Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for catch (4 entries) (6.2358 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catch-, *catch*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Catch \Catch\, v. i. 1. To attain possession. [Obs.] [1913 Webster] Have is have, however men do catch. --Shak. [1913 Webster] 2. To be held or impeded by entanglement or a light obstruction; as, a kite catches in a tree; a door catches so as not to open. [1913 Webster] 3. To take hold; as, the bolt does not catch. [1913 Webster] 4. To spread by, or as by, infecting; to communicate. [1913 Webster] Does the sedition catch from man to man? --Addison. [1913 Webster] {To catch at}, to attempt to seize; to be eager to get or use. "[To] catch at all opportunities of subverting the state." --Addison. {To catch up with}, to come up with; to overtake. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Catch \Catch\, v. t. [imp. & p. p. {Caught}or {Catched}; p. pr. & vb. n. {Catching}. Catched is rarely used.] [OE. cacchen, OF. cachier, dialectic form of chacier to hunt, F. chasser, fr. (assumend) LL. captiare, for L. capture, V. intens. of capere to take, catch. See {Capacious}, and cf. {Chase}, {Case} a box.] [1913 Webster] 1. To lay hold on; to seize, especially with the hand; to grasp (anything) in motion, with the effect of holding; as, to catch a ball. [1913 Webster] 2. To seize after pursuing; to arrest; as, to catch a thief. "They pursued . . . and caught him." --Judg. i. 6. [1913 Webster] 3. To take captive, as in a snare or net, or on a hook; as, to catch a bird or fish. [1913 Webster] 4. Hence: To insnare; to entangle. "To catch him in his words". --Mark xii. 13. [1913 Webster] 5. To seize with the senses or the mind; to apprehend; as, to catch a melody. "Fiery thoughts . . . whereof I catch the issue." --Tennyson. [1913 Webster] 6. To communicate to; to fasten upon; as, the fire caught the adjoining building. [1913 Webster] 7. To engage and attach; to please; to charm. [1913 Webster] The soothing arts that catch the fair. --Dryden. [1913 Webster] 8. To get possession of; to attain. [1913 Webster] Torment myself to catch the English throne. --Shak. [1913 Webster] 9. To take or receive; esp. to take by sympathy, contagion, infection, or exposure; as, to catch the spirit of an occasion; to catch the measles or smallpox; to catch cold; the house caught fire. [1913 Webster] 10. To come upon unexpectedly or by surprise; to find; as, to catch one in the act of stealing. [1913 Webster] 11. To reach in time; to come up with; as, to catch a train. [1913 Webster] {To catch fire}, to become inflamed or ignited. {to catch it} to get a scolding or beating; to suffer punishment. [Colloq.] {To catch one's eye}, to interrupt captiously while speaking. [Colloq.] "You catch me up so very short." --Dickens. {To catch up}, to snatch; to take up suddenly. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Catch \Catch\, n. 1. Act of seizing; a grasp. --Sir P. Sidney. [1913 Webster] 2. That by which anything is caught or temporarily fastened; as, the catch of a gate. [1913 Webster] 3. The posture of seizing; a state of preparation to lay hold of, or of watching he opportunity to seize; as, to lie on the catch. [Archaic] --Addison. [1913 Webster] The common and the canon law . . . lie at catch, and wait advantages one againt another. --T. Fuller. [1913 Webster] 4. That which is caught or taken; profit; gain; especially, the whole quantity caught or taken at one time; as, a good catch of fish. [1913 Webster] Hector shall have a great catch if he knock out either of your brains. --Shak. [1913 Webster] 5. Something desirable to be caught, esp. a husband or wife in matrimony. [Colloq.] --Marryat. [1913 Webster] 6. pl. Passing opportunities seized; snatches. [1913 Webster] It has been writ by catches with many intervals. --Locke. [1913 Webster] 7. A slight remembrance; a trace. [1913 Webster] We retain a catch of those pretty stories. --Glanvill. [1913 Webster] 8. (Mus.) A humorous canon or round, so contrived that the singers catch up each other's words. