Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for came (4 entries) (6.2319 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -came-, *came*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Come \Come\, v. i. [imp. {Came}; p. p. {Come}; p. pr & vb. n. {Coming}.] [OE. cumen, comen, AS. cuman; akin to OS.kuman, D. komen, OHG. queman, G. kommen, Icel. koma, Sw. komma, Dan. komme, Goth. giman, L. venire (gvenire), Gr. ? to go, Skr. gam. [root]23. Cf. {Base}, n., {Convene}, {Adventure}.] 1. To move hitherward; to draw near; to approach the speaker, or some place or person indicated; -- opposed to go. [1913 Webster] Look, who comes yonder? --Shak. [1913 Webster] I did not come to curse thee. --Tennyson. [1913 Webster] 2. To complete a movement toward a place; to arrive. [1913 Webster] When we came to Rome. --Acts xxviii. 16. [1913 Webster] Lately come from Italy. --Acts xviii. 2. [1913 Webster] 3. To approach or arrive, as if by a journey or from a distance. "Thy kingdom come." --Matt. vi. 10. [1913 Webster] The hour is coming, and now is. --John. v. 25. [1913 Webster] So quick bright things come to confusion. --Shak. [1913 Webster] 4. To approach or arrive, as the result of a cause, or of the act of another. [1913 Webster] From whence come wars? --James iv. 1. [1913 Webster] Both riches and honor come of thee ! --1 Chron. xxix. 12. [1913 Webster] 5. To arrive in sight; to be manifest; to appear. [1913 Webster] Then butter does refuse to come. --Hudibras. [1913 Webster] 6. To get to be, as the result of change or progress; -- with a predicate; as, to come untied. [1913 Webster] How come you thus estranged? --Shak. [1913 Webster] How come her eyes so bright? --Shak. [1913 Webster] Note: Am come, is come, etc., are frequently used instead of have come, has come, etc., esp. in poetry. The verb to be gives a clearer adjectival significance to the participle as expressing a state or condition of the subject, while the auxiliary have expresses simply the completion of the action signified by the verb. [1913 Webster] Think not that I am come to destroy. --Matt. v. 17. [1913 Webster] We are come off like Romans. --Shak. [1913 Webster] The melancholy days are come, the saddest of the year. --Bryant. [1913 Webster] Note: Come may properly be used (instead of go) in speaking of a movement hence, or away, when there is reference to an approach to the person addressed; as, I shall come home next week; he will come to your house to-day. It is used with other verbs almost as an auxiliary, indicative of approach to the action or state expressed by the verb; as, how came you to do it? Come is used colloquially, with reference to a definite future time approaching, without an auxiliary; as, it will be two years, come next Christmas; i. e., when Christmas shall come. [1913 Webster] They were cried In meeting, come next Sunday. --Lowell. Come, in the imperative, is used to excite attention, or to invite to motion or joint action; come, let us go. "This is the heir; come, let us kill him." --Matt. xxi. 38. When repeated, it sometimes expresses haste, or impatience, and sometimes rebuke. "Come, come, no time for lamentation now." --Milton. [1913 Webster] {To come}, yet to arrive, future. "In times to come." --Dryden. "There's pippins and cheese to come." --Shak. {To come about}. (a) To come to pass; to arrive; to happen; to result; as, how did these things come about? (b) To change; to come round; as, the ship comes about. "The wind is come about." --Shak. [1913 Webster] On better thoughts, and my urged reasons, They are come about, and won to the true side. --B. Jonson. {To come abroad}. (a) To move or be away from one's home or country. "Am come abroad to see the world." --Shak. (b) To become public or known. [Obs.] "Neither was anything kept secret, but that it should come abroad." --Mark. iv. 22. {To come across}, to meet; to find, esp. by chance or suddenly. "We come across more than one incidental mention of those wars." --E. A. Freeman. "Wagner's was certainly one of the strongest and most independent natures I ever came across." --H. R. Haweis. {To come after}. (a) To follow. (b) To come to take or to obtain; as, to come after a book. {To come again}, to return. "His spirit came again and he revived." --Judges. xv. 19. - {To come and go}. (a) To appear and disappear; to change; to alternate. "The color of the king doth come and go." --Shak. (b) (Mech.) To play backward and forward. {To come at}. (a) To reach; to arrive within reach of; to gain; as, to come at a true knowledge of ourselves. (b) To come toward; to attack; as, he came at me with fury. {To come away}, to part or depart. {To come between}, to intervene; to separate; hence, to cause estrangement. {To come by}. (a) To obtain, gain, acquire. "Examine how you came by all your state." --Dryden. (b) To pass near or by way of. {To come down}. (a) To descend. (b) To be humbled. {To come down upon}, to call to account, to reprimand. [Colloq.] --Dickens. {To come home}. (a) To return to one's house or family. (b) To come close; to press closely; to touch the feelings, interest, or reason. (c) (Naut.) To be loosened from the ground; -- said of an anchor. {To come in}. (a) To enter, as a town, house, etc. "The thief cometh in." --Hos. vii. 1. (b) To arrive; as, when my ship comes in. (c) To assume official station or duties; as, when Lincoln came in. (d) To comply; to yield; to surrender. "We need not fear his coming in" --Massinger. (e) To be brought into use. "Silken garments did not come in till late." --Arbuthnot. (f) To be added or inserted; to be or become a part of. (g) To accrue as gain from any business or investment. (h) To mature and yield a harvest; as, the crops come in well. (i) To have sexual intercourse; -- with to or unto. --Gen. xxxviii. 