Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for burr (4 entries) (6.1029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burr-, *burr*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bur \Bur\, Burr \Burr\ (b[^u]r), n. [OE. burre burdock; cf. Dan. borre, OSw. borra, burdock, thistle; perh. akin to E. bristle (burr- for burz-), or perh. to F. bourre hair, wool, stuff; also, according to Cotgrave, "the downe, or hairie coat, wherewith divers herbes, fruits, and flowers, are covered," fr. L. burrae trifles, LL. reburrus rough.] 1. (Bot.) Any rough or prickly envelope of the seeds of plants, whether a pericarp, a persistent calyx, or an involucre, as of the chestnut and burdock; a seed vessel having hooks or prickles. Also, any weed which bears burs. [1913 Webster] Amongst rude burs and thistles. --Milton. [1913 Webster] Bur and brake and brier. --Tennyson. [1913 Webster] 2. The thin ridge left by a tool in cutting or shaping metal. See {Burr}, n., 2. [1913 Webster] 3. A ring of iron on a lance or spear. See {Burr}, n., 4. [1913 Webster] 4. The lobe of the ear. See {Burr}, n., 5. [1913 Webster] 5. The sweetbread. [1913 Webster] 6. A clinker; a partially vitrified brick. [1913 Webster] 7. (Mech.) (a) A small circular saw. (b) A triangular chisel. (c) A drill with a serrated head larger than the shank; -- especially a small drill bit used by dentists. [1913 Webster] 8. [Cf. Gael. borr, borra, a knob, bunch.] (Zool.) The round knob of an antler next to a deer's head. [Commonly written {burr}.] [1913 Webster] {Bur oak} (Bot.), a useful and ornamental species of oak ({Quercus macrocarpa}) with ovoid acorns inclosed in deep cups imbricated with pointed scales. It grows in the Middle and Western United States, and its wood is tough, close-grained, and durable. {Bur reed} (Bot.), a plant of the genus {Sparganium}, having long ribbonlike leaves. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Burr \Burr\, v. i. [imp. & p. p. {Burred}; p. pr. & vb. n. {Burring}.] To speak with burr; to make a hoarse or guttural murmur. --Mrs. Browning. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Burr \Burr\ (b[^u]r), n. [See {Bur}.] (Bot.) 1. A prickly seed vessel. See {Bur}, 1. [1913 Webster] 2. The thin edge or ridge left by a tool in cutting or shaping metal, as in turning, engraving, pressing, etc.; also, the rough neck left on a bullet in casting. [1913 Webster] The graver, in plowing furrows in the surface of the copper, raises corresponding ridges or burrs. --Tomlinson. [1913 Webster] 3. A thin flat piece of metal, formed from a sheet by punching; a small washer put on the end of a rivet before it is swaged down. [1913 Webster] 4. A broad iron ring on a tilting lance just below the gripe, to prevent the hand from slipping. [1913 Webster] 5. The lobe or lap of the ear. [1913 Webster] 6. [Probably of imitative origin.] A guttural pronounciation of the letter r, produced by trilling the extremity of the soft palate against the back part of the tongue; rotacism; -- often called the {Newcastle burr}, {Northumberland burr}, or {Tweedside burr}. [1913 Webster] 7. The knot at the bottom of an antler. See {Bur}, n., 8. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: burr n 1: seed vessel having hooks or prickles [syn: {bur}, {burr}] 2: rough projection left on a workpiece after drilling or cutting 3: United States politician who served as vice president under Jefferson; he mortally wounded his political rival Alexander Hamilton in a duel and fled south (1756-1836) [syn: {Burr}, {Aaron Burr}] 4: rotary file for smoothing rough edges left on a workpiece 5: small bit used in dentistry or surgery [syn: {bur}, {burr}] v 1: remove the burrs from [syn: {bur}, {burr}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  burr 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
burr
 • การลงเสียงหนักบนเสียง r ในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • เมล็ดพืชมีหนามมักติดตามเสื้อผ้า[Lex2]
 • (เบอร์) n. เสี้ยน,มีดตัด,เครื่องขูดแงะฟัน,เครื่องขูดแงะกระดูก,ส่วนที่ยื่นที่หยาบ หัวที่เป็นขนปัด [Hope]
 • /B ER1/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Burg, Barren, murren, surren

Similar FRENCH words suggested by aspell:
bure, brrr, beur, bourra, bourre, bourru, bourré, bures, bru, bue, but, bût, brus, bu, pur, bourg, pure, beurs, bues, buts, puer, bar, bus, dur, fur, mur, mûr, sur, sûr, purs, ours, bars, bers, buis, bush, durs, murs, mûrs, surs, sûrs

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1029 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).