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: catch n 1: a drawback or difficulty that is not readily evident; "it sounds good but what's the catch?" [syn: {catch}, {gimmick}] 2: the quantity that was caught; "the catch was only 10 fish" [syn: {catch}, {haul}] 3: a person regarded as a good matrimonial prospect [syn: {catch}, {match}] 4: anything that is caught (especially if it is worth catching); "he shared his catch with the others" 5: a break or check in the voice (usually a sign of strong emotion) 6: a restraint that checks the motion of something; "he used a book as a stop to hold the door open" [syn: {catch}, {stop}] 7: a fastener that fastens or locks a door or window 8: a cooperative game in which a ball is passed back and forth; "he played catch with his son in the backyard" 9: the act of catching an object with the hands; "Mays made the catch with his back to the plate"; "he made a grab for the ball before it landed"; "Martin's snatch at the bridle failed and the horse raced away"; "the infielder's snap and throw was a single motion" [syn: {catch}, {grab}, {snatch}, {snap}] 10: the act of apprehending (especially apprehending a criminal); "the policeman on the beat got credit for the collar" [syn: {apprehension}, {arrest}, {catch}, {collar}, {pinch}, {taking into custody}] v 1: discover or come upon accidentally, suddenly, or unexpectedly; catch somebody doing something or in a certain state; "She caught her son eating candy"; "She was caught shoplifting" 2: perceive with the senses quickly, suddenly, or momentarily; "I caught the aroma of coffee"; "He caught the allusion in her glance"; "ears open to catch every sound"; "The dog picked up the scent"; "Catch a glimpse" [syn: {catch}, {pick up}] 3: reach with a blow or hit in a particular spot; "the rock caught her in the back of the head"; "The blow got him in the back"; "The punch caught him in the stomach" [syn: {get}, {catch}] 4: take hold of so as to seize or restrain or stop the motion of; "Catch the ball!"; "Grab the elevator door!" [syn: {catch}, {grab}, {take hold of}] 5: succeed in catching or seizing, especially after a chase; "We finally got the suspect"; "Did you catch the thief?" [syn: {get}, {catch}, {capture}] 6: to hook or entangle; "One foot caught in the stirrup" [syn: {hitch}, {catch}] [ant: {unhitch}] 7: attract and fix; "His look caught her"; "She caught his eye"; "Catch the attention of the waiter" [syn: {catch}, {arrest}, {get}] 8: capture as if by hunting, snaring, or trapping; "I caught a rabbit in the trap today" [syn: {capture}, {catch}] 9: reach in time; "I have to catch a train at 7 o'clock" 10: get or regain something necessary, usually quickly or briefly; "Catch some sleep"; "catch one's breath" 11: catch up with and possibly overtake; "The Rolls Royce caught us near the exit ramp" [syn: {overtake}, {catch}, {catch up with}] 12: be struck or affected by; "catch fire"; "catch the mood" 13: check oneself during an action; "She managed to catch herself before telling her boss what was on her mind" 14: hear, usually without the knowledge of the speakers; "We overheard the conversation at the next table" [syn: {catch}, {take in}, {overhear}] 15: see or watch; "view a show on television"; "This program will be seen all over the world"; "view an exhibition"; "Catch a show on Broadway"; "see a movie" [syn: {watch}, {view}, {see}, {catch}, {take in}] 16: cause to become accidentally or suddenly caught, ensnared, or entangled; "I caught the hem of my dress in the brambles" 17: detect a blunder or misstep; "The reporter tripped up the senator" [syn: {trip up}, {catch}] 18: grasp with the mind or develop an understanding of; "did you catch that allusion?"; "We caught something of his theory in the lecture"; "don't catch your meaning"; "did you get it?"; "She didn't get the joke"; "I just don't get him" [syn: {catch}, {get}] 19: contract; "did you catch a cold?" 20: start burning; "The fire caught" 21: perceive by hearing; "I didn't catch your name"; "She didn't get his name when they met the first time" [syn: {catch}, {get}] 22: suffer from the receipt of; "She will catch hell for this behavior!" [syn: {catch}, {get}] 23: attract; cause to be enamored; "She captured all the men's hearts" [syn: {capture}, {enamour}, {trance}, {catch}, {becharm}, {enamor}, {captivate}, {beguile}, {charm}, {fascinate}, {bewitch}, {entrance}, {enchant}] 24: apprehend and reproduce accurately; "She really caught the spirit of the place in her drawings"; "She got the mood just right in her photographs" [syn: {catch}, {get}] 25: take in and retain; "We have a big barrel to catch the rainwater" 26: spread or be communicated; "The fashion did not catch" 27: be the catcher; "Who is catching?" 28: become aware of; "he caught her staring out the window" 29: delay or hold up; prevent from proceeding on schedule or as planned; "I was caught in traffic and missed the meeting"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 6.2358 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).