Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for card (6 entries) (3.1642 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -card-, *card*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Card \Card\ (k[aum]rd), n. [F. carte, fr. L. charta paper, Gr. ? a leaf of paper. Cf. {Chart}.] 1. A piece of pasteboard, or thick paper, blank or prepared for various uses; as, a playing card; a visiting card; a card of invitation; pl. a game played with cards. [1913 Webster] Our first cards were to Carabas House. --Thackeray. [1913 Webster] 2. A published note, containing a brief statement, explanation, request, expression of thanks, or the like; as, to put a card in the newspapers. Also, a printed programme, and (fig.), an attraction or inducement; as, this will be a good card for the last day of the fair. [1913 Webster] 3. A paper on which the points of the compass are marked; the dial or face of the mariner's compass. [1913 Webster] All the quartere that they know I' the shipman's card. --Shak. [1913 Webster] 4. (Weaving) A perforated pasteboard or sheet-metal plate for warp threads, making part of the Jacquard apparatus of a loom. See {Jacquard}. [1913 Webster] 5. An indicator card. See under {Indicator}. [1913 Webster] {Business card}, a card on which is printed an advertisement or business address. {Card basket} (a) A basket to hold visiting cards left by callers. (b) A basket made of cardboard. {Card catalogue}. See {Catalogue}. {Card rack}, a rack or frame for holding and displaying business or visiting card. {Card table}, a table for use inplaying cards, esp. one having a leaf which folds over. {On the cards}, likely to happen; foretold and expected but not yet brought to pass; -- a phrase of fortune tellers that has come into common use; also, according to the programme. {Playing card}, cards used in playing games; specifically, the cards cards used playing which and other games of chance, and having each pack divided onto four kinds or suits called hearts, diamonds, clubs, and spades. The full or whist pack contains fifty-two cards. {To have the cards in one's own hands}, to have the winning cards; to have the means of success in an undertaking. {To play one's cards well}, to make no errors; to act shrewdly. {To play snow one's cards}, to expose one's plants to rivals or foes. {To speak by the card}, to speak from information and definitely, not by guess as in telling a ship's bearing by the compass card. {Visiting card}, a small card bearing the name, and sometimes the address, of the person presenting it. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Card \Card\, v. i. [imp. & p. p. {Carded}; p. pr. & vb. n. {Carding}.] To play at cards; to game. --Johnson. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Card \Card\, n. [F. carde teasel, the head of a thistle, card, from L. carduus, cardus, thistle, fr. carere to card.] [1913 Webster] 1. An instrument for disentangling and arranging the fibers of cotton, wool, flax, etc.; or for cleaning and smoothing the hair of animals; -- usually consisting of bent wire teeth set closely in rows in a thick piece of leather fastened to a back. [1913 Webster] 2. A roll or sliver of fiber (as of wool) delivered from a carding machine. [1913 Webster] {Card clothing}, strips of wire-toothed card used for covering the cylinders of carding machines. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Card \Card\, v. t. 1. To comb with a card; to cleanse or disentangle by carding; as, to card wool; to card a horse. [1913 Webster] These card the short comb the longer flakes. --Dyer. [1913 Webster] 2. To clean or clear, as if by using a card. [Obs.] [1913 Webster] This book [must] be carded and purged. --T. Shelton. [1913 Webster] 3. To mix or mingle, as with an inferior or weaker article. [Obs.] [1913 Webster] You card your beer, if you guests being to be drunk. -- half small, half strong. --Greene. [1913 Webster] Note: In the manufacture of wool, cotton, etc., the process of carding disentangles and collects together all the fibers, of whatever length, and thus differs from combing, in which the longer fibers only are collected, while the short straple is combed away. See {Combing}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: card n 1: one of a set of small pieces of stiff paper marked in various ways and used for playing games or for telling fortunes; "he collected cards and traded them with the other boys" 2: a card certifying the identity of the bearer; "he had to show his card to get in" [syn: {card}, {identity card}] 3: a rectangular piece of stiff paper used to send messages (may have printed greetings or pictures); "they sent us a card from Miami" 4: thin cardboard, usually rectangular 5: a witty amusing person who makes jokes [syn: {wag}, {wit}, {card}] 6: a sign posted in a public place as an advertisement; "a poster advertised the coming attractions" [syn: {poster}, {posting}, {placard}, {notice}, {bill}, {card}] 7: a printed or written greeting that is left to indicate that you have visited [syn: {calling card}, {visiting card}, {card}] 8: (golf) a record of scores (as in golf); "you have to turn in your card to get a handicap" [syn: {card}, {scorecard}] 9: a list of dishes available at a restaurant; "the menu was in French" [syn: {menu}, {bill of fare}, {card}, {carte du jour}, {carte}] 10: (baseball) a list of batters in the order in which they will bat; "the managers presented their cards to the umpire at home plate" [syn: {batting order}, {card}, {lineup}] 11: a printed circuit that can be inserted into expansion slots in a computer to increase the computer's capabilities [syn: {circuit board}, {circuit card}, {board}, {card}, {plug-in}, {add-in}] v 1: separate the fibers of; "tease wool" [syn: {tease}, {card}] 2: ask someone for identification to determine whether he or she is old enough to consume liquor; "I was carded when I tried to buy a beer!" From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CARD Candidate Access Router Discovery (RFC 4066)

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.1642 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).