Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for called (1 entries) (6.1599 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -called-, *called*.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Call \Call\ (k[add]l), v. t. [imp. & p. p. {Called} (k[add]ld); p. pr. & vb. n. {Calling}] [OE. callen, AS. ceallian; akin to Icel. & Sw. kalla, Dan. kalde, D. kallen to talk, prate, OHG. kall[=o]n to call; cf. Gr. ghry`ein to speak, sing, Skr. gar to praise. Cf. {Garrulous}.] 1. To command or request to come or be present; to summon; as, to call a servant. [1913 Webster] Call hither Clifford; bid him come amain --Shak. [1913 Webster] 2. To summon to the discharge of a particular duty; to designate for an office, or employment, especially of a religious character; -- often used of a divine summons; as, to be called to the ministry; sometimes, to invite; as, to call a minister to be the pastor of a church. [1913 Webster] Paul . . . called to be an apostle --Rom. i. 1. [1913 Webster] The Holy Ghost said, Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. --Acts xiii. 2. [1913 Webster] 3. To invite or command to meet; to convoke; -- often with together; as, the President called Congress together; to appoint and summon; as, to call a meeting of the Board of Aldermen. [1913 Webster] Now call we our high court of Parliament. --Shak. [1913 Webster] 4. To give name to; to name; to address, or speak of, by a specifed name. [1913 Webster] If you would but call me Rosalind. --Shak. [1913 Webster] And God called the light Day, and the darkness he called Night. --Gen. i. 5. [1913 Webster] 5. To regard or characterize as of a certain kind; to denominate; to designate. [1913 Webster] What God hath cleansed, that call not thou common. --Acts x. 15. [1913 Webster] 6. To state, or estimate, approximately or loosely; to characterize without strict regard to fact; as, they call the distance ten miles; he called it a full day's work. [1913 Webster] [The] army is called seven hundred thousand men. --Brougham. [1913 Webster] 7. To show or disclose the class, character, or nationality of. [Obs.] [1913 Webster] This speech calls him Spaniard. --Beau. & Fl. [1913 Webster] 8. To utter in a loud or distinct voice; -- often with off; as, to call, or call off, the items of an account; to call the roll of a military company. [1913 Webster] No parish clerk who calls the psalm so clear. --Gay. [1913 Webster] 9. To invoke; to appeal to. [1913 Webster] I call God for a witness. --2 Cor. i. 23 [Rev. Ver. ] [1913 Webster] 10. To rouse from sleep; to awaken. [1913 Webster] If thou canst awake by four o' the clock. I prithee call me. Sleep hath seized me wholly. --Shak. [1913 Webster] {To call a bond}, to give notice that the amount of the bond will be paid. {To call a party} (Law), to cry aloud his name in open court, and command him to come in and perform some duty requiring his presence at the time on pain of what may befall him. {To call back}, to revoke or retract; to recall; to summon back. {To call down}, to pray for, as blessing or curses. {To call forth}, to bring or summon to action; as, to call forth all the faculties of the mind. {To call in}, (a) To collect; as, to call in debts or money; ar to withdraw from cirulation; as, to call in uncurrent coin. (b) To summon to one's side; to invite to come together; as, to call in neighbors. {To call (any one) names}, to apply contemptuous names (to any one). {To call off}, to summon away; to divert; as, to call off the attention; to call off workmen from their employment. {To call out}. (a) To summon to fight; to challenge. (b) To summon into service; as, to call out the militia. {To call over}, to recite separate particulars in order, as a roll of names. {To call to account}, to demand explanation of. {To call to mind}, to recollect; to revive in memory. {To call to order}, to request to come to order; as: (a) A public meeting, when opening it for business. (b) A person, when he is transgressing the rules of debate. {To call to the bar}, to admit to practice in courts of law. {To call up}. (a) To bring into view or recollection; as to call up the image of deceased friend. (b) To bring into action or discussion; to demand the consideration of; as, to call up a bill before a legislative body. Syn: To name; denominate; invite; bid; summon; convoke; assemble; collect; exhort; warn; proclaim; invoke; appeal to; designate. Usage: {To Call}, {Convoke}, {Summon}. Call is the generic term; as, to call a public meeting. To convoke is to require the assembling of some organized body of men by an act of authority; as, the king convoked Parliament. To summon is to require attendance by an act more or less stringent anthority; as, to summon a witness. [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  called 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
called
 • /K AO1 L D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [call]
 • การมาเยี่ยม[Lex2]
 • การเรียก: การตะโกนเรียก [Lex2]
 • การสนทนาทางโทรศัพท์[Lex2]
 • ความต้องการ[Lex2]
 • โทรศัพท์ไปหา[Lex2]
 • เรียก: ร้องเรียก, ตะโกนเรียก [Lex2]
 • เรียกว่า[Lex2]
 • สัญญาณ[Lex2]
 • (คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ ###S. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น [Hope]
 • (vt) ร้อง,ร้องเรียก,เรียกหา,มาหา,เยี่ยมเยียน,โทรศัพท์ [Nontri]
 • /K AO1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
ballend, fallend, hallend, lallend, wallend, Celles, Allee, Celle, Falle, Galle, balle, falle, halle, lalle, walle, Ballen, Fallen, Gallen, Halley, Wallen, ballen, fallen, hallen, lallen, wallen, alledem, allein, Ballett, ballern

Similar FRENCH words suggested by aspell:
cales, calés, cale, calé, caltes, caltés, calleux, calées, calte, calté, caler, calez, calée, calter, calait, caleta, caleté

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1599 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).