Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for cannon (6 entries) (4.0416 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cannon-, *cannon*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gun \Gun\ (g[u^]n), n. [OE. gonne, gunne; of uncertain origin; cf. Ir., Gael., & LL. gunna, W. gum; possibly (like cannon) fr. L. canna reed, tube; or abbreviated fr. OF. mangonnel, E. mangonel, a machine for hurling stones.] 1. A weapon which throws or propels a missile to a distance; any firearm or instrument for throwing projectiles, consisting of a tube or barrel closed at one end, in which the projectile is placed, with an explosive charge (such as guncotton or gunpowder) behind, which is ignited by various means. Pistols, rifles, carbines, muskets, and fowling pieces are smaller guns, for hand use, and are called {small arms}. Larger guns are called {cannon}, {ordnance}, {fieldpieces}, {carronades}, {howitzers}, etc. See these terms in the Vocabulary. [1913 Webster] As swift as a pellet out of a gunne When fire is in the powder runne. --Chaucer. [1913 Webster] The word gun was in use in England for an engine to cast a thing from a man long before there was any gunpowder found out. --Selden. [1913 Webster] 2. (Mil.) A piece of heavy ordnance; in a restricted sense, a cannon. [1913 Webster] 3. pl. (Naut.) Violent blasts of wind. [1913 Webster] Note: Guns are classified, according to their construction or manner of loading as {rifled} or {smoothbore}, {breech-loading} or {muzzle-loading}, {cast} or {built-up guns}; or according to their use, as {field}, {mountain}, {prairie}, {seacoast}, and {siege guns}. [1913 Webster] {Armstrong gun}, a wrought iron breech-loading cannon named after its English inventor, Sir William Armstrong. {Big gun} or {Great gun}, a piece of heavy ordnance; hence (Fig.), a person superior in any way; as, bring in the big guns to tackle the problem. {Gun barrel}, the barrel or tube of a gun. {Gun carriage}, the carriage on which a gun is mounted or moved. {Gun cotton} (Chem.), a general name for a series of explosive nitric ethers of cellulose, obtained by steeping cotton in nitric and sulphuric acids. Although there are formed substances containing nitric acid radicals, yet the results exactly resemble ordinary cotton in appearance. It burns without ash, with explosion if confined, but quietly and harmlessly if free and open, and in small quantity. Specifically, the lower nitrates of cellulose which are insoluble in ether and alcohol in distinction from the highest (pyroxylin) which is soluble. See {Pyroxylin}, and cf. {Xyloidin}. The gun cottons are used for blasting and somewhat in gunnery: for making celluloid when compounded with camphor; and the soluble variety (pyroxylin) for making collodion. See {Celluloid}, and {Collodion}. Gun cotton is frequenty but improperly called {nitrocellulose}. It is not a nitro compound, but an ester of nitric acid. {Gun deck}. See under {Deck}. {Gun fire}, the time at which the morning or the evening gun is fired. {Gun metal}, a bronze, ordinarily composed of nine parts of copper and one of tin, used for cannon, etc. The name is also given to certain strong mixtures of cast iron. {Gun port} (Naut.), an opening in a ship through which a cannon's muzzle is run out for firing. {Gun tackle} (Naut.), the blocks and pulleys affixed to the side of a ship, by which a gun carriage is run to and from the gun port. {Gun tackle purchase} (Naut.), a tackle composed of two single blocks and a fall. --Totten. {Krupp gun}, a wrought steel breech-loading cannon, named after its German inventor, Herr Krupp. {Machine gun}, a breech-loading gun or a group of such guns, mounted on a carriage or other holder, and having a reservoir containing cartridges which are loaded into the gun or guns and fired in rapid succession. In earlier models, such as the {Gatling gun}, the cartridges were loaded by machinery operated by turning a crank. In modern versions the loading of cartidges is accomplished by levers operated by the recoil of the explosion driving the bullet, or by the pressure of gas within the barrel. Several hundred shots can be fired in a minute by such weapons, with accurate aim. The {Gatling gun}, {Gardner gun}, {Hotchkiss gun}, and {Nordenfelt gun}, named for their inventors, and the French {mitrailleuse}, are machine guns. {To blow great guns} (Naut.), to blow a gale. See {Gun}, n., 3. [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cannon \Can"non\, n.; pl. {Cannons}, collectively {Cannon}. [F. cannon, fr. L. canna reed, pipe, tube. See {Cane}.] 1. A great gun; a piece of ordnance or artillery; a firearm for discharging heavy shot with great force. [1913 Webster] Note: Cannons are made of various materials, as iron, brass, bronze, and steel, and of various sizes and shapes with respect to the special service for which they are intended, as intended, as siege, seacoast, naval, field, or mountain, guns. They always aproach more or less nearly to a cylindrical from, being usually thicker toward the breech than at the muzzle. Formerly they were cast hollow, afterwards they were cast, solid, and bored out. The cannon now most in use for the armament of war vessels and for seacoast defense consists of a forged steel tube reinforced with massive steel rings shrunk upon it. Howitzers and mortars are sometimes called cannon. See {Gun}. [1913 Webster] 2. (Mech.) A hollow cylindrical piece carried by a revolving shaft, on which it may, however, revolve independently. [1913 Webster] 3. (Printing.) A kind of type. See {Canon}. [1913 Webster] {Cannon ball}, strictly, a round solid missile of stone or iron made to be fired from a cannon, but now often applied to a missile of any shape, whether solid or hollow, made for cannon. Elongated and cylindrical missiles are sometimes called bolts; hollow ones charged with explosives are properly called shells. {Cannon bullet}, a cannon ball. [Obs.] {Cannon cracker}, a fire cracker of large size. {Cannon lock}, a device for firing a cannon by a percussion primer. {Cannon metal}. See {Gun Metal}. {Cannon pinion}, the pinion on the minute hand arbor of a watch or clock, which drives the hand but permits it to be moved in setting. {Cannon proof}, impenetrable by cannon balls. {Cannon shot}. (a) A cannon ball. (b) The range of a cannon. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cannon \Can"non\, v. i. 1. To discharge cannon. [Webster 1913 Suppl.] 2. To collide or strike violently, esp. so as to glance off or rebound; to strike and rebound. He heard the right-hand goal post crack as a pony cannoned into it -- crack, splinter, and fall like a mast. --Kipling. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cannon \Can"non\, n. & v. (Billiards) See {Carom}. [Eng.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Carom \Car"om\, n. [Prob. corrupted fr. F. carumboler to carom, carambolage a carom, carambole the red ball in billiards.] (Billiards) A shot in which the ball struck with the cue comes in contact with two or more balls on the table; a hitting of two or more balls with the player's ball. In England it is called {cannon}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: cannon n 1: a large artillery gun that is usually on wheels 2: heavy gun fired from a tank 3: (Middle Ages) a cylindrical piece of armor plate to protect the arm 4: heavy automatic gun fired from an airplane 5: lower part of the leg extending from the hock to the fetlock in hoofed mammals [syn: {cannon}, {shank}] 6: a shot in billiards in which the cue ball contacts one object ball and then the other [syn: {carom}, {cannon}] v 1: make a cannon 2: fire a cannon

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.0416 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).