Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for butt (6 entries) (6.0725 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -butt-, *butt*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Butt \Butt\, But \But\, n. [F. but butt, aim (cf. butte knoll), or bout, OF. bot, end, extremity, fr. boter, buter, to push, butt, strike, F. bouter; of German origin; cf. OHG. b[=o]zan, akin to E. beat. See {Beat}, v. t.] 1. A limit; a bound; a goal; the extreme bound; the end. [1913 Webster] Here is my journey's end, here my butt And very sea mark of my utmost sail. --Shak. [1913 Webster] Note: As applied to land, the word is nearly synonymous with mete, and signifies properly the end line or boundary; the abuttal. [1913 Webster] 2. The larger or thicker end of anything; the blunt end, in distinction from the sharp end; as, the butt of a rifle. Formerly also spelled {but}. See 2nd {but}, n. sense 2. [1913 Webster +PJC] 3. A mark to be shot at; a target. --Sir W. Scott. [1913 Webster] The groom his fellow groom at butts defies, And bends his bow, and levels with his eyes. --Dryden. [1913 Webster] 4. A person at whom ridicule, jest, or contempt is directed; as, the butt of the company. [1913 Webster] I played a sentence or two at my butt, which I thought very smart. --Addison. [1913 Webster] 5. A push, thrust, or sudden blow, given by the head of an animal; as, the butt of a ram. [1913 Webster] 6. A thrust in fencing. [1913 Webster] To prove who gave the fairer butt, John shows the chalk on Robert's coat. --Prior. [1913 Webster] 7. A piece of land left unplowed at the end of a field. [1913 Webster] The hay was growing upon headlands and butts in cornfields. --Burrill. [1913 Webster] 8. (Mech.) (a) A joint where the ends of two objects come squarely together without scarfing or chamfering; -- also called {butt joint}. (b) The end of a connecting rod or other like piece, to which the boxing is attached by the strap, cotter, and gib. (c) The portion of a half-coupling fastened to the end of a hose. [1913 Webster] 9. (Shipbuilding) The joint where two planks in a strake meet. [1913 Webster] 10. (Carp.) A kind of hinge used in hanging doors, etc.; -- so named because fastened on the edge of the door, which butts against the casing, instead of on its face, like the strap hinge; also called {butt hinge}. [1913 Webster] 11. (Leather Trade) The thickest and stoutest part of tanned oxhides, used for soles of boots, harness, trunks. [1913 Webster] 12. The hut or shelter of the person who attends to the targets in rifle practice. [1913 Webster] 13. The buttocks; as, get up off your butt and get to work; -- used as a euphemism, less objectionable than {ass}. [slang] Syn: ass, rear end, derriere, behind, rump, heinie. [PJC] {Butt chain} (Saddlery), a short chain attached to the end of a tug. {Butt end}. The thicker end of anything. See {But end}, under 2d {But}. [1913 Webster] Amen; and make me die a good old man! That's the butt end of a mother's blessing. --Shak. [1913 Webster] {A butt's length}, the ordinary distance from the place of shooting to the butt, or mark. {Butts and bounds} (Conveyancing), abuttals and boundaries. In lands of the ordinary rectangular shape, butts are the lines at the ends (F. bouts), and bounds are those on the sides, or sidings, as they were formerly termed. --Burrill. {Bead and butt}. See under {Bead}. {Butt and butt}, joining end to end without overlapping, as planks. {Butt weld} (Mech.), a butt joint, made by welding together the flat ends, or edges, of a piece of iron or steel, or of separate pieces, without having them overlap. See {Weld}. {Full butt}, headfirst with full force. [Colloq.] "The corporal . . . ran full butt at the lieutenant." --Marryat. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Butt \Butt\, v. t. To strike by thrusting the head against; to strike with the head. [1913 Webster] Two harmless lambs are butting one the other. --Sir H. Wotton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Butt \Butt\, v. i. [imp. & p. p. {Butted}; p. pr. & vb. n. {Butting}.] [OE. butten, OF. boter to push, F. bouter. See {Butt} an end, and cf. {Boutade}.] 1. To join at the butt, end, or outward extremity; to terminate; to be bounded; to abut. [Written also {but}.] [1913 Webster] And Barnsdale there doth butt on Don's well-watered ground. --Drayton. [1913 Webster] 2. To thrust the head forward; to strike by thrusting the head forward, as an ox or a ram. [See {Butt}, n.] [1913 Webster] A snow-white steer before thine altar led, Butts with his threatening brows. --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Butt \Butt\, n. [F. botte, boute, LL. butta. Cf. {Bottle} a hollow vessel.] A large cask or vessel for wine or beer. It contains two hogsheads. [1913 Webster] Note: A wine butt contains 126 wine gallons (= 105 imperial gallons, nearly); a beer butt 108 ale gallons (= about 110 imperial gallons). [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Butt \Butt\, n. (Zool.) The common English flounder. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: butt n 1: thick end of the handle [syn: {butt}, {butt end}] 2: the part of a plant from which the roots spring or the part of a stalk or trunk nearest the roots 3: a victim of ridicule or pranks [syn: {butt}, {goat}, {laughingstock}, {stooge}] 4: the fleshy part of the human body that you sit on; "he deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates}, {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can}, {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister}, {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern}, {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom}, {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}] 5: sports equipment consisting of an object set up for a marksman or archer to aim at [syn: {target}, {butt}] 6: finely ground tobacco wrapped in paper; for smoking [syn: {cigarette}, {cigaret}, {coffin nail}, {butt}, {fag}] 7: a joint made by fastening ends together without overlapping [syn: {butt joint}, {butt}] 8: a large cask (especially one holding a volume equivalent to 2 hogsheads or 126 gallons) 9: the small unused part of something (especially the end of a cigarette that is left after smoking) [syn: {butt}, {stub}] v 1: lie adjacent to another or share a boundary; "Canada adjoins the U.S."; "England marches with Scotland" [syn: {border}, {adjoin}, {edge}, {abut}, {march}, {butt}, {butt against}, {butt on}] 2: to strike, thrust or shove against; "He butted his sister out of the way"; "The goat butted the hiker with his horns" [syn: {butt}, {bunt}] 3: place end to end without overlapping; "The frames must be butted at the joints"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0725 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).