Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for car (9 entries) (5.157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -car-, *car*.

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gauge \Gauge\, n. [Written also gage.] 1. A measure; a standard of measure; an instrument to determine dimensions, distance, or capacity; a standard. [1913 Webster] This plate must be a gauge to file your worm and groove to equal breadth by. --Moxon. [1913 Webster] There is not in our hands any fixed gauge of minds. --I. Taylor. [1913 Webster] 2. Measure; dimensions; estimate. [1913 Webster] The gauge and dimensions of misery, depression, and contempt. --Burke. [1913 Webster] 3. (Mach. & Manuf.) Any instrument for ascertaining or regulating the dimensions or forms of things; a templet or template; as, a button maker's gauge. [1913 Webster] 4. (Physics) Any instrument or apparatus for measuring the state of a phenomenon, or for ascertaining its numerical elements at any moment; -- usually applied to some particular instrument; as, a rain gauge; a steam gauge. [1913 Webster] 5. (Naut.) (a) Relative positions of two or more vessels with reference to the wind; as, a vessel has the weather gauge of another when on the windward side of it, and the lee gauge when on the lee side of it. (b) The depth to which a vessel sinks in the water. --Totten. [1913 Webster] 6. The distance between the rails of a railway. [1913 Webster] Note: The standard gauge of railroads in most countries is four feet, eight and one half inches. Wide, or broad, gauge, in the United States, is six feet; in England, seven feet, and generally any gauge exceeding standard gauge. Any gauge less than standard gauge is now called narrow gauge. It varies from two feet to three feet six inches. [1913 Webster] 7. (Plastering) The quantity of plaster of Paris used with common plaster to accelerate its setting. [1913 Webster] 8. (Building) That part of a shingle, slate, or tile, which is exposed to the weather, when laid; also, one course of such shingles, slates, or tiles. [1913 Webster] {Gauge of a carriage}, {car}, etc., the distance between the wheels; -- ordinarily called the {track}. {Gauge cock}, a stop cock used as a try cock for ascertaining the height of the water level in a steam boiler. {Gauge concussion} (Railroads), the jar caused by a car-wheel flange striking the edge of the rail. {Gauge glass}, a glass tube for a water gauge. {Gauge lathe}, an automatic lathe for turning a round object having an irregular profile, as a baluster or chair round, to a templet or gauge. {Gauge point}, the diameter of a cylinder whose altitude is one inch, and contents equal to that of a unit of a given measure; -- a term used in gauging casks, etc. {Gauge rod}, a graduated rod, for measuring the capacity of barrels, casks, etc. {Gauge saw}, a handsaw, with a gauge to regulate the depth of cut. --Knight. {Gauge stuff}, a stiff and compact plaster, used in making cornices, moldings, etc., by means of a templet. {Gauge wheel}, a wheel at the forward end of a plow beam, to determine the depth of the furrow. {Joiner's gauge}, an instrument used to strike a line parallel to the straight side of a board, etc. {Printer's gauge}, an instrument to regulate the length of the page. {Rain gauge}, an instrument for measuring the quantity of rain at any given place. {Salt gauge}, or {Brine gauge}, an instrument or contrivance for indicating the degree of saltness of water from its specific gravity, as in the boilers of ocean steamers. {Sea gauge}, an instrument for finding the depth of the sea. {Siphon gauge}, a glass siphon tube, partly filled with mercury, -- used to indicate pressure, as of steam, or the degree of rarefaction produced in the receiver of an air pump or other vacuum; a manometer. {Sliding gauge}. (Mach.) (a) A templet or pattern for gauging the commonly accepted dimensions or shape of certain parts in general use, as screws, railway-car axles, etc. (b) A gauge used only for testing other similar gauges, and preserved as a reference, to detect wear of the working gauges. (c) (Railroads) See Note under {Gauge}, n., 5. {Star gauge} (Ordnance), an instrument for measuring the diameter of the bore of a cannon at any point of its length. {Steam gauge}, an instrument for measuring the pressure of steam, as in a boiler. {Tide gauge}, an instrument for determining the height of the tides. {Vacuum gauge}, a species of barometer for determining the relative elasticities of the vapor in the condenser of a steam engine and the air. {Water gauge}. (a) A contrivance for indicating the height