of a vessel to bold the dead-eyes connected with the shrouds; also, the channels. [1913 Webster] 6. (Weaving) The warp threads of a web. --Knight. [1913 Webster] {Chain belt} (Mach.), a belt made of a chain; -- used for transmitting power. {Chain boat}, a boat fitted up for recovering lost cables, anchors, etc. {Chain bolt} (a) (Naut.) The bolt at the lower end of the chain plate, which fastens it to the vessel's side. (b) A bolt with a chain attached for drawing it out of position. {Chain bond}. See {Chain timber}. {Chain bridge}, a bridge supported by chain cables; a suspension bridge. {Chain cable}, a cable made of iron links. {Chain coral} (Zool.), a fossil coral of the genus {Halysites}, common in the middle and upper Silurian rocks. The tubular corallites are united side by side in groups, looking in an end view like links of a chain. When perfect, the calicles show twelve septa. {Chain coupling}. (a) A shackle for uniting lengths of chain, or connecting a chain with an object. (b) (Railroad) Supplementary coupling together of cars with a chain. {Chain gang}, a gang of convicts chained together. {Chain hook} (Naut.), a hook, used for dragging cables about the deck. {Chain mail}, flexible, defensive armor of hammered metal links wrought into the form of a garment. {Chain molding} (Arch.), a form of molding in imitation of a chain, used in the Normal style. {Chain pier}, a pier suspended by chain. {Chain pipe} (Naut.), an opening in the deck, lined with iron, through which the cable is passed into the lockers or tiers. {Chain plate} (Shipbuilding), one of the iron plates or bands, on a vessel's side, to which the standing rigging is fastened. {Chain pulley}, a pulley with depressions in the periphery of its wheel, or projections from it, made to fit the links of a chain. {Chain pumps}. See in the Vocabulary. {Chain rule} (Arith.), a theorem for solving numerical problems by composition of ratios, or compound proportion, by which, when several ratios of equality are given, the consequent of each being the same as the antecedent of the next, the relation between the first antecedent and the last consequent is discovered. {Chain shot} (Mil.), two cannon balls united by a shot chain, formerly used in naval warfare on account of their destructive effect on a ship's rigging. {Chain stitch}. See in the Vocabulary. {Chain timber}. (Arch.) See {Bond timber}, under {Bond}. {Chain wales}. (Naut.) Same as {Channels}. {Chain wheel}. See in the Vocabulary. {Closed chain}, {Open chain} (Chem.), terms applied to the chemical structure of compounds whose rational formul[ae] are written respectively in the form of a closed ring (see {Benzene nucleus}, under {Benzene}), or in an open extended form. {Endless chain}, a chain whose ends have been united by a link. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Chain \Chain\, v. t. [imp. p. p. {Chained} (ch[=a]nd); p. pr. & vb. n. {Chaining}.] 1. To fasten, bind, or connect with a chain; to fasten or bind securely, as with a chain; as, to chain a bulldog. [1913 Webster] Chained behind the hostile car. --Prior. [1913 Webster] 2. To keep in slavery; to enslave. [1913 Webster] And which more blest? who chained his country, say Or he whose virtue sighed to lose a day? --Pope. [1913 Webster] 3. To unite closely and strongly. [1913 Webster] And in this vow do chain my soul to thine. --Shak. [1913 Webster] 4. (Surveying) To measure with the chain. [1913 Webster] 5. To protect by drawing a chain across, as a harbor. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: chain n 1: a series of things depending on each other as if linked together; "the chain of command"; "a complicated concatenation of circumstances" [syn: {chain}, {concatenation}] 2: (chemistry) a series of linked atoms (generally in an organic molecule) [syn: {chain}, {chemical chain}] 3: a series of (usually metal) rings or links fitted into one another to make a flexible ligament 4: (business) a number of similar establishments (stores or restaurants or banks or hotels or theaters) under one ownership 5: anything that acts as a restraint 6: a unit of length 7: British biochemist (born in Germany) who isolated and purified penicillin, which had been discovered in 1928 by Sir Alexander Fleming (1906-1979) [syn: {Chain}, {Ernst Boris Chain}, {Sir Ernst Boris Chain}] 8: a series of hills or mountains; "the valley was between two ranges of hills"; "the plains lay just beyond the mountain range" [syn: {range}, {mountain range}, {range of mountains}, {chain}, {mountain chain}, {chain of mountains}] 9: a linked or connected series of objects; "a chain of daisies" 10: a necklace made by a stringing objects together; "a string of beads"; "a strand of pearls"; [syn: {chain}, {string}, {strand}] v 1: connect or arrange into a chain by linking 2: fasten or secure with chains; "Chain the chairs together" [ant: {unchain}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: chain 1. vi. [orig. from BASIC's CHAIN statement] To hand off execution to a child or successor without going through the {OS} command interpreter that invoked it. The state of the parent program is lost and there is no returning to it. Though this facility used to be common on memory-limited micros and is still widely supported for backward compatibility, the jargon usage is semi-obsolescent; in particular, most Unix programmers will think of this as an {exec}. Oppose the more modern subshell. 2. n. A series of linked data areas within an operating system or application. Chain rattling is the process of repeatedly running through the linked data areas searching for one which is of interest to the executing program. The implication is that there is a very large number of links on the chain.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  chain 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
chain
 • กักตัว: กักขัง, คุมตัว [Lex2]
 • เครื่องผูกมัด[Lex2]
 • โซ่: โซ่ตรวน [Lex2]
 • บริษัทต่างๆที่อยู่ในเครือเดียวกัน[Lex2]
 • ล่ามโซ่[Lex2]
 • เหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกัน[Lex2]
 • (เชน) n. โซ่,ลูกโซ่,โซ่ตรวน,สายสร้อย,อนุกรม,เทือกเขา,ทิว,แนว -vt. ผูกมัดด้วยโซ่,ผูกมัด,จำกัด ###S. series [Hope]
 • (n) โซ่,ตรวน,เครื่องพันธนาการ [Nontri]
 • (vt) ตีตรวน,ล่ามโซ่,ผูกมัด,ผูกพัน [Nontri]
 • /CH EY1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Hain, CIA, Ch

Similar FRENCH words suggested by aspell:
chaîna, chaîne, chaîné, chai, chais, chair, chaînai, chaînas, chaîner, chaînes, chaînés

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.5192 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).