Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for camp (6 entries) (5.8394 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -camp-, *camp*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Camp \Camp\ (k[a^]mp), n. [F. camp, It. campo, fr. L. campus plant, field; akin to Gr. kh^pos garden. Cf. {Campaign}, {Champ}, n.] 1. The ground or spot on which tents, huts, etc., are erected for shelter, as for an army or for lumbermen, etc. --Shak. [1913 Webster] 2. A collection of tents, huts, etc., for shelter, commonly arranged in an orderly manner. [1913 Webster] Forming a camp in the neighborhood of Boston. --W. Irving. [1913 Webster] 3. A single hut or shelter; as, a hunter's camp. [1913 Webster] 4. The company or body of persons encamped, as of soldiers, of surveyors, of lumbermen, etc. [1913 Webster] The camp broke up with the confusion of a flight. --Macaulay. [1913 Webster] 5. (Agric.) A mound of earth in which potatoes and other vegetables are stored for protection against frost; -- called also {burrow} and {pie}. [Prov. Eng.] [1913 Webster] 6. [Cf. OE. & AS. camp contest, battle. See {champion}.] An ancient game of football, played in some parts of England. --Halliwell. [1913 Webster] {Camp bedstead}, a light bedstead that can be folded up onto a small space for easy transportation. {camp ceiling} (Arch.), a kind ceiling often used in attics or garrets, in which the side walls are inclined inward at the top, following the slope of the rafters, to meet the plane surface of the upper ceiling. {Camp chair}, a light chair that can be folded up compactly for easy transportation; the seat and back are often made of strips or pieces of carpet. {Camp fever}, typhus fever. {Camp follower}, a civilian accompanying an army, as a sutler, servant, etc. {Camp meeting}, a religious gathering for open-air preaching, held in some retired spot, chiefly by Methodists. It usually last for several days, during which those present lodge in tents, temporary houses, or cottages. {Camp stool}, the same as {camp chair}, except that the stool has no back. {Flying camp} (Mil.), a camp or body of troops formed for rapid motion from one place to another. --Farrow. {To pitch (a) camp}, to set up the tents or huts of a camp. {To strike camp}, to take down the tents or huts of a camp. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Camp \Camp\ (k[a^]mp), v. t. [imp. & p. p. {Camped} (k[a^]mt; 215); p. pr. & vb. n. {Camping}.] To afford rest or lodging for, as an army or travelers. [1913 Webster] Had our great palace the capacity To camp this host, we all would sup together. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Camp \Camp\, v. i. 1. To pitch or prepare a camp; to encamp; to lodge in a camp; -- often with out. [1913 Webster] They camped out at night, under the stars. --W. Irving. [1913 Webster] 2. [See {Camp}, n., 6] To play the game called camp. [Prov. Eng.] --Tusser. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: camp adj 1: providing sophisticated amusement by virtue of having artificially (and vulgarly) mannered or banal or sentimental qualities; "they played up the silliness of their roles for camp effect"; "campy Hollywood musicals of the 1940's" [syn: {camp}, {campy}] n 1: temporary living quarters specially built by the army for soldiers; "wherever he went in the camp the men were grumbling" [syn: {camp}, {encampment}, {cantonment}, {bivouac}] 2: a group of people living together in a camp; "the whole camp laughed at his mistake" 3: temporary lodgings in the country for travelers or vacationers; "level ground is best for parking and camp areas" 4: an exclusive circle of people with a common purpose [syn: {clique}, {coterie}, {ingroup}, {inner circle}, {pack}, {camp}] 5: a penal institution (often for forced labor); "China has many camps for political prisoners" 6: something that is considered amusing not because of its originality but because of its unoriginality; "the living room was pure camp" 7: shelter for persons displaced by war or political oppression or for religious beliefs [syn: {camp}, {refugee camp}] 8: a site where care and activities are provided for children during the summer months; "city kids get to see the country at a summer camp" [syn: {camp}, {summer camp}] v 1: live in or as if in a tent; "Can we go camping again this summer?"; "The circus tented near the town"; "The houseguests had to camp in the living room" [syn: {camp}, {encamp}, {camp out}, {bivouac}, {tent}] 2: establish or set up a camp [syn: {camp}, {camp down}] 3: give an artificially banal or sexual quality to From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: CAMP Cygwin Apache MySQL PHP (Cygwin, Apache, SQL, PHP) From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: camp [kã] camping ground; camping site camp of tents; tented camp

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.8394 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).