Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for by (8 entries) (1.0591 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -by-, *by*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: By \By\ (b[imac]), prep. [OE. bi, AS. b[imac], big, near to, by, of, from, after, according to; akin to OS. & OFries. bi, be, D. bij, OHG. b[imac], G. bei, Goth. bi, and perh. Gr. 'amfi`. E. prefix be- is orig. the same word. [root]203. See pref. {Be-}.] 1. In the neighborhood of; near or next to; not far from; close to; along with; as, come and sit by me. [1913 Webster] By foundation or by shady rivulet He sought them both. --Milton. [1913 Webster] 2. On; along; in traversing. Compare 5. [1913 Webster] Long labors both by sea and land he bore. --Dryden. [1913 Webster] By land, by water, they renew the charge. --Pope. [1913 Webster] 3. Near to, while passing; hence, from one to the other side of; past; as, to go by a church. [1913 Webster] 4. Used in specifying adjacent dimensions; as, a cabin twenty feet by forty. [1913 Webster] 5. Against. [Obs.] --Tyndale [1. Cor. iv. 4]. [1913 Webster] 6. With, as means, way, process, etc.; through means of; with aid of; through; through the act or agency of; as, a city is destroyed by fire; profit is made by commerce; to take by force. [1913 Webster] Note: To the meaning of by, as denoting means or agency, belong, more or less closely, most of the following uses of the word: (a) It points out the author and producer; as, "Waverley", a novel by Sir W.Scott; a statue by Canova; a sonata by Beethoven. (b) In an oath or adjuration, it indicates the being or thing appealed to as sanction; as, I affirm to you by all that is sacred; he swears by his faith as a Christian; no, by Heaven. (c) According to; by direction, authority, or example of; after; -- in such phrases as, it appears by his account; ten o'clock by my watch; to live by rule; a model to build by. (d) At the rate of; according to the ratio or proportion of; in the measure or quantity of; as, to sell cloth by the yard, milk by the quart, eggs by the dozen, meat by the pound; to board by the year. (e) In comparison, it denotes the measure of excess or deficiency; when anything is increased or diminished, it indicates the measure of increase or diminution; as, larger by a half; older by five years; to lessen by a third. (f) It expresses continuance or duration; during the course of; within the period of; as, by day, by night. (g) As soon as; not later than; near or at; -- used in expressions of time; as, by this time the sun had risen; he will be here by two o'clock. [1913 Webster] Note: In boxing the compass, by indicates a pint nearer to, or towards, the next cardinal point; as, north by east, i.e., a point towards the east from the north; northeast by east, i.e., on point nearer the east than northeast is. [1913 Webster] Note: With is used instead of by before the instrument with which anything is done; as, to beat one with a stick; the board was fastened by the carpenter with nails. But there are many words which may be regarded as means or processes, or, figuratively, as instruments; and whether with or by shall be used with them is a matter of arbitrary, and often, of unsettled usage; as, to a reduce a town by famine; to consume stubble with fire; he gained his purpose by flattery; he entertained them with a story; he distressed us with or by a recital of his sufferings. see {With}. [1913 Webster] {By all means}, most assuredly; without fail; certainly. {By and by}. (a) Close together (of place). [Obs.] "Two yonge knightes liggyng [lying] by and by." --Chaucer. (b) Immediately; at once. [Obs.] "When . . . persecution ariseth because of the word, by and by he is offended." --Matt. xiii. 21. (c) Presently; pretty soon; before long. Note: In this phrase, by seems to be used in the sense of nearness in time, and to be repeated for the sake of emphasis, and thus to be equivalent to "soon, and soon," that is instantly; hence, -- less emphatically, -- pretty soon, presently. {By one's self}, with only one's self near; alone; solitary. {By the bye}. See under {Bye}. {By the head} (Naut.), having the bows lower than the stern; -- said of a vessel when her head is lower in the water than her stern. If her stern is lower, she is by the stern. {By the lee}, the situation of a vessel, going free, when she has fallen off so much as to bring the wind round her stern, and to take her sails aback on the other side. {By the run}, to let go by the run, to let go altogether, instead of slacking off. {By the way}, by the bye; -- used to introduce an incidental or secondary remark or subject. {Day by day}, {One by one}, {Piece by piece}, etc., each day, each one, each piece, etc., by itself singly or separately; each severally. {To come by}, to get possession of; to obtain. {To do by}, to treat, to behave toward. {To set by}, to value, to esteem. {To stand by}, to aid, to support. [1913 Webster] Note: The common phrase good-by is equivalent to farewell, and would be better written good-bye, as it is a corruption of God be with you (b'w'ye). [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: By \By\ (b[imac]), adv. 1. Near; in the neighborhood; present; as, there was no person by at the time. [1913 Webster] 2. Passing near; going past; past; beyond; as, the procession has gone by; a bird flew by. [1913 Webster] 3. Aside; as, to lay by; to put by. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: By \By\ (b[imac]), a. Out of the common path; aside; -- used in composition, giving the meaning of something aside, secondary, or incidental, or collateral matter, a thing private or avoiding notice; as, by-line, by-place, by-play, by-street. It was formerly more freely used in composition than it is now; as, by-business, by-concernment, by-design, by-interest, etc. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: by adv 1: so as to pass a given point; "every hour a train goes past" [syn: {by}, {past}] 2: in reserve; not for immediate use; "started setting aside money to buy a car"; "put something by for her old age"; "has a nest egg tucked away for a rainy day" [syn: {aside}, {by}, {away}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: let 1. (let, letting) izin vermek, müsaade etmek 2. by, through, in ile geçmesine, gitmesine veya gelmesine müsaade etmek 3. kontrata bağlamak 4. yardımcı fiil olarak --eyim, -elim, -sin, -sinler (birinci veya üçüncü şahıs emir kipi) 5. kiraya vermek. let alone, let be karışmamak, haline bırakmak. Honesty, let alone honor, was not in him. Şeref şöyle dursun, onda doğruluk namına bir şey yoktu. Let be. Öyle kalsın. Dokunma. Bozma. let blood kan akıtmak, hacamat etmek. let down indirmek 6. boşa çıkarmak, hayal kırıklığına uğratmak. let down one' hair samimi davranmak (hanımlar) let fall düşürmek. let fly salıverip uçurmak 7. top veya tüfek atmak. let go bırakmak, koyuvermek 8. serbest bırakmak. let him down gently yavaş yavaş alıştırarak hayal kırıklığına uğratmak. let in kapıyı açıp içeriye almak. let loose serbest bırakmak (köpek veya deli) let off cezasını affetmek, cezasını hafifletmek, işten çıkarmak 9. dışarı vermek. let on sırrı başkasına söylemek, sırrı ifşa etmek. let oneself go duygularına serbestçe yol vermek 10. çekinmeden konuşmak veya gülmek, taşkınlık yapmak. let oneself in anahtar ile kapıyı açıp içeriye girmek. let out dışarıya bırakmak, koyvermek, kaçmasına müsaade etmek 11. gevşetmek, genişletmek. let slide vazgeçmek, haline bırakmak. let slip kaçırmak, elinden kaçırmak. let the cat out of the bag sırrı meydana çıkarmak. let up yumuşamak, sertliğini kaybetmek. let well enough alone olanla yetinmek. Let x equal 2y. X'in 2y'a eşit oldugunu farze- delim. to let kiralık. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: p 1. (kıs.) after, by, by weight, fint, for, page pert, participle past penny pint population. From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: by village From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: by city; town

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 1.0591 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).