of a water surface, as in a steam boiler; as by a gauge cock or glass. (b) The height of the water in the boiler. {Wind gauge}, an instrument for measuring the force of the wind on any given surface; an anemometer. {Wire gauge}, a gauge for determining the diameter of wire or the thickness of sheet metal; also, a standard of size. See under {Wire}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Automobile \Au"to*mo*bile`\, n. [F.] a self-propelled vehicle used for transporting passengers, suitable for use on a street or roadway. Many diferent models of automobiles have beenbuilt and sold commercially, possessing varied features such as a retractable roof (in a {convertible}), different braking systems, different propulsion systems, and varied styling. Most models have four wheels but some have been built with three wheels. Automobiles are usually propelled by internal combustion engines (using volatile inflammable liquids, as gasoline or petrol, alcohol, naphtha, etc.), and sometimes by steam engines, or electric motors. The power of the driving motor varies from under 50 H. P. for earlier models to over 200 H. P. larger models or high-performance sports or racing cars. An automobile is commonly called a {car} or an {auto}, and generally in British usage, {motor cars}. Syn: car, auto, machine, motorcar. [Webster 1913 Suppl. +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Car \Car\, n. [OF. car, char, F. cahr, fr. L. carrus, Wagon: a Celtic word; cf. W. car, Armor. karr, Ir. & Gael. carr. cf. {Chariot}.] 1. A small vehicle moved on wheels; usually, one having but two wheels and drawn by one horse; a cart. [1913 Webster] 2. A vehicle adapted to the rails of a railroad. [U. S.] [1913 Webster] Note: In England a railroad passenger car is called a railway carriage; a freight car a goods wagon; a platform car a goods truck; a baggage car a van. But styles of car introduced into England from America are called cars; as, tram car. Pullman car. See {Train}. [1913 Webster] 3. A chariot of war or of triumph; a vehicle of splendor, dignity, or solemnity. [Poetic]. [1913 Webster] The gilded car of day. --Milton. [1913 Webster] The towering car, the sable steeds. --Tennyson. [1913 Webster] 4. (Astron.) The stars also called Charles's Wain, the Great Bear, or the Dipper. [1913 Webster] The Pleiads, Hyads, and the Northern Car. --Dryden. [1913 Webster] 5. The cage of a lift or elevator. [1913 Webster] 6. The basket, box, or cage suspended from a balloon to contain passengers, ballast, etc. [1913 Webster] 7. A floating perforated box for living fish. [U. S.] [1913 Webster] {Car coupling}, or {Car coupler}, a shackle or other device for connecting the cars in a railway train. [U. S.] {Dummy car} (Railroad), a car containing its own steam power or locomotive. {Freight car} (Railrood), a car for the transportation of merchandise or other goods. [U. S.] {Hand car} (Railroad), a small car propelled by hand, used by railroad laborers, etc. [U. S.] {Horse car}, or {Street car}, an omnibus car, draw by horses or other power upon rails laid in the streets. [U. S.] {Palace car}, {Drawing-room car}, {Sleeping car}, {Parlor car}, etc. (Railroad), cars especially designed and furnished for the comfort of travelers. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: car n 1: a motor vehicle with four wheels; usually propelled by an internal combustion engine; "he needs a car to get to work" [syn: {car}, {auto}, {automobile}, {machine}, {motorcar}] 2: a wheeled vehicle adapted to the rails of railroad; "three cars had jumped the rails" [syn: {car}, {railcar}, {railway car}, {railroad car}] 3: the compartment that is suspended from an airship and that carries personnel and the cargo and the power plant [syn: {car}, {gondola}] 4: where passengers ride up and down; "the car was on the top floor" [syn: {car}, {elevator car}] 5: a conveyance for passengers or freight on a cable railway; "they took a cable car to the top of the mountain" [syn: {cable car}, {car}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CAR Computer Aided Retrieval From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CAR Central Access Routing (RND) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CAR Computer Assisted Radiology From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CAR Contents of the Address Register (IBM, ELISP, CDR) From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: car [kar] because; for the reason that as; because; for; since

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.157 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).