16. (j) To have young; to bring forth; as, the cow will come in next May. [U. S.] {To come in for}, to claim or receive. "The rest came in for subsidies." --Swift. {To come into}, to join with; to take part in; to agree to; to comply with; as, to come into a party or scheme. {To come it over}, to hoodwink; to get the advantage of. [Colloq.] {To come near} or {To come nigh}, to approach in place or quality; to be equal to. "Nothing ancient or modern seems to come near it." --Sir W. Temple. {To come of}. (a) To descend or spring from. "Of Priam's royal race my mother came." --Dryden. (b) To result or follow from. "This comes of judging by the eye." --L'Estrange. {To come off}. (a) To depart or pass off from. (b) To get free; to get away; to escape. (c) To be carried through; to pass off; as, it came off well. (d) To acquit one's self; to issue from (a contest, etc.); as, he came off with honor; hence, substantively, a come-off, an escape; an excuse; an evasion. [Colloq.] (e) To pay over; to give. [Obs.] (f) To take place; to happen; as, when does the race come off? (g) To be or become after some delay; as, the weather came off very fine. (h) To slip off or be taken off, as a garment; to separate. (i) To hurry away; to get through. --Chaucer. {To come off by}, to suffer. [Obs.] "To come off by the worst." --Calamy. {To come off from}, to leave. "To come off from these grave disquisitions." --Felton. {To come on}. (a) To advance; to make progress; to thrive. (b) To move forward; to approach; to supervene. {To come out}. (a) To pass out or depart, as from a country, room, company, etc. "They shall come out with great substance." --Gen. xv. 14. (b) To become public; to appear; to be published. "It is indeed come out at last." --Bp. Stillingfleet. (c) To end; to result; to turn out; as, how will this affair come out? he has come out well at last. (d) To be introduced into society; as, she came out two seasons ago. (e) To appear; to show itself; as, the sun came out. (f) To take sides; to announce a position publicly; as, he came out against the tariff. (g) To publicly admit oneself to be homosexual. {To come out with}, to give publicity to; to disclose. {To come over}. (a) To pass from one side or place to another. "Perpetually teasing their friends to come over to them." --Addison. (b) To rise and pass over, in distillation. {To come over to}, to join. {To come round}. (a) To recur in regular course. (b) To recover. [Colloq.] (c) To change, as the wind. (d) To relent. --J. H. Newman. (e) To circumvent; to wheedle. [Colloq.] {To come short}, to be deficient; to fail of attaining. "All have sinned and come short of the glory of God." --Rom. iii. 23. {To come to}. (a) To consent or yield. --Swift. (b) (Naut.) (with the accent on to) To luff; to bring the ship's head nearer the wind; to anchor. (c) (with the accent on to) To recover, as from a swoon. (d) To arrive at; to reach. (e) To amount to; as, the taxes come to a large sum. (f) To fall to; to be received by, as an inheritance. --Shak. {To come to blows}. See under {Blow}. {To come to grief}. See under {Grief}. {To come to a head}. (a) To suppurate, as a boil. (b) To mature; to culminate; as a plot. {To come to one's self}, to recover one's senses. {To come to pass}, to happen; to fall out. {To come to the scratch}. (a) (Prize Fighting) To step up to the scratch or mark made in the ring to be toed by the combatants in beginning a contest; hence: (b) To meet an antagonist or a difficulty bravely. [Colloq.] {To come to time}. (a) (Prize Fighting) To come forward in order to resume the contest when the interval allowed for rest is over and "time" is called; hence: (b) To keep an appointment; to meet expectations. [Colloq.] {To come together}. (a) To meet for business, worship, etc.; to assemble. --Acts i. 6. (b) To live together as man and wife. --Matt. i. 18. {To come true}, to happen as predicted or expected. {To come under}, to belong to, as an individual to a class. {To come up} (a) to ascend; to rise. (b) To be brought up; to arise, as a question. (c) To spring; to shoot or rise above the earth, as a plant. (d) To come into use, as a fashion. {To come up the capstan} (Naut.), to turn it the contrary way, so as to slacken the rope about it. {To come up the tackle fall} (Naut.), to slacken the tackle gently. --Totten. {To come up to}, to rise to; to equal. {To come up with}, to overtake or reach by pursuit. {To come upon}. (a) To befall. (b) To attack or invade. (c) To have a claim upon; to become dependent upon for support; as, to come upon the town. (d) To light or chance upon; to find; as, to come upon hid treasure. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Came \Came\ (k[=a]m), imp. of {Come}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: came \came\ (k[=a]m), n. [Cf. Scot. came, caim, comb, and OE. camet silver.] A slender rod of cast lead, with or without grooves, used, in casements and stained-glass windows, to hold together the panes or pieces of glass. [1913 Webster] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: overcome 1. (-came, -come) galip gelmek, alt etmek 2. yenmek, hakkından gelmek 3. gidermek, çaresini bulmak. be over come (with) etkilenmek.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 6.2319